Związek pomiędzy odmianą barwnikową raka podstawnokomórkowego i stopniem złośliwości nowotworu u pacjentów pochodzenia azjatyckiego

Związek pomiędzy odmianą barwnikową raka podstawnokomórkowego i stopniem złośliwości nowotworu u pacjentów pochodzenia azjatyckiego

Rak podstawnokomórkowy (basal cell carcinoma - BCC) to najczęstszy nowotwór złośliwy skóry, a także najczęściej występujący nowotwór złośliwy. Wywodzi się z nierogowaciejących komórek warstwy podstawnej naskórka. Rozwija typowo u przedstawicieli rasy kaukaskiej w obrębie skóry eksponowanej na promieniowanie ultrafioletowe. Istnieje jednak ryzyko powstawania zmian w każdej, dowolnej części ciała, także na błonach śluzowych. Wśród charakterystycznych cech BCC wymienia się niski stopień złośliwości, powolny wzrost i niewielkie ryzyko do tworzenia przerzutów. Odnotowuje się kilka odmian raka podstawnokomórkowego, co implikuje odmienny obraz kliniczny oraz podejście diagnostyczno-terapeutyczne, które powinno być zindywidualizowane.

Jedną z postaci nowotworu jest odmiana barwnikowa, która według danych epidemiologicznych najczęściej dotyczy Azjatów. Ponadto charakteryzuje ją dobre rokowanie, co wynika z wyraźnej pigmentacji zmiany, ułatwiającej radykalne wycięcie ogniska pierwotnego z zachowaniem marginesów chirurgicznych.
 
Koreańscy dermatolodzy podjęli zagadnienie związku pigmentacji BCC z rokowaniem dla pacjenta. Badaniem objęto 225 osoby, u których wykonano zabieg usunięcia nowotworu metodą mikrochirurgii Mohsa (Mohs micrographic surgery - MMS) w latach 2004-2017. Na podstawie analizy cyfrowych zdjęć klinicznych zmian wykonywanych przed wykonaniem biopsji, ilościowo oceniano zawartość barwnika zlokalizowanego na powierzchni BCC. Ustalono, że ok. 80% zmian zlokalizowanych było na twarzy. Na ilość zabiegów MMS znacząco wpływała wielkość nowotworu, a także wielkość obszaru barwnikowego w obrębie ogniska BCC. Natomiast obecność owrzodzenia nie wykazywała takiej korelacji. Ponadto odmiana guzkowa miała większą zawartość barwnika w porównaniu z odmianami twardzinopodobną i naciekającą.
 
Badacze w podsumowaniu podkreślili, że pigmentacja nowotworu wpływa na mniejszą liczbę zabiegów metodą mikrochirurgii Mohsa, koniecznych do uzyskania pełnej remisji. Co więcej, w obrębie bardziej agresywnych w obrazie histologicznym odmian, jak twardzinopodobna lub naciekająca, stwierdzono mniejszą zawartość barwnika, co być może wynika z utraty protekcyjnej roli melaniny i toruje rozwój wzbudzających większy niepokój onkologiczny zmian. Do ograniczeń badania zaliczono jego jednoośrodkowy, retrospektywny charakter oraz wykorzystanie liczby zabiegów MMS jako czynnika prognostycznego. 
 
Na podstawie:
Moon H.R. i wsp.: Pigmentation of basal cell carcinoma is inversely associated with tumor aggressiveness in Asian patients. J Am Acad Dermatol 2019; 80 (6): 1755-1757.


Lek. Paulina Szczepanik-Kułak