Zapalne choroby narządu wzroku u pacjentów z łysieniem plackowatym

Zapalne choroby narządu wzroku u pacjentów z łysieniem plackowatym

W przebiegu niektórych przewlekłych chorób dermatologicznych, np. atopowego zapalenia skóry i łuszczycy, może dojść do rozwoju zaburzeń dotyczących narządu wzroku. Ponadto niektóre choroby okulistyczne, jak zapalenie błony naczyniowej oka, zostały również opisane u pacjentów z łysieniem plackowatym (alopecia areata – AA).

Thatiparthi i wsp. postanowili zbadać częstość występowania zaburzeń z tej grupy u pacjentów z AA w ośrodku medycznym trzeciego stopnia referencyjności. Badacze przeanalizowali elektroniczną dokumentację zdrowotną w okresie 10 lat (od marca 2011 r. do marca 2021 r.), używając kodów diagnostycznych opartych na 10. Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10). Do badania włączono 435 pacjentów z AA i 35 349 zdrowych kontroli. Kohorta AA była młodsza niż grupa kontrolna, bez istotnej różnicy w reprezentacji płci. Co istotne, w kohorcie pacjentów z AA stwierdzono istotnie zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń dotyczących twardówki, zapalenia powiek, zapalenia spojówek, zapalenia błony, zapalenia rogówki, zaburzeń narządu łzowego oraz innych zaburzeń siatkówki. Nie stwierdzono istotnej różnicy w ryzyku wystąpienia innych zaburzeń naczyniówki i siatkówki.

Niewątpliwie uzyskane wyniki jasno wskazywały na istotny związek zapalnych chorób okulistycznych z AA u tych pacjentów. Zjawiskiem, które – jak się wydaje – tłumaczy tę zależność, jest utrata tolerancji immunologicznej. Ponadto wydaje się, że dysregulacja immunologiczna w AA i zapalnych chorobach oczu wynika z nakładania się czynników genetycznych, zapalnych i środowiskowych.

W podsumowaniu autorzy zasugerowali, aby w trakcie konsultacji dermatologicznych pacjentów z rozpoznaniem AA rozważyć pytanie o objawy związane z narządem wzroku, np. zmiany w widzeniu, dyskomfort, suchość lub zaczerwienienie, i rozważyć skierowanie pacjenta do lekarza okulisty w wypadku ich wystąpienia. Wczesne wykrycie nieprawidłowości okulistycznych jest kluczowe, ponieważ umożliwia podjęcie wczesnego leczenia i zapobiega postępowi choroby, która może prowadzić do pogorszenia wzroku. Konieczne są jednak dalsze badania z udziałem większej kohorty. Do ograniczeń powyższego badania autorzy zaliczyli jego retrospektywny charakter, udział jednego ośrodka i brak pełnego wglądu do dokumentacji medycznej.


Lek. Paulina Szczepanik-Kułak

Na podstawie:

Thatiparthi A., Martin A., Suh S., Yale K., Atanaskova Mesinkovska N.: Inflammatory ocular comorbidities in alopecia areata: A retrospective cohort study of a single academic center. J Am Acad Dermatol 2023; 88(1): 221-223.

Fot. Pixabay