Ryzyko wystąpienia COVID-19 u pacjentów z łuszczycą

Ryzyko wystąpienia COVID-19 u pacjentów z łuszczycą
Obecne doniesienia nie wskazują, że leki biologiczne zwiększają podatność na zachorowanie na COVID-19. Jednakże nadal nie wiadomo, czy te terapie mogą stanowić czynnik protekcyjny przed infekcją nowym koronawirusem. Wu i wsp. podjęli próbę oceny ryzyka zakażenia COVID-19 u pacjentów z łuszczycą w porównaniu z populacją ogólną oraz u pacjentów otrzymujących terapie systemowe i miejscowe. W badaniu wykorzystano zbiór danych Symphony Health, obejmującego ponad 300 milionów pacjentów oraz 7 milionów przypadków COVID-19. Następnie wyszukano pacjentów z co najmniej dwoma kodami diagnostycznymi ICD-10 dla łuszczycy, w celu zwiększenia pozytywnej wartości predykcyjnej (n = 167 027) i osoby z grupy kontrolnej bez odpowiednich dla łuszczycy kodów diagnostycznych (n = 1 002 162).
Każdy pacjent został przypisany do jednej z kohort na podstawie ostatniego wydania recepty: na leki biologiczne: inhibitor czynnika martwicy nowotworów, ustekinumab, inhibitor interleukiny- 17 (IL-17) i IL-23; leki doustne: acytretynę, cyklosporynę, metotreksat i apremilast; leki miejscowe. 1 stycznia 2020 r. był dniem rozpoczęcia obserwacji pacjentów, a koniec stanowiło wystąpienie kodu diagnostycznego infekcji COVID-19 lub dzień 11 listopada 2020 roku, stanowiący datę zakończenia badania. Status szczepienia nie mógł być ustalony z bazy danych, ponieważ szczepionki nie zostały zarejestrowane do grudnia 2020 r.
Co ciekawe, łuszczyca była związana z 18% wyższym ryzykiem wystąpienia COVID-19 w porównaniu do osób z grupy kontrolnej, przy czym u pacjentów z łuszczycą stosujących inhibitory TNF, metotreksat i apremilast stwierdzono zmniejszone prawdopodobieństwo wystąpienia COVID-19 w porównaniu z pacjentami stosującymi terapię miejscową. Wydaje się, że ochronna rola wywierana przez inhibitor TNF i metotreksat była wspierana przez zahamowanie uwalniania cytokin prozapalnych, szczególnie TNF-α, IL-6 i IL-1.
Do ograniczeń badania badacze zaliczyli brak rozróżnienia wpływu ciężkości łuszczycy i terapii systemowej na ryzyko COVID-19, brak określonego statusu palenia pacjentów i współistniejących chorób sercowo-naczyniowych. Zgodnie z uzyskanymi wynikami, autorzy zasugerowali, że inhibitory TNF, metotreksat i apremilast nie zwiększają ryzyka zachorowania na COVID-19, a tym samym są bezpiecznymi opcjami kontynuacji leczenia łuszczycy podczas pandemii COVID-19.
 
Lek. Paulina Szczepanik-Kułak

Na podstawie:
Wu J.J., Liu J., Thatiparthi A., Martin A., Egeberg A.: The risk of COVID-19 in patients with psoriasis: A retrospective cohort study. J Am Acad Dermatol 2022 Dec; 87 (6): 1395-1398.

Fot. ze zbiorów lek. Michała Adamczyka