E-zwolnienia lekarskie

E-zwolnienia lekarskie
Od 1 stycznia 2016 r. lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty znikają dotychczasowe zwolnienia papierowe. Zwolnienia papierowe będzie można stosować do końca 2017 r. Od początku 2016 r. pacjent może otrzymać od lekarza zwolnienie wystawione według dotychczasowych zasad – na papierowym formularzu (ZUS ZLA) albo w formie elektronicznej (e-ZLA). Natomiast od 1 stycznia 2018 r. będą wystawiane wyłącznie e-zwolnienia.

Wstęp

Zaświadczenie lekarskie (zwolnienie lekarskie) o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i cało dobowe świadczenia zdrowotne albo konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny, zwane „zaświadczeniem lekarskim”, wystawia się wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny. E-zaświadczenia lekarskie są dokumentami, które stwierdzają czasową niezdolność do pracy z powodu choroby pracownika lub konieczność sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny. Zaświadczenie lekarskie może być wystawione na okres rozpoczynający się po dniu badania, nie później jednak niż 4. dnia po dniu badania, jeżeli:
1) bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy;
2) badanie jest przeprowadzane w okresie wcześniej orzeczonej czasowej niezdolności  do pracy.
 
Wyróżnić można zatem:
  • zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego e-ZLA;
  • zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu wydrukowanym z systemu - zaświadczenie to jest dokumentem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty zasiłku przez płatnika składek lub ZUS, nawet jeśli nie ma jeszcze udostępnionego e-ZLA w ZUS i na profilu płatnika składek, tj. zanim lekarz wprowadzi to zaświadczenie do systemu;
  • wydruk e-ZLA, który lekarz jest zobowiązany przekazać ubezpieczonemu, jeżeli płatnik składek nie ma profilu na PUE ZUS, lub na wniosek ubezpieczonego, nawet jeżeli płatnik składek ma profil na PUE ZUS. 
Zaświadczenie lekarskie stwierdzające okres pobytu ubezpieczonego w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne wystawia się nie później niż w dniu wypisania ubezpieczonego z tego szpitala albo innego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Droga, jaką przebywa e-zwolnienie lekarskie

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) elektronicznie do ZUS. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu 

Warto wiedzieć

1.  Wzór zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego jest ustalony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Elektroniczne zwolnienia są wystawianie przez lekarzy posiadających profil na PUE ZUS lub zintegrowaną z PUE aplikację gabinetową.
2. Lekarze, którzy wybierają elektroniczną formę wystawiania zwolnień, nie muszą obecnie, tak jak dotychczas bywało, dostarczać zwolnień do ZUS oraz przechowywać drugiej kopii. Nie będzie również konieczności pobierania w placówkach ZUS tzw. bloczków formularzy ZUS ZLA.
3. Wydruk wystawionego przez lekarza zaświadczenia lekarskiego e-ZLA jest przekazywany ubezpieczonemu:
  • gdy z informacji udostępnionych na profilu lekarza na PUE ZUS wynika, że płatnik składek (np. pracodawca) nie posiada profilu na PUE ZUS;
  • na żądanie ubezpieczonego, nawet jeżeli płatnik składek ma profil informacyjny płatnika składek na PUE ZUS.
Płatnik składek, który nie ma profilu na PUE ZUS, otrzymuje wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA bezpośrednio od ubezpieczonego (także wtedy, gdy nie jest płatnikiem zasiłku). 
4. Jeżeli w e-ZLA zostanie popełniony błąd, lekarz w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego ustalenia albo otrzymania o nim informacji stwierdza nieważność wystawionego zaświadczenia lekarskiego e-ZLA.

Przemysław Gogojewicz
 
 
Źródło:
Gogojewicz P.: E-zwolnienia lekarskie. Dermatologia Praktyczna 2016; 1 (42): 72-75.