Etanercept skuteczny w leczeniu toksycznej nekrolizy naskórka

Etanercept skuteczny w leczeniu toksycznej nekrolizy naskórka

Toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lyella) jest potencjalnie śmiertelną skórną reakcją polekową. Nie ustalono dotąd sposobu postępowania terapeutycznego o udowodnionej skuteczności, główną rolę odgrywa leczenie objawowe. Na łamach Journal of American Academy of Dermatology opublikowano artykuł o skuteczności etanerceptu - leku biologicznego anty-TNF-α stosowanego w leczeniu tej jednostki chorobowej.

Toksyczna nekroliza naskórka (toxic epidermal necrolysis - TEN) jest bardzo rzadką, ciężką chorobą skóry zagrażającą życiu pacjenta. Schorzenie rozwija się po ekspozycji na leki u predysponowanych osób i polega na rozległym spełzaniu naskórka, co może skutkować zaburzeniami gospodarki elektrolitowej i występowaniem ciężkich infekcji. Dotychczas nie opracowano skutecznych metod terapii TEN.

Naukowcy z Włoch obserwowali 10 przypadków TEN. U wszystkich badanych pacjentów stwierdzano współchorobowości i u wszystkich w ciągu ostatniego miesiąca wdrażano nowe leki. Każdemu z badanych podano etanercept podczas iniekcji podskórnej i w pojedynczej dawce 50 mg. Nasilenie kliniczne choroby oceniano przy użyciu skali SCORTEN (SCORE of toxic epidermal necrolysis). Wyleczenie definiowano jako kompletną reepitelizację. Obliczano również czas potrzebny na wyleczenie.

U wszystkich chorych obserwowano natychmiastową odpowiedź na terapię i u wszystkich osiągnięto kompletną reepitelizację bez powikłań i działań niepożądanych leczenia.  Średni czas potrzebny na wyleczenie wyniósł 8,5 dnia.

Prezentowane wyniki przemawiają za skutecznością leków biologicznych anty-TNF-α w leczeniu TEN. Do ich weryfikacji konieczne są jednak dalsze badania kliniczne.
 
Lek. Michał Adamczyk
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Źródło: www.jaad.org