Diagnostyka świerzbu z wykorzystaniem zeskrobin podpaznokciowych

Diagnostyka świerzbu z wykorzystaniem zeskrobin podpaznokciowych
Świerzb jest powszechnie występującą chorobą pasożytniczą, spowodowaną przez roztocza świerzbowca ludzkiego – Sarcoptes scabiei var hominis. Częstość występowania świerzbu na świecie szacowana jest na 100-200 milionów ludzi. Do zakażenia dochodzi na drodze kontaktu bezpośredniego lub pośredniego poprzez przedmioty osobistego użytku, takie jak pościel lub ubrania.
Obraz kliniczny choroby jest charakterystyczny. Głównym objawem jest świąd, nasilający się głównie w porze nocnej, co wynika ze zwiększonej aktywności roztoczy pod wpływem rozgrzania skóry. Wykwity skórne mają charakter polimorficzny, mogą to być grudki obrzękowe, pęcherzyki, a także linijne przeczosy i nadżerki pokryte strupami, rozwijające się na skutek drapania. Zmiany zazwyczaj lokalizują się w obrębie fałdów skóry, okolicach anogenitalnych, na bocznych powierzchniach palców. U dzieci i osób w wieku podeszłym występuje nieco inna morfologia i umiejscowienie zmian skórnych.
Połączenie obrazu klinicznego oraz wywiadu z pacjentem, szczególnie w aspekcie świądu występującego wśród członków rodziny, pozwala na postawienie rozpoznania. Niewątpliwie pomocną role pełni dermoskopia, metoda nieinwazyjna i przystępna, która pozwala na uwidocznienie patognomonicznego objawu lotni.
Należy podkreślić, że czynność drapania może prowadzić do pojawiania się roztoczy pod płytką paznokciową, co wiąże się z powstaniem rezerwuaru roztoczy. Z tego powodu pobranie zeskrobin spod płytki paznokciowej może pozwolić na uwidocznienie roztoczy i rozpoznanie scabies, jednakże do tej pory nie potwierdzono tej hipotezy w prospektywnych badaniach klinicznych. W tym celu Goldberg i wsp. przeprowadzili badanie, w którym oceniono czułość nieinwazyjnej techniki pobierania zeskrobin podpaznokciowych w połączeniu z analizą mikroskopową w diagnostyce świerzbu. Badaniem objęto 4 ośrodki kliniczne w Belgii, wzięło w nim udział 78 pacjentów. Do kryteriów wykluczenia należały: wiek poniżej 3 miesiące, świerzb hiperkeratotyczny, leczenie świerzbu w wywiadzie. U każdego pacjenta z trzech palców obu rąk (wskazujący, środkowy, serdeczny) pobrano zeskrobiny spod płytek paznokciowych. Dodatkowo zastosowano inne metody diagnostyczne: dermoskopię oraz zeskrobiny skórne. Kolejnym etapem była analiza uzyskanych wyników przez 2 różnych badaczy. Obecność świerzbowców potwierdzono u 31/78 pacjentów. Dermoskopia i zeskrobiny skórne miały dodatni wynik u 30 chorych, natomiast zeskrobiny podpaznokciowe u 5 – najczęściej w przypadku paznokci palców niedominujących. Co ciekawe, u jednego z pacjentów wynik testu podpaznokciowego był dodatni, podczas gdy zeskrobiny skórne i dermoskopia posiadały wyniki negatywne.  Analiza statystyczna pozwoliła na ocenę czułości diagnostycznej zeskrobin podpaznokciowych na 16,1% oraz 96,7% dla pozostałych dwóch metod.
Do ograniczeń badania autorzy zaliczyli małą liczebność próby, obserwacyjny charakter badania oraz brak zaślepienia. W podsumowaniu podkreślili niższą czułość diagnostyczną zeskrobin podpaznokciowych w porównaniu z dermoskopią i zeskrobinami skórnymi. Równocześnie zwrócili uwagę na fakt, że okolica płytki paznokciowej może stanowić rezerwuar dla świerzbowców i warto uwzględnić jej dokładne badanie w przypadkach opornych na stosowane leczenie.
 
Lek. Paulina Szczepanik-Kułak
 
Na podstawie: Goldberg L., Chosidow O., Bernigaud C., Harag S., Richert B.: Subungual scraping for the diagnosis of common scabies: A prospective observational study. J Am Acad Dermatol 2020 Oct 1: S0190-9622(20)32649-9. doi: 10.1016/j.jaad.2020.08.130. Epub ahead of print. PMID: 33011318.

Fot. Pixabay