Zastosowanie N-acetylocysteiny w leczeniu dermatillomanii

Zastosowanie N-acetylocysteiny w leczeniu dermatillomanii
Dermatillomania, inaczej patologiczne skubanie skóry (skin picking disorder – SPD) należy do zaburzeń z kręgu psychodermatoz i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. W jej przebiegu stwierdza się świadome lub nieświadome uszkadzanie skóry, prowadzące do urazów, czasem o znaczącym nasileniu. Wówczas często u tych chorych rozwija się poczucie wstydu, winy, a także dochodzi do izolacji społecznej.
Niestety, obecne metody terapii SPD nie przynoszą w pełni zadowalających efektów. W piśmiennictwie dostępne są opisy zastosowania N-acetylocysteiny u pacjentów z SPD, co prowadziło do znaczącej poprawy klinicznej. N-acetylocysteina stanowi pochodną aminokwasu cysteiny i równocześnie prekursor glutationu, który uznaje się za jeden z najważniejszych antyoksydantów organizmu człowieka. Związek ten posiada liczne właściwości wykorzystywane w lecznictwie, między innymi w profilaktyce nefropatii wywołanej środkami kontrastowymi, leczeniu zatrucia paracetamolem, ostrym i przewlekłym zapaleniu oskrzeli lub mukowiscydozie. Ponadto pojawia się coraz więcej doniesień o zastosowaniu tej substancji u kobiet z zespołem policystycznych jajników oraz u pacjentów z autyzmem, chorobą afektywną dwubiegunową, Alzheimera. A zatem potencjał leczniczy N-acetylocysteiny wydaje się obiecujący.
Hwang i wsp. przeprowadzili jednoośrodkowe badanie retrospektywne, w którym oceniono efekt N-acetylocysteiny u 28 pacjentów. Wśród uczestników znaczącą większość stanowiły kobiety (85,7%). Wykazano, że ogólny odsetek pozytywnych odpowiedzi wyniósł 46,4%, co wskazywało na większą skuteczność leku w porównaniu do wcześniej prowadzonych badań. Działania niepożądane obejmowały objawy żołądkowo-jelitowe i odnotowano je u 7,1% pacjentów. Co ciekawe, średni wiek pacjentów z poprawą kliniczną wynosił 68,5 lat w porównaniu z 50,9 lat w przypadku pacjentów bez poprawy. Aż 40% chorych zrezygnowało z kontynuacji leczenia z powodu braku zadowalających rezultatów przed upływem zalecanego 3-miesięcznego okresu próbnego.
W podsumowaniu autorzy pracy podkreślili, że w celu ustalenia optymalnego dawkowania i skuteczności N-acetylocysteiny konieczne są dalsze badania prospektywne. Ponadto wskazali, że pacjenci powinni być informowani o potencjalnych komplikacjach ze strony przewodu pokarmowego, a także zachęcani do podjęcia co najmniej 3-miesięcznej terapii, gdyż odpowiedź na leczenie powinna być oceniana dopiero po upływie takiego okresu kuracji.
 
Lek. Paulina Szczepanik-Kułak
 
Na podstawie:
Hwang AS, Campbell EH, Sartori-Valinotti JC. Evidence of N-acetylcysteine efficacy for skin picking disorder: A retrospective cohort study. J Am Acad Dermatol 2022 Jul; 87 (1): 148-150. doi: 10.1016/j.jaad.2021.06.874. Epub 2021 Jul 2. PMID: 34224772.
 
Fot. Fotolia