Brodalumab w terapii ogólnej łuszczycy u chorych, u których zastosowanie innych inhibitorów IL-17 było nieskuteczne

Brodalumab w terapii ogólnej łuszczycy u chorych, u których zastosowanie innych inhibitorów IL-17 było nieskuteczne

Antagoniści interleukiny 17 (IL-17) to skuteczne i bezpieczne leki, stosowane w terapii umiarkowanych i ciężkich postaci łuszczycy. Brodalumab (Siliq®) to preparat zaaprobowany w tym wskazaniu przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA). Do pozostałych zarejestrowanych leków należą sekukinumab (Cosentyx®) i iksekizumab (Taltz®). Różnica pomiędzy nimi polega na mechanizmie działania, a dokładnie miejscu efektorowym, choć wszystkie zaburzają istotny w patogenezie łuszczycy szlak IL-17.

Dostępne są wyniki badań, w których potwierdzono skuteczność brodalumabu w leczeniu łuszczycy u chorych, którzy poprzednio stosowali leki biologiczne, nie uzyskując efektu terapeutycznego. Jakkolwiek, brakuje podobnych danych dotyczących pacjentów przyjmujących inhibitory IL-17. Amerykańscy badacze z Oddziału Dermatologii z Icahn School of Medicine at Mount Sinai postanowili zająć się tym zagadnieniem. Do badania włączono 39 pacjentów z umiarkowaną lub ciężką postacią choroby. Pacjenci w przeszłości byli leczeni przez co najmniej 3 miesiące sekukinumabem albo iksekizumabem, nie osiągając poprawy klinicznej w postaci wskaźnika PASI-75 lub ustąpienia przynajmniej połowy skórnych zmian chorobowych. Uczestnicy przez 16 tygodni otrzymywali dawki terapeutyczne brodalumabu (210 mg) w postaci iniekcji podskórnych. Badanie uznawano za zakończone w momencie uzyskania po 16 tygodniach terapii stopnia 0 lub 1 w skali sPGA (static Physician's Global Assessment), lub zmniejszenia wartości indeksu PASI.

Przeprowadzona w 16 tygodniu ocena pacjentów wykazała, że wskaźniki: PASI-75, PASI-90 oraz PASI-100 osiągnęło odpowiednio 76%, 50% i 32% chorych, natomiast 71% z nich uzyskało wartość 0 lub 1 w skali sPGA. Odnotowano 6 epizodów działań niepożądanych, jednak żadne z nich nie zostało powiązane z badanym lekiem. Ponadto nie zaobserwowano poważnych powikłań.  
     
Na podstawie uzyskanych wyników, autorzy badania w podsumowaniu podkreślili, że brodalumab to skuteczna opcja terapeutyczna w przypadku pacjentów, u których inne leki biologiczne, w tym inhibitory interleukiny 17, nie wykazały efektu terapeutycznego.
 
 
 
 Na podstawie: Kimmel Grace i wsp.: Brodalumab in the treatment of moderate to severe psoriasis in patients when previous anti-interleukin 17A therapies have failed.  J Am Acad Dermatol 2019; 81 (3): 857-859.
 
 
Lek. Paulina Szczepanik-Kułak