Ryzyko przetrwania objawów atopowego zapalenia skóry w wieku dorosłym

Ryzyko przetrwania objawów atopowego zapalenia skóry w wieku dorosłym

Atopowe zapalenie skóry jest chorobą typową dla wieku dziecięcego. Początek objawów występuje najczęściej w okresie niemowlęcym oraz wczesnodziecięcym, a u zdecydowanej większości pacjentów choroba ustępuje w okresie dorastania. Badania dotyczące odsetka chorych, u których objawy AZS utrzymują się w wieku dorosłym, prezentowały zróżnicowane wyniki. Na łamach najnowszego numeru Journal of American Academy of Dermatology opublikowano wyniki meta-analizy, w której podjęto próbę wyjaśnienia tego zagadnienia.

Przeprowadzono szeroką analizę dostępnego piśmiennictwa. W metaanalizie uwzględniono łącznie 45 badań, które objęły 110 651 chorych na AZS z 15 krajów (434 992 pacjento-lat). W 80% przypadków objawy AZS trwały poniżej 8 lat od diagnozy. U mniej niż 5% wszystkich pacjentów AZS utrzymało się ponad 20 lat od ustalenia rozpoznania (średni czas trwania objawów 6,1 ± 0,02 roku). U dzieci, u których AZS rozwinęło  się przed 2. rokiem życia, objawy choroby ustępowały wcześniej (p < 0,001). W 3 z analizowanych badań obserwowano podwyższone ryzyko przetrwania objawów AZS u dzieci z cięższym przebiegiem choroby.

Do ograniczeń cytowanej metaanalizy należy zaliczyć fakt, że niektóre badania nie uwzględniały okresu obserwacji i w związku z tym nie rejestrowano nawrotów AZS w późniejszym życiu pacjentów.

Podsumowując, do czynników ryzyka przewlekania się objawów AZS w wieku dorosłym należą późny początek objawów oraz cięższy przebieg choroby. Według autorów doniesienia konieczne są jednak dalsze, szeroko zakrojone badania.
 
Źródło:
http://www.jaad.org/article/S0190-9622(16)30309-7/pdf

Lek. Michał Adamczyk

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie