Skuteczność cynku i nikotynamidu w formie doustnej w terapii podtrzymującej łagodnych i umiarkowanych postaci trądziku odwróconego

Skuteczność cynku i nikotynamidu w formie doustnej w terapii podtrzymującej łagodnych i umiarkowanych postaci trądziku odwróconego
Trądzik odwrócony (hidradenitis suppurativa – HS) to przewlekła, zapalna choroba, która prowadzi do znacznego obniżenia jakości życia, niekiedy do stygmatyzacji, zaburzeń lękowo-depresyjnych.
W przebiegu HS dochodzi do rozwoju zmian guzkowych w okolicach wyprzeniowych i fałdów, ulegających progresji w przetoki i blizny. Najbardziej znaną klasyfikacją nasilenia choroby jest skala Hurleya. Wyróżnia trzy stadia: I – formowanie pojedynczych lub mnogich ropni, bez przetok i bliznowacenia; II – nawracające ropnie, pojedyncze lub mnogie, którym towarzyszą przetoki i blizny; III – zmiany liczne, rozsiane, z przetokami, bliznami mostkowatymi. Leczenie choroby stanowi wyzwanie, gdyż w wielu przypadkach wiąże się z niepowodzeniem.
Obecnie wiadomo, że cynk wykazuje działanie przeciwzapalne, hamuje chemotaksję neutrofilów, aktywuje komórki NK, stymuluje fagocytozę i nasila wytwarzanie cytokin i mediatorów. Posiada również efekt antyandrogenny. W przypadku nikotynamidu, na uwagę zasługuje jego działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne. W oparciu o dostępne wyniki badań, Molinelli i wsp. zbadali wpływ cynku i nikotynamidu w formie doustnej w terapii podtrzymującej u chorych z rozpoznaniem HS w stadium łagodnym i umiarkowanym (I i II według Hurley). W badaniu brało udział 92 chorych, w przeszłości leczonych przez 12 tygodni tetracyklinami. Pacjenci zostali podzieleni na dwie grupy, uczestnicy jednej z nich (n = 47) przez 90 dni raz dziennie stosowali kapsułki zawierające 90 mg glukonianu cynku i 30 mg nikotynamidu, w drugiej (n = 45) nie przyjmowali żadnych leków. Wszyscy pacjenci zostali poddani ocenie klinicznej w 90 oraz 180 dniu od rozpoczęcia terapii. W 12. i 24. tygodniu obserwacji doszło do znaczącej poprawy klinicznej, wyrażonej redukcją zmian zapalnych i czasu trwania zaostrzenia choroby. Co więcej, chorzy otrzymujący leki zgłaszali poprawę jakości życia, która była istotna statystycznie. Ponadto okresy remisji trwały u nich znacznie dłużej. W przypadku wskaźników: International HS Severity Score System Score, oceniającej nasilenie zmian oraz Visual Analogue Score do oceny bólu, stwierdzono niewielkie obniżenie lub brak zmian. Do odnotowanych działań niepożądanych należały występujące u dwóch chorych nudności. 
W podsumowaniu autorzy pracy podkreślili skuteczność i bardzo dobrą tolerancję badanych leków w terapii podtrzymującej łagodnych i umiarkowanych postaci trądziku odwróconego. Zwrócili uwagę na ograniczenia badania, takie jak niewielka grupa uczestników, retrospektywny charakter, brak randomizacji i zaślepienia. 
 
lek. Paulina Szczepanik-Kułak
 
Na podstawie:
Molinelli E, Brisigotti V, Campanati A, et al. Efficacy of oral zinc and nicotinamide as maintenance therapy for mild/moderate hidradenitis suppurativa: A controlled retrospective clinical study. J Am Acad Dermatol. 2020; 83(2): 665-667. 

Fot. ze zbiorów lek. Michała Adamczyka