Ryzyko infekcji systemowych u dorosłych pacjentów z atopowym zapaleniem skóry

Ryzyko infekcji systemowych u dorosłych pacjentów z atopowym zapaleniem skóry

Atopowe zapalenie skóry (AZS) stanowi często występującą chorobę zapalną, przebiegającą z zaburzeniami bariery naskórkowej. U pacjentów z AZS częściej niż w populacji ogólnej stwierdza się występowanie miejscowych infekcji bakteryjnych i wirusowych. Stosowane przez tę grupę chorych leki immunosupresyjne mogą prowadzić do upośledzenia mechanizmów immunologicznych.

Nie jest jednak jasne, czy w populacji chorych na AZS także ryzyko występowania infekcji systemowych, w porównaniu do populacji ogólnej, jest większe. W tym celu Droitcourt i wsp. przeprowadzili badanie kohortowe z udziałem 10 602 dorosłych pacjentów z AZS oraz 106 020 osób, włączonych do grupy kontrolnej. Średni wiek chorych wynosił 29.8 lat, większość pacjentów stanowiły kobiety. Częstość występowania chorób współistniejących w populacji chorych na AZS oszacowano na 25%, co stanowiło statystycznie wyższą wartość w porównaniu do populacji ogólnej (3.1%). Około 21% pacjentów z AZS otrzymało co najmniej jeden lek immunosupresyjny w przeszłości. Co więcej, w tej grupie wiekowej stwierdzono zwiększone ryzyko zapadalności na infekcje systemowe, dotyczące serca (zapalenie wsierdzia), układu mieśniowo-szkieletowego i oddechowego oraz skóry. Ponadto w tej grupie częściej obserwowano sepsę. Za czynniki zwiększonego ryzyka infekcji w populacji chorych na AZS uznaje się zaburzenia odczynowości, mikroflory skóry oraz mechanizmów odpornościowych. Szczególną rolę przypisuje się nadmiernej kolonizacji skóry przez S. aureus.

W podsumowaniu autorzy podkreślili, że w populacji pacjentów z AZS występuje zwiększone ryzyko rozwoju zaburzeń ogólnoustrojowych, w tym poważnych i zagrażających życiu, takich jak zapalenie wsierdzia i sepsa.


Lek. Paulina Szczepanik-Kułak
 
Na podstawie:
Droitcourt C, Vittrup I, Kerbrat S, Egeberg A, Thyssen JP. Risk of systemic infections in adults with atopic dermatitis: A nationwide cohort study. J Am Acad Dermatol. 2021 Feb;84(2):290-299.