Zastosowanie leków przeciwhistaminowych i miejscowych glikokortykosteroidów w połączeniu z powierzchowną krioterapią w leczeniu łysienia plackowatego

Zastosowanie leków przeciwhistaminowych i miejscowych glikokortykosteroidów w połączeniu z powierzchowną krioterapią w leczeniu łysienia plackowatego
Etiopatogeneza łysienia plackowatego (alopecia areata – AA) jest coraz lepiej znana, jednakże wstępna ocena odpowiedzi klinicznej na wdrażane metody terapeutyczne stanowi ogromne wyzwanie.
Opisywano przypadki ustępowania ognisk AA po włączeniu difenylocyklopropenonu w połączeniu z lekami przeciwhistaminowymi. Lee i wsp. postanowili ocenić wpływ terapii skojarzonej lekami przeciwhistaminowymi z miejscowymi glikokortykosteroidami (mGKS) oraz krioterapią. Badacze przeanalizowali rejestr medyczny, kwalifikując do badania pacjentów z AA, otrzymujących mGKS oraz krioterapię. Następnie dokonano podziału uczestników na dwie grupy, w zależności od stosowania leków blokujących receptory H1 (feksofenadyna lub ebastyna, n=24) lub niestosowania preparatów z tej grupy (n=124). Nie odnotowano znaczących różnic pod względem płci, wieku, czasu trwania choroby lub jej postaci, nasilenia zmian AA według wskaźnika SALT (Severity of Alopecia Tool) i wywiadu atopowego. Pacjenci przyjmowali leki blokujące receptory H1 średnio przez 6,29 miesięcy.
Wykazano, że w obu grupach występowała statystycznie istotna różnica w tempie odrostu włosów. Większa poprawa kliniczna u osób stosujących leki przeciwhistaminowe przypuszczalnie wynikała z pewnych mechanizmów działania leków blokujących receptory H1. W przeprowadzonych w przeszłości badaniach stwierdzono, że posiadają one zdolność do obniżania stężenia substancji P w surowicy oraz do zmniejszania nacieków okołomieszkowych z komórek T. W podsumowaniu autorzy pracy podkreślili obiecującą rolę leków przeciwhistaminowych w formie terapii skojarzonej w leczeniu AA. Jednakże potrzebne są dalsze badania, rozszerzające to zagadnienie.

 Lek. Paulina Szczepanik-Kułak

Na podstawie: Lee Y.B., Lee W.S.: Efficacy of antihistamines in combination with topical corticosteroid and superficial cryotherapy for treatment of alopecia areata: A retrospective cohort study. J Am Acad Dermatol. 2021; 84(4): 1152-1154.

Fot. Pixabay