Potwierdzona długotrwała skuteczność sekukinumabu w leczeniu łuszczycy o nasileniu umiarkowanym i ciężkim

Potwierdzona długotrwała skuteczność sekukinumabu w leczeniu łuszczycy o nasileniu umiarkowanym i ciężkim

Sekukinumab to rekombinowane ludzkie przeciwciało monoklonalne, które wykazuje zdolność do wiązania się z interleukiną 17A (IL-17A), co prowadzi do zahamowania interakcji IL-17A z odpowiednim receptorem, znajdującym się między innymi na keratynocytach. Opisany mechanizm molekularny skutkuje uzyskaniem poprawy klinicznej w przebiegu chorób autoimmunologicznych i zapalnych, w tym w zmianach łuszczycowych zajmujących płytki paznokciowe, skórę owłosioną głowy, dłonie, stopy oraz w łuszczycy stawowej. Z uwagi na tendencję choroby do nawrotów oraz jej przewlekły charakter, konieczne jest określenie profilu bezpieczeństwa oraz skuteczności sekukinumabu ze szczególnym uwzględnieniem efektu długoterminowego. Niezwykle pożądane jest sprecyzowanie wpływu leku na jakość życia pacjentów.

Thaci i wsp. opisali wyniki randomizowanego, podwójnie zaślepionego badania CLEAR, którego celem była ocena porównawcza skuteczności i bezpieczeństwa sekukinumabu oraz ustekinumabu stosowanych u pacjentów z rozpoznaniem umiarkowanej i ciężkiej łuszczycy pospolitej. Obserwacje podczas kontroli chorych, przeprowadzone odpowiednio po 16. i 52. tygodniu badania, wskazały na wyższą efektywność terapeutyczną sekukinumabu, przy porównywalnym profilu działań niepożądanych obu leków. Według opinii pacjentów lek ten charakteryzował się większą skutecznością. Ponadto pozytywny wpływ leczenia utrzymywał się nieprzerwanie od 16 tygodnia terapii, a niższe wartości wskaźników: PASI 75, 90, 100 oraz IGA pozostawały bez zmian. Podobną tendencję zaobserwowano dla wartości wskaźnika DLQI (Dermatology Life Quality Index). Wykazano, że w przypadku sekukinumabu od momentu rozpoczęcia przyjmowania leku procentowe zmniejszenie nasilenia bólu związanego z łuszczycą obniżyło się o 85,6%, świądu o 77,6%, a złuszczania o 81,9%. Co więcej, znacząca liczba pacjentów po 16. tygodniach leczenia sekukinumabem wskazała na całkowite ustąpienie bólu, świądu i złuszczania. Uzyskane efekty terapii utrzymywały się do 2 lat. Odnotowane działania niepożądane (infekcje drożdżakowe, złośliwe lub niesklasyfikowane guzy, neutropenia) nie doprowadziły do przerwania leczenia.

W podsumowaniu autorzy publikacji podkreślili niewielkie ryzyko działań niepożądanych oraz wysoką i długotrwałą skuteczność sekukinumabu w terapii umiarkowanej i ciężkiej łuszczycy.
           
 
 
Na podstawie:
Thaçi D. i wsp.: Secukinumab demonstrates sustained efficacy in clearing skin and improving patient-reported outcomes in patients with moderate-to-severe psoriasis through 2 years of treatment: Results from the CLEAR study.  JAAD 2019; 81 (6): 1405-1409.

Paulina Szczepanik-Kułak