Skuteczność inhibitorów interleukiny-17 w leczeniu łuszczycy pospolitej

Skuteczność inhibitorów interleukiny-17 w leczeniu łuszczycy pospolitej

Leczenie biologiczne łuszczycy pospolitej wykazuje dużą skuteczność w terapii ciężkich postaci choroby. Obecnie dostępnych jest wiele preparatów o zróżnicowanych mechanizmach efektorowych, kluczowych dla rozwoju blaszki łuszczycowej.

Inhibitory interleukiny-17 (IL-17) stanowią jedną z grup leków o udowodnionej wysokiej skuteczności. Jednakże jak dotąd nie opisano rezultatów naprzemiennego stosowania preparatów blokujących IL-17. Loft i wsp. opisali wyniki retrospektywnego badania, w którym dokonano analizy baz danych PubMed i EMBASE w celu określenia skuteczności inhibitorów IL-17 u pacjentów z łuszczycą pospolitą, którzy w przeszłości otrzymywali inny lek blokujący IL-17. Kryteria włączenia spełniło 14 publikacji, uwzględniających 655 pacjentów. Wykazano, że większość chorych była leczona sekukinumabem, a następnie iksekizumabem, co doprowadziło do szybkiej poprawy klinicznej. Potwierdzeniem były wskaźniki PASI-75, PASI-90 oraz PASI-100, które średnio uzyskało odpowiednio 74.6, 69.4 oraz 46.4 chorych po upływie 9, 12 i 16 tygodni leczenia. Ponadto, autorzy wskazali, że porównując skuteczność terapii z zastosowaniem inhibitorów IL-17 u pacjentów, którzy po raz pierwszy otrzymali leki o tego typu mechanizmie działania z osobami w przeszłości już leczonymi inhibitorami IL-17, nie obserwuje się znaczących różnic. Co wskazuje, że leczenie lekiem blokującym IL-17 w wywiadzie nie pozwala przewidzieć rezultatów terapii z zastosowaniem innego inhibitora-IL. Jednakże konieczne są dalsze prospektywne badania kliniczne, w których zostałoby poruszone to zagadnienie.
 
Na podstawie:
Loft N, Halling AS, Egeberg A, Skov L. Efficacy of a second interleukin 17 inhibitor in patients with psoriasis: A systematic review and meta-analysis. J Am Acad Dermatol. 2021 Jan;84(1):130-138.