Czy palenie papierosów ma wpływ na wyniki leczenia łuszczycy?

Czy palenie papierosów ma wpływ na wyniki leczenia łuszczycy?

Palenie papierosów jest czynnikiem ryzyka rozwoju łuszczycy, ma również wpływ na gorszy przebieg choroby. Dotychczas nie przeprowadzono badań oceniających wpływ palenia papierosów na odpowiedź na leczenie łuszczycy. Naukowcy z Cleveland w USA w najnowszym numerze British Journal of Dermatology publikują pracę, w której badano związek pomiędzy paleniem papierosów a odpowiedzią na leczenie ogólne pacjentów z łuszczycą zwyczajną oraz stawową. Według otrzymanych wyników nie stwierdzono takiego wpływu.

Uważa się, że palenie papierosów jest związane ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na łuszczycę oraz pogarsza przebieg zmian skórnych. Według dotychczas publikowanych badań przerwanie palenia nie powoduje jednak poprawy klinicznej. W piśmiennictwie brakowało do tej pory doniesień na temat wpływu palenia na odpowiedź terapeutyczną. 

Do badania naukowcy włączyli 66 pacjentów, w tym 46 niepalących i 20 palących papierosy. Przeprowadzono retrospektywną analizę odpowiedzi na leczenie na podstawie skali PGA (Physicians Global Assessment) ocenianej przed włączeniem i w 3-16. miesiącu terapii ogólnej. Oceniano również liczbę terapii ogólnych, które stosowano u każdego pacjenta.

Różnice w skalach PGA ocenianych przed leczeniem i w 3-16. miesiącu terapii nie różniły się w stopniu istotnym statystycznie, podobnie jak liczba stosowanych terapii ogólnych. Wśród ograniczeń cytowanego badania autorzy wymieniają jego retrospektywny charakter oraz relatywnie małą liczbę włączonych pacjentów. 

Wydaje się zatem, że palenie nie wpływa na odpowiedź terapeutyczną w łuszczycy. Konieczne są jednak dalsze, prospektywne badania oceniające złożone zależności pomiędzy nikotynizmem, łuszczycą i odpowiedzią na stosowane terapie ogólne.
 
Źródło:
www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjd.13359/abstract

Lek. Michał Adamczyk
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie