Regulamin Programu Edukacyjnego - Dermatologia Praktyczna

Regulamin ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego - Dermatologia Praktyczna
 
 
 • 1
1. Redakcja organizuje Program Edukacyjny dla lekarzy dermatologów – prenumeratorów „Dermatologii Praktycznej” – w postaci pytań testowych publikowanych co dwa miesiące w czasopiśmie „Dermatologia Praktyczna” oraz zamieszczanych na stronie internetowej www.dermatologia-praktyczna.pl; podstawa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2016 r., nr 0, poz. 1327), par. 1., podpunkt 8: „Lekarz realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez udział w programie edukacyjnym krajowym lub zagranicznym, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej, udostępnionym za pośrednictwem środków masowego przekazu telewizyjnego, sieci internetowej i innych mediów, umożliwiających wiarygodne sprawdzenie uzyskanej przez uczestnika wiedzy lub umiejętności i potwierdzenie jego tożsamości”.
2. Program Edukacyjny obejmuje okres 2019-2021. W każdym numerze „Dermatologii Praktycznej”, począwszy od numeru 1/2019, publikowanych będzie 25 pytań testowych. Program Edukacyjny zakończy się w 2021 r.
 
 • 2
Program Edukacyjny jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne oraz Naczelną Radę Lekarską – uchwała nr 139/KKM/18/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 grudnia 2018 r.
 
 • 3
1. Pytania testowe będzie przygotowywał zespół w składzie: prof. dr hab. n. med. Franciszek Seneczko, prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba, dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Ewa Trznadel-Grodzka, dr n. med. Iwona Michalak i dr n. med. Aleksandra Kaszuba.
2. Zakres pytań obejmuje artykuły publikowane w „Dermatologii Praktycznej” oraz w szeroko dostępnej literaturze medycznej z ostatnich 2-3 lat.
3. Stopień trudności pytań testowych objętych Programem Edukacyjnym pozwala sprawdzać wiedzę osoby kształcącej się w zakresie: kojarzenia faktów wyuczonych w przebiegu odbytego kształcenia, wyszukiwania różnych informacji znajdujących się w treści czasopisma oraz w literaturze medycznej z ostatnich 2-3 lat.
 
 • 4
1. Kierownikiem Naukowym Programu jest prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba (Kierownik Kliniki Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi).
2. Pytania testowe przed ich opublikowaniem w czasopiśmie weryfikuje pod względem merytorycznym Kolegium Specjalistów w składzie: prof. dr hab. n. med. Franciszek Seneczko, prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba, prof. dr hab. n. med.  Elżbieta Waszczykowska i  dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Ewa Trznadel-Grodzka.
 • 5
Do Programu Edukacyjnego można przystąpić w każdej chwili, od dowolnego numeru czasopisma.
 
 • 6
1. Odpowiedzi na pytania testowe uczestnicy Programu Edukacyjnego powinni przesłać na kartach zwrotnych zamieszczonych w czasopiśmie „Dermatologia Praktyczna” lub podać na stronie internetowej www.dermatologia-praktyczna.pl w terminie 1,5 miesiąca od momentu ukazania się danego numeru czasopisma.
2. O sposobie udziału w Programie Edukacyjnym decyduje forma wybrana przy pierwszym zgłoszeniu odpowiedzi. Forma ta obowiązuje uczestnika przez cały okres trwania programu.
3. Wśród pięciu odpowiedzi na każde pytanie, prawidłowa jest tylko jedna.
4. Prawidłowe odpowiedzi na pytania zamieszczone w danym numerze „Dermatologii Praktycznej” zostaną podane w kolejnym numerze czasopisma.
 
 • 7
 Za 1 godzinę Programu Edukacyjnego uczestnikowi przysługuje 1 pkt (podstawa prawna - pkt. 8 w tabeli "Liczba punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego", stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., nr 0, poz. 1327). Zespół naukowy przygotowujący pytania testowe do quizu oszacował, że aby odpowiedzieć na jedno pytanie uczestnik Programu Edukacyjnego będzie potrzebował 12 minut, aby odpowiedzieć na pięć pytań - 1 godzinę. W ten sposób za udział w Programie Edukacyjnym przez min. 1 godzinę i odpowiedź w tym czasie na pięć pytań uczestnik będzie mógł zdobyć 1 pkt edukacyjny.

 • 8
1. Organizatorzy weryfikują każdorazowo uzyskane odpowiedzi i prowadzą odpowiednią dokumentację. Na koniec roku kalendarzowego wystawiają każdemu z uczestników Programu Edukacyjnego zaświadczenie o liczbie zebranych punktów. Zaświadczenie to stanowi podstawę do wystąpienia do właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej o dokonanie wpisu do „Ewidencji doskonalenia zawodowego”.
2. Po zakończeniu Programu Edukacyjnego każdy uczestnik otrzyma dokument potwierdzający ukończenie kształcenia oraz liczbę zgromadzonych punktów.
 
 • 9
1. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, które znajdą zastosowanie, w szczególności Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 1000).
2. Przetwarzaniem objęto są następujące rodzaje danych osobowych Uczestników:
 • imię i nazwisko
 • adres korespondencyjny
 • nr oraz adres e-mail
 • specjalizacja
 • nr wykonywania zawodu
3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Program Edukacyjnego.
4. Dane Uczestników będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji Programu Edukacyjnego oraz w celu marketingu produktów własnych.
5. Uczestnikom przysługuje prawo do: żądania dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Wszelkie pytania dotyczące danych osobowych Uczestnik może przesyłać na następujący adres email: info@czelej.com.pl
 
 • 10
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych umożliwi uczestnikowi Programu Edukacyjnego otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach Wydawnictwa Czelej Sp. z o.o.