Związek AZS z osteoporozą i osteopenią u dorosłych pacjentów

Związek AZS z osteoporozą i osteopenią u dorosłych pacjentów

Osteoporoza jest chorobą układu szkieletowego, w przebiegu której dochodzi do złamań niskoenergetycznych, tzw. osteoporotycznych, najczęściej w obrębie kręgosłupa, kości przedramienia i szyjki kości udowej. Chorobę tę uznaje się za występującą powszechnie wśród populacji osób w podeszłym wieku.

Zgodnie z danymi ujętymi w „Zaleceniach postępowania diagnostycznego i leczniczego w osteoporozie w Polsce” z 2017 r. szacuje się, że choroba dotyczy ponad 2 milionów obywateli po 50. r.ż. (cierpi na nią co trzecia kobieta i co piąty mężczyzna). Natomiast osteopenię określa się jako stan poprzedzający osteoporozę, charakteryzujący się obniżoną gęstością mineralną kości. Do metod profilaktyki wyżej wymienionych zaburzeń zalicza się: odpowiednią dietę, wysiłek fizyczny, niepalenie tytoniu, unikanie spożywania alkoholu w nadmiernych ilościach, a także zapobieganie urazom i wypadkom.
Zagadnieniem zaburzeń kostnienia w przebiegu atopowego zapalenia skóry zajęli się amerykańscy badacze z Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Medycznego Northwestern Feinberg w Chicago. W dostępnych publikacjach można znaleźć informacje, że długotrwałe stosowanie kortykosteroidów, zmniejszona aktywność fizyczna, obecność przewlekłego stanu zapalnego mogą zwiększać ryzyko wystąpienia osteopenii i osteoporozy u pacjentów chorujących na atopowe zapalenie skóry.
Autorzy dokonali analizy dwóch rejestrów: Nationwide Emergency Department Sample oraz National Inpatient Sample, obejmujących odpowiednio 61,065,660 i 44,425,777 co najmniej 50-letnich uczestników. Wykazano znaczącą korelację pomiędzy zaburzeniami kostnienia oraz AZS. Podkreślono, że u tych chorych niezwykle istotne byłoby wprowadzenie badań przesiewowych w kierunku osteopenii i osteoporozy oraz odpowiednich zaleceń, takich jak aktywność fizyczna, kontrola masy ciała, suplementacja witaminowa.
Autorzy podkreślili konieczność prowadzenia badań, które potwierdziłyby otrzymane wyniki, ustalenia czynników ryzyka zaburzeń kostnych w celu późniejszego ich eliminowana, określenia roli kortykosteroidów w patogenezie zmian oraz doboru odpowiednich metod terapeutycznych. 


Lek. Paulina Szczepanik-Kułak

Na podstawie:
Shaheen M.S. Silverberg J.I.: Atopic dermatitis is associated with osteoporosis and osteopenia in older adults. J Am Acad Dermatol; 80(2): 550-551.