Ryzyko wtórnych nowotworów u pacjentów z ziarniniakiem grzybiastym i zespołem Sézary’ego w zależności od płci

Ryzyko wtórnych nowotworów u pacjentów z ziarniniakiem grzybiastym i zespołem Sézary’ego w zależności od płci
Ziarniniak grzybiasty (mycosis fungoides – MF) i jego wariant białaczkowy – zespół Sezary’ego (Sézary syndrome – SS) to najczęściej występujące podtypy pierwotnych chłoniaków skórnych T-komórkowych.

MF i SS wiążą się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju wtórnych nowotworów, jednakże przyczyny tego zjawiska nie zostały do końca ustalone.

Almukhtar i wsp. dokonali analizy kohorty pacjentów z rozpoznaniem nowotworu w latach 1994-2014 dostępnej w rejestrze tzw. The Surveillance, Epidemiology, and End Results13 (SEER-13). Analizę ograniczono do chorych, u których MF/SS były pierwszym rozpoznaniem klinicznym. Zakwalifikowano 4229 pacjentów, spośród nich u 550 doszło do rozwoju nowotworu wtórnego. Wykazano, że podwyższone ryzyko dotyczyło raka płuc (82 przypadki), chłoniaków nihodgkinowskich (98), czerniaka (23), przewlekłej białaczki limfatycznej (14) oraz chłoniaka Hodgkina (13). Ogólne ryzyko rozwoju nowotworu, po uwzględnieniu płci pacjentów, było znacząco podwyższone w przypadku płci żeńskiej. W porównaniu ryzyka zachorowania u obu płci wykazano, że u kobiet było ono istotnie wyższe dla raka płuc, przewlekłej białaczki limfatycznej, chłoniaka Hodgkina i chłoniaków niehodgkinowskich. Warto zaznaczyć, że wyniki analizy statystycznej wskazały, iż ryzyko rozwoju wtórnego nowotworu u chorych z MF/SS w porównaniu do populacji ogólnej jest wyższe aż o 26%.

Do ograniczeń badania zaliczono niewielką liczbę uczestników, co częściowo wynikało z częstości występowania choroby. Zwrócono uwagę na konieczność zachowania ostrożności onkologicznej u chorych z ziarniniakiem grzybiastym i zespołem Sezary’ego. Ponadto lekarze prowadzący, uwzględniając wskazania do okresowych badań screeningowych, powinni brać pod uwagę różnice w ryzyku rozwoju wtórnych nowotworów u obu płci.

 

Lek. Paulina Szczepanik-Kułak

 

Na podstawie:

Almukhtar R, Gill F, Soine R, McBurney E. Gender differences in the risk of secondary malignancies in patients with mycosis fungoides and Sézary syndrome. J Am Acad Dermatol. 2020;83(2):647-648.

Fot. Pixabay