Związek świerzbiączki guzkowej z występowaniem nowotworów u pacjentów w średnim wieku

Związek świerzbiączki guzkowej z występowaniem nowotworów u pacjentów w średnim wieku

Świerzbiączka guzkowa (ŚG) jest zapalną dermatozą przebiegającą z nasilonym świądem skóry. Bardzo często towarzyszą jej inne zaburzenia, w tym nowotwory.

Badacze z John Hopkins University School of Medicine w Baltimore, Maryland postanowili ocenić tę korelację. W tym celu przeprowadzili badanie retrospektywne, które objęło 695 chorych z rozpoznaniem ŚG w wieku 40-69 lat, hospitalizowanych w Johns Hopkins Health System w latach 2013-2017. Grupę kontrolną stanowiło 2 446 880 osób w tym samym przedziale wiekowym. Następnie zidentyfikowano pacjentów w obu grupach, u których występowały nowotwory i dokonano analizy statystycznej.  

Wykazano, że u 124 pacjentów ze świerzbiączką dodatkowo rozpoznano współistniejący nowotwór. Za istotnie statystycznie uznano nowotwory skóry, hematologiczne (chłoniaki pierwotne skóry, szpiczak mnogi, chłoniaki niehodgkinowskie) oraz narządów litych (najczęściej rozrodczych u płci żeńskiej, przewodu pokarmowego i płuc). Oceniono, że ryzyko ich występowania jest ponad 4-krotnie wyższe niż w grupie kontrolnej.

Autorzy pracy podkreślili pewne jej ograniczenia, szczególnie uzyskaną dużą częstość występowania nowotworów skóry u chorych ze ŚG i braku możliwości znalezienia związku przyczynowego pomiędzy tymi dwoma zjawiskami na podstawie zgromadzonych danych.

W podsumowaniu zwrócili uwagę, że istniejące ryzyko nowotworzenia u pacjentów z rozpoznaniem świerzbiączki guzkowej powinno skłaniać lekarzy prowadzących do zachowania szczególnej ostrożności, dokładnego obserwowania pacjentów i zlecania odpowiednich do wieku badań skriningowych. Dalszych badań wymaga precyzyjne ustalenie czasu, w którym należy tego dokonać, jednak na podstawie badań kohortowych, dotyczących pacjentów ze świądem uogólnionym, ustalono, że najwyższe ryzyko rozpoznania nowotworu istnieje w ciągu pierwszych trzech miesięcy od momentu wystąpienia objawów. 
 
 
Na podstawie:
Larson V. i wsp.:  Association between prurigo nodularis and malignancy in middle-aged adults. JAAD 2019; 81 (5): 1198-1201.
 
Lek. Paulina Szczepanik-Kułak

Źródło ikony wpisu: Reich A.: Świąd w chorobach ogólnoustrojowych (świąd systemowy), [w:] Zmiany skórne w chorobach ogólnoustrojowych, pod red. A. Kaszuby, J. Szepietowskiego i Z. Adamskiego, t. IV, Wyd. Czelej, Lublin 2018, s. 881.