Związek zakażenia SARS-CoV-2 z odmrozinami

Związek zakażenia SARS-CoV-2 z odmrozinami

Odmroziny mogą współtowarzyszyć infekcji COVID-19, wywołanej przez nowego koronawirusa SARS-CoV-2. Zmiany najczęściej pojawiają się u osób młodych. Z uwagi na brak pewności co do występowania związku pomiędzy odmrozinami i infekcją COVID-19, Stavert i wsp. przeprowadzili badanie z udziałem 24 chorych, u których w czasie panującej pandemii koronawirusa stwierdzono obecność odmrozin.

Badacze wykorzystali różne platformy testujące: Abbott Architect, DiaSorin Liaison oraz Euroimmun. Wyniki badania na obecność przeciwciał w klasie IgG przeciwko SARS-CoV-2 z zastosowaniem Abbott Architect u wszystkich uczestników były ujemne, w przypadku DiaSorin Liaison u 23 chorych, Euroimmun- u 21 chorych. Co więcej, u 24 chorych stwierdzono brak przeciwciał w klasie IgA, u 22 brak przeciwciał w klasie IgM. Natomiast wynik badania PCR, wykonanego u 21 pacjentów, jedynie u jednego chorego był pozytywny.

Wykazano, że zmiany o charakterze odmrozin wykazują niewielki związek z infekcją nowym koronawirusem. Ponadto istnieją różnice w wynikach badań prowadzonych na różnych platformach. Być może odmroziny pojawiają się u chorych z łagodnym przebiegiem COVID-19, u których wynik testu PCR jest negatywny, a nasilenie serokonwersji niewielkie. Autorzy zwrócili uwagę na prawdopodobnie zbyt niskie miano przeciwciał w surowicy pacjentów, utrzymujące się poniżej progu detekcji. Co więcej, na wiarygodność wyniku badania przeciwciał wpływa moment pobrania materiału diagnostycznego od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych.  W podsumowaniu podkreślono, że w przypadku występowania odmrozin istnieje konieczność przeprowadzenia diagnostyki serologicznej w celu ustalenia związku z infekcją SARS-CoV-2, natomiast na podstawie otrzymanych wyników badania nie można wpisać omawianych zmian chorobowych w obraz kliniczny COVID-19.
 
 
Na podstawie:
Stavert R, Meydani-Korb A, de Leon D, Osgood R, Blau J, Luu T. Evaluation of SARS-CoV-2 antibodies in 24 patients presenting with chilblains-like lesions during the COVID-19 pandemic. J Am Acad Dermatol. 2020;83(6):1753-1755.