Ryzyko występowania otępienia u pacjentów z łuszczycą

Ryzyko występowania otępienia u pacjentów z łuszczycą
W literaturze istnieje kilka prac, w których analizowano występowanie otępienia u pacjentów z rozpoznaniem łuszczycy, jednakże uzyskane wyniki nie były jednoznaczne. Cheng i wsp. przeprowadzili badanie kohortowe, którego głównym celem była ocena związku między łuszczycą i otępieniem, a zarazem analiza wpływu terapii ogólnej i fototerapii łuszczycy na ryzyko wystąpienia otępienia.
W tym celu dokonano analizy bazy Chang Gung Research Database w latach 2003 do 2017 w celu ustalenia grup pacjentów. W trakcie włączenia do badania analizowano wiek, płeć pacjentów oraz choroby współistniejące, takie jak nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca, choroba wieńcowa, uraz głowy, depresja, udar, choroba Parkinsona oraz schyłkowa niewydolność nerek. Za kryteria wykluczenia uznano wiek poniżej 45. roku życia oraz występowanie otępienia przed rozpoznaniem łuszczycy. W przypadku kwalifikacji pacjentów, następnie stosowano podział na dwie grupy – z diagnozą choroby Alzheimera oraz bez choroby Alzheimera.  
Zidentyfikowano 5471 pacjentów z łuszczycą oraz 5471 dopasowanych osób z grupy kontrolnej. Wykazano, że w porównaniu z populacją kontrolną, u pacjentów z łuszczycą współczynniki ryzyka nie były istotne statystycznie i wynosiły odpowiednio 1,176 dla wszystkich otępień, 1, 625 dla choroby Alzheimera oraz 1,147 dla otępień innych niż choroba Alzheimera. Ponadto, wśród zakwalifikowanych pacjentów z łuszczycą 1796 otrzymywało leczenie ogólne lub fototerapię. Na podstawie analizy statystycznej nie stwierdzono, że prowadzenie wymienionych terapii przez ponad 6 miesięcy prowadzi do zwiększenia ryzyka rozwoju demencji.
Do niewątpliwych zalet badania Cheng i wsp. należy metoda dopasowania grup pacjentów z łuszczycą do grupy kontrolnej, która uwzględniała także choroby współistniejące, co pozwoliło na ograniczenie błędu statystycznego. W przypadku związku pomiędzy leczeniem ogólnym lub fototerapią oraz rozwojem otępienia, należy podkreślić kontrowersyjne doniesienia. W niektórych badaniach opisywano zmniejszenie stanu zapalnego oraz związaną z tym profilaktykę demencji u pacjentów leczonych ogólnie, z drugiej strony występujące niedobory kwasu foliowego u chorych stosujących metotreksat mogą wiązać się z zaburzeniem funkcji poznawczych. Do ograniczeń badania badacze zaliczyli ograniczony czas jego trwania. W podsumowaniu podkreślili, że na podstawie uzyskanych wyników, u pacjentów z łuszczycą nie istnieje zwiększone ryzyko rozwoju demencji. Ponadto leczenie systemowe lub fototerapia nie stanowią czynników ryzyka otępienia.
 
Lek. Paulina Szczepanik-Kułak
Cheng C.Y.: Psoriasis is not associated with the risk of dementia: A population-based cohort study. J Am Acad Dermatol 2021; 85(5):1 288-1290. doi: 10.1016/j.jaad.2020.08.116. Epub 2020 Sep 3. PMID: 32891780.

Fot. Pixabay