Ryzyko rozwoju nowotworu piersi u kobiet z liszajem twardzinowym

Ryzyko rozwoju nowotworu piersi u kobiet z liszajem twardzinowym

Liszaj twardzinowy (lichen sclerosus, LS) jest zapalną dermatozą o niejasnej etiologii. W jej przebiegu dochodzi do rozwoju ognisk chorobowych w postaci atroficznych, porcelanowobiałych blaszek, najczęściej lokalizujących się w obrębie okolicy anogenitalnej.

W przeszłości opisywano związek LS z obecnością autoprzeciwciał skierowanym przeciwko białkom macierzy zewnątrzkomórkowej (Eextracellular matrix protein, ECM-1). Li i wsp. przeprowadzili ciekawe badanie retrospektywne, do którego włączono 35 pacjentek z potwierdzonym histopatologicznie LS. Średnia wieku chorych w momencie diagnozy wynosiła 59,6 lat. Na podstawie danych z wywiadu ustalono, że u 28,6% kobiet zdiagnozowano nowotwory złośliwe piersi, co w porównaniu do częstości występowania w populacji ogólnej USA, wynoszącej 13%, stanowiło znacznie wyższą wartość. Ponadto, u 56% chorych z LS, rozpoznanie nowotworu poprzedzało wystąpienie ognisk LS o około 6,7 lat. Natomiast u reszty pacjentek rozwój liszaja twardzinowego miał miejsce do roku przed diagnozą nowotworów piersi. Warto podkreślić, że u pacjentek objętych badaniem nie występowała zwiększona rodzinna skłonność do rozwoju zmian nowotworowych piersi. Kolejną istotną zależnością u chorych z LS było występowanie zaburzeń tarczycowych. Wykazano, że dotyczyły one aż 32,6% kobiet.

W obrębie prawidłowych i nowotworowych komórek gruczołu piersiowego oraz nowotworowych komórek gruczołu tarczowego stwierdza się wysoką ekspresję ECM-1. Być może na skutek szerzenia się epitopów dochodzi do zwiększenia ryzyka rozwoju chorób autoimmunologicznych. Autorzy podkreślili, że niewątpliwie konieczne są dalsze badania w celu ustalenia ewentualnej konieczności prowadzenia screeningu nowotworowego u pecjentek z LS.
 
 
Na podstawie:
Li X, Dooley SW, Patton TJ. Increased prevalence of breast cancer in female patients with lichen sclerosus. J Am Acad Dermatol. 2021 Jan;84(1):178-180.