Leczenie łuszczycy paznokci za pomocą metotreksatu podawanego w macierz paznokcia

Leczenie łuszczycy paznokci za pomocą metotreksatu podawanego w macierz paznokcia

Znacząco zaawansowane postaci łuszczycy paznokci mogą prowadzić do istotnego defektu kosmetycznego oraz upośledzenia jakości życia pacjentów. Warto podkreślić, że w przypadku izolowanego zajęcia aparatu paznokciowego obecnie dostępne terapie nie zawsze prowadzą do zadowalającego efektu. Jakkolwiek w ostatnich latach pojawiają się doniesienia na temat skuteczności metotreksatu, podawanego w macierz lub łożysko paznokcia.

Choudhary i wsp. przeprowadzili badanie z udziałem 20 pacjentów (M=15, K=5) z izolowaną łuszczycą paznokci, potwierdzoną rozpoznaniem histopatologicznym. Średni czas trwania choroby u pacjentów wynosił 1 do 15 lat. Najczęściej zajęte były: paznokieć kciuka oraz wskaziciela. Do kryteriów włączenia pacjentów należał wiek (>10 r.ż.), brak chorób współistniejących, niestosowanie terapii miejscowej lub ogólnej przez co najmniej 3 ostatnie miesiące. Po uzyskaniu świadomej, pisemnej zgody, w znieczuleniu miejscowym lignokainą, podawano 2,5 mg metotrekstatu w formie iniekcji w okolicę macierzy paznokcia. Terapię prowadzono w interwałach tygodniowych przez 6 tygodni, równocześnie monitorując morfologię krwi oraz parametry wątrobowe. Wskaźnik oceny nasilenia zmian paznokciowych NAPSI (Nail Psoriasis Severity Index) oceniono w tygodniach 0, 6 i 12. Kontrolne wizyty kontynuowano przez rok od ostatniej iniekcji.  

Wykazano, że wskaźnik NAPSI uległ znaczącej redukcji z 3,70 (tydzień 0) do 0,67 w tygodniu 12. Średnia dawka metotreksatu, którą otrzymali pacjenci wynosiła 60 do 300 mg. Ból w trakcie iniekcji odnotowano u dwóch pacjentów, ostrą zanokcicę u jednego.  W trakcie okresu obserwacji nie zaobserwowano nawrotu zmian chorobowych. W podsumowaniu autorzy pracy zwrócili uwagę, że miejscowe podanie metotreksatu w przypadku izolowanych zmian paznokciowych wydaje się być obiecującą formą terapii, co potwierdza wysoka skuteczność, bezpieczeństwo oraz możliwość uniknięcia ogólnoustrojowych działań niepożądanych.

Na podstawie:
Choudhary P, Mehta RD, Ghiya BC, Sharma D. Treatment of nail psoriasis with intramatrical methotrexate: An uncontrolled prospective study of 20 patients. J Am Acad Dermatol. 2021 Feb;84(2):526-528.