Dermatologia Praktyczna, 3/2022

 • Franciszek Seneczko, Michał Seneczko: Cynk i choroby skóry. Część 3. Łysienie plackowate
 • Paulina Szczepanik-Kułak: Zaburzenia snu u pacjentów z łuszczycą
 • Mirosława Kuchciak-Brancewicz: Linijna IgA dermatoza u dzieci
 • Piotr Brzeziński, Ali Mezaghcha: Aplasia cutis congenita – opis przypadku i przegląd literatury
 • Karolina Zarańska, Grażyna Wąsik: Skuteczne leczenie wyprysku opryszczkowatego w przebiegu infekcji wirusem HSV
  u pacjenta z AZS. Opis przypadku  
 • Hubert Arasiewicz, Barbara Szpyrka, Lilianna Leśniak-Jakubiec, Anna Adamczyk-Wich, Ewa Jaroch, Małgorzata Olejniczak: Diagnostyka różnicowa łupieżu azbestowego na podstawie przypadku w populacji dziecięcej
 • Mirosława Kuchciak-Brancewicz: Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
 • Paulina Szczepanik-Kułak: Aktualności naukowe
 • Sylwia Kiełbasa: Egzekucja obowiązku szczepień ochronnych
 • Warto przeczytać
 • Program edukacyjny - Dermatologia Praktyczna

Wersja drukowana:

Cena: 27.00 PLN

Wersja eBook:

Cena: 27.00 PLN

STRESZCZENIA

Cynk i choroby skóry. Część 3. Łysienie plackowate

Zinc and skin disease. Part 3. Alopecia areata

Franciszek Seneczko, Michał Seneczko 

Streszczenie

Łysienie plackowate jest niebliznowaciejącą, nawracającą, autoimmunologiczną chorobą zapalną mieszków włosowych. Do utraty włosów dochodzi na skutek rozwoju mechanizmów autoimmunologicznych w obrębie proksymalnego mieszka włosowego. Łysienie plackowate jest drugą, po łysieniu androgenowym, przyczyną wypadania włosów. Klinicznie ma charakter heterogenny; może być punktowe lub bardziej rozległe, także obejmować całe ciało. Przebieg choroby jest nieprzewidywalny, nieznane jest również postępowanie zapobiegawcze.

Wysoki współczynnik zgodności AA u identycznych bliźniąt jest jednym z elementów wskazujących na wpływ czynników genetycznych na rozwój schorzenia. Uważa się jednak, że do rozwoju AA prowadzi złożona interakcja między genetyką a środowiskiem, w tym stanowiącym modyfikowalny czynnik ryzyka niedoborem mikroelementów, takich jak: witaminy i pierwiastki śladowe, głównie cynk i mangan.

Abstract

Alopecia areata is a non-scarring, recurrent autoimmune infl ammatory disease of the hair follicles. Hair loss occurs as a result of the development of autoimmune mechanisms in the proximal hair follicle. Alopecia areata is the second cause of hair loss, after androgenic alopecia. Clinically heterogeneous in nature; it can be punctual or more extensive, including the whole body. The course of the disease is unpredictable, and preventive measures are also unknown.

The high AA concordance ratio in identical twins is one of the elements indicating the influence of genetic factors on the development of the disease. However, it is believed that the development of AA is driven by a complex interaction between genetics and the environment, including a modifi able risk factor defi ciency of micronutrients such as vitamins and trace elements, mainly zinc and manganese.

Słowa kluczowe: łysienie plackowate, cynk, łysienie całkowite, ostre rozlane i całkowite łysienie,

suplementacja cynku

Key words: alopecia areata, zinc, alopecia totalis, acute diff use and total alopecia, zinc supplementations

 

Zaburzenia snu u pacjentów z łuszczycą

Sleep disorders in patients with psoriasis

Paulina Szczepanik-Kułak

Streszczenie

Łuszczyca jest przewlekłą, niezakaźną chorobą o nawrotowym przebiegu, obecnie uznawaną za zaburzenie ogólnoustrojowe, charakteryzujące się występowaniem manifestacji skórnych i pozaskórnych (w tym stawowych) w postaci artropatii seronegatywnej, czyli łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS), a także metabolicznych i sercowo-naczyniowych. Niewątpliwie choroba może negatywnie wpływać na życie codzienne, upośledzać samoocenę i funkcjonowanie społeczne pacjentów.

Przewlekłe zaburzenia snu są uważane za niezależny czynnik ryzyka w patogenezie kilku chorób przewlekłych, uważanych za współistniejące z łuszczycą, takich jak: depresja, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, zespół metaboliczny i choroby sercowo-naczyniowe. W przebiegu tych chorób także mogą się pojawiać zaburzenia snu. W poniższym artykule skupiono się na omówieniu zaburzeń snu u pacjentów z łuszczycą, uwzględniając ich patomechanizm, dane epidemiologiczne, czynniki wyzwalające, współwystępowanie obturacyjnego bezdechu sennego i zespołu niespokojnych nóg, a także wykorzystywane w piśmiennictwie skale oceniające.

Abstract

Psoriasis is a chronic, non-infectious disease with a relapsing course, now recognized as a systemic disorder characterized by cutaneous and extra-cutaneous manifestations, including articular manifestations in the form of seronegative arthropathy, or psoriatic arthritis (PsA), as well as metabolic and cardiovascular manifestations. Undoubtedly, the disease can negatively affect daily life, impairing patients’ self-esteem and social functioning.

Chronic sleep disorders are considered an independent risk factor in the pathogenesis of several chronic diseases thought to coexist with psoriasis, such as depression, type 2 diabetes, hypertension,

metabolic syndrome and cardiovascular disease. On the other hand, sleep disorders can occur in the course of these diseases.

The following article focuses on discussing sleep disorders in patients with psoriasis, taking into account their pathomechanism, assessment scales used in the literature, epidemiological data, triggers, and the co-occurrence of obstructive sleep apnea and restless legs syndrome.

Słowa kluczowe: łuszczyca, zaburzenia snu, obturacyjny bezdech senny, zespół niespokojnych nóg

Key words: psoriasis, sleep disturbance, obstructive sleep apnea, restless legs syndrome

 

Linijna IgA dermatoza u dzieci

Linear IgA disease in children

Mirosława Kuchciak-Brancewicz

Streszczenie

Linijna IgA dermatoza jest rzadką, przewlekłą autoimmunologiczną chorobą skóry. U dzieci występuje rzadko. Wyróżnia się postać idiopatyczną i prowokowaną różnymi czynnikami. Wymaga różnicowania z chorobami pęcherzowymi, zakaźnymi oraz nietrzymaniem barwnika w fazie pęcherzykowej.

Abstract

Linear IgA dermatosis is a rare, chronic autoimmune skin disease. It is rare in children. There is an idiopathic form and it is provoked by various factors. It requires differentiation from blistering diseases, infectious diseases and pigment incontinence in the follicular phase.

Słowa kluczowe: dzieci, linijna dermatoza pęcherzowa, czynniki prowokujące, diagnostyka, leczenie

Key words: children, linear bullous dermatosis, provoking labeling, diagnosis, treatment

Aplasia cutis congenita – opis przypadku i przegląd literatury

Aplasia cutis congenita – case report and review of the literature 

Piotr Brzeziński, Ali Mezaghcha

Streszczenie

Aplasia cutis congenita jest rzadką wadą charakteryzującą się zlokalizowanym wrodzonym brakiem skóry. Rzadko występuje na tułowiu i kończynach, może występować samodzielnie lub jako część niejednorodnej grupy zespołów.

Przedstawiamy przypadek 2,5-miesięcznego chłopca ze zmianą na skórze głowy o wymiarach 15 × 3 cm. Klinicznie, biaława łysiejąca blaszka, gdzie skóra wydaje się być zastąpiona przez zwłóknienie. W USG przezciemiączkowym nie stwierdzono nieprawidłowości. Kość leżąca pod skórą była nienaruszona, badanie neurologiczne nie wniosło zastrzeżeń. Nie stwierdzono żadnych innych związanych z tym wad rozwojowych.

Abstract

Aplasia cutis congenita is a rare malformation characterized by localized congenital absence of the skin. It rarely occurs on the trunk and limbs, and can occur in isolation or as part of a heterogeneous

group of syndromes.

We report a case of a 2,5-month-old boy with a 15 x 3 cm lesion. Clinically, a whitish balding plaque where the skin appears to be replaced by fi brosis. There were no abnormalities in the trans-epithelial ultrasound. The bone under the skin is intact, and the neurological examination showed no objection. No other related malformations were found.

Słowa kluczowe: dysplazja ektodermalna, wady rozwojowe, choroby skórne

Key words: ectodermal dysplasia, developmental defects, skin diseases

 

Skuteczne leczenie wyprysku opryszczkowatego w przebiegu infekcji wirusem HSV u pacjenta z AZS. Opis przypadku

Effective treatment of eczema herpeticum caused by HSV infection in the case of patient with AD. A case report

Karolina Zarańska, Grażyna Wąsik

Streszczenie

Wprowadzenie: Atopowe zapalenie skóry jest jedną z najczęstszych przewlekłych, nawrotowych dermatoz zapalnych charakteryzujących się intensywnym świądem oraz zmianami wypryskowymi. Pacjenci z AZS są szczególnie predysponowani do infekcji wirusowych oraz bakteryjnych. Wirus HSV-1 (rzadziej HSV-2) jest najczęstszym czynnikiem wyzwalającym zmiany skórne pod postacią wyprysku opryszczkowatego u osób z AZS. Diagnostyka opiera się głównie na obrazie klinicznym. Ze względu na potencjalne ryzyko ogólnoustrojowego, zagrażającego życiu przebiegu choroby leczenie powinno zostać wdrożone niezwłocznie po wysunięciu podejrzenia wyprysku opryszczkowatego.

Cel pracy: W artykule opisano przypadek 38-letniego pacjenta z wypryskiem opryszczkowatym wraz z oceną skuteczności procesu leczenia i przedstawiono przegląd dostępnego piśmiennictwa.

Opis przypadku: Przedstawiamy przypadek 38-letniego mężczyzny przyjętego do Klinicznego Oddziału Dermatologii z powodu szybko szerzącej się osutki pęcherzykowatej, z tendencją do wtórnej impetiginizacji. Wyprysk opryszczkowaty rozpoznano na podstawie obrazu klinicznego oraz obecności atopowego zapalenia skóry w wywiadzie. Pacjent został poddany leczeniu skojarzonemu obejmującemu dożylną terapię acyklowirem i miejscową antybiotykoterapię przy użyciu kwasu fusydowego.

Wnioski: Szybko postawiona diagnoza oraz wdrożone leczenie wyprysku opryszczkowatego doprowadziło do całkowitego ustąpienia zmian skórnych oraz uchroniło pacjenta przed potencjalnie zagrażającym życiu, ogólnoustrojowym przebiegiem choroby.

Abstract

Introduction: Atopic dermatitis is one of the most common, chronic, recurrent infl ammatory dermatoses characterized by intense itching and eczema lesions. Patients with AD are particularly predisposed to viral and bacterial infections. The HSV-1 virus, less often HSV-2, is the most common trigger of skin lesions in the form of eczema herpeticum among patients with AD. Diagnostics is based mainly on the clinical presentation. Due to the potential risk of a life-threatening systemic infection, treatment should start as soon as the infection is suspected without waiting for the results of the complementary analyses.

Aim of the study: Here, a 38-year-old case of eczema herpeticum is presented with the evaluation of eff ectiveness of the treatment process and review of a literature.

Case report: We present 38-year-old man admitted to the Clinical Department of Dermatology with a rapidly spreading vesicular rash, with a tendency to secondary impetiginization. Eczema herpeticum was diagnosed based on clinical features and the presence of atopic dermatitis in the patient’s past history. Patient undergo combination therapy with intravenous acyclovir and topical antibiotic therapy using fusidic acid.

Conclusions: Promptly diagnosis and the treatment of eczema herpeticum led to the complete resolution of skin lesions and saved the patient from the potentially life-threatening systemic infection.

Słowa kluczowe: wyprysk opryszczkowaty, atopia, Herpes simplex

Key words: Eczema herpeticum, atopy, Herpes simplex

 

Diagnostyka różnicowa łupieżu azbestowego na podstawie przypadku w populacji dziecięcej

Differential diagnosis of asbestos dandruff based by case in children population

Hubert Arasiewicz, Barbara Szpyrka, Lilianna Leśniak-Jakubiec, Anna Adamczyk-Wich, Ewa Jaroch,

Małgorzata Olejniczak

Streszczenie

Zmiany w obrębie skóry owłosionej głowy w sposób znaczący upośledzają jakość życia dziecka. Ze względu na brak jednoznacznego protokołu diagnostyczno-terapeutycznego stanowią wyzwanie dla lekarza pod kątem prawidłowego leczenia. U niewielkiego odsetka dzieci ze zmianami w obrębie owłosionej skóry głowy możemy rozpoznać łupież azbestowy, który poza wymiarem estetycznym może prowadzić do czasowej lub trwałej utraty owłosienia oraz współistnieć z innymi chorobami skóry. Większość przypadków wymaga jedynie modyfikacji pielęgnacji i leczenia zewnętrznego.

Abstract

Scalp lesions significantly impair a child’s quality of life. The lack of a unified diagnostic and therapeutic protocol poses a challenge for the doctor in terms of proper treatment. In a small percentage of children with lesions on the scalp, we can recognize asbestos dandruff, which apart from the aesthetic aspect, may lead to temporary or permanent hair loss and coexist with other skin diseases. Most cases of asbestos dandruff only require modification of care and external treatment.

Słowa kluczowe: łupież azbestowy, pseudogrzybica, łojotokowe zapalenie skóry, łuszczyca, grzybica

Key words: asbestos dandruff, pseudotinea, seborrheic dermatitis, psoriasis, tinea

 
Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi

Mirosława Kuchciak-Brancewicz

Streszczenie

Młodzieńcza dermatoza dłoni i stóp jest nazywana również zespołem mokrych skarpetek. To dość częsta dolegliwość pojawiająca się u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Ustępuje w okresie dojrzewania. Występowanie tej dermatozy należy wiązać z warunkami anatomicznymi i fizjologicznymi oraz naprzemiennymi cyklami zawilgocenia skóry i wysychania.

Opryszczkowate zapalenie skóry jest chorobą z grupy chorób pęcherzowych, w której dochodzi do powstawania przeciwciał skierowanych przeciwko własnym komórkom. Zmiany są wielopostaciowe. Klasycznymi miejscami pojawiania się zmian są: łokcie, kolana, okolica łopatkowa, pośladki. Wielopostaciowość zmian skórnych nie sprzyja pewnemu rozpoznaniu, dlatego należy różnicować ją z kilkoma jednostkami chorobowymi. Potwiedzeniem mogą być badania dodatkowe.

Łupież czerwony mieszkowy jest rzadką, przewlekłą, zapalno-proliferacyjną chorobą skóry. Charakteryzuje się znacznym złuszczaniem, okołomieszkowym stanem zapalnym oraz mieszkowym rogowaceniem.

Atopowe zapalenie skóry rozwija się na podłożu genetycznie uwarunkowanego defektu białka filagryny warunkującego suchość skóry pod wpływem czynników środowiskowych. Tak więc pierwszym i podstawowym objawem będzie suchość skóry, a następnie powstawanie ognisk rumieniowo-złuszczających.

Skóra powiek ze względu na mechanikę ruchu jest bardzo cienkim fałdem. Często dochodzi do jej wysychania w atopowym zapaleniu skóry i powstawania zmian zapalnych. Dochodzi do nich także w procesie tarcia spowodowanego typowym dla wieku dziecięcego pocieraniem oczu, gdy małe dzieci są śpiące oraz po płaczu. Skóra oczu wymaga zatem odpowiedniego leczenia przeciwzapalnego oraz emolientacji.

Onycholiza jest oddzieleniem się płytki paznokciowej od łożyska. U dzieci najczęściej powstaje w wyniku urazu, nieraz w przebiegu chorób dermatologicznych albo ogólnoustrojowych. Z reguły nie wymaga leczenia. Leczenia wymagają choroby zasadnicze.

Abstract

Juvenile hand and foot dermatosis, also known as wet sock syndrome. It is quite a common ailment in preschool and school children. It disappears in adolescence. The occurrence of this dermatosis should be associated with anatomical and physiological conditions as well as alternating cycles of skin moisturizing and drying.

Dermatitis herpetiformis is a blistering disease in which the body develops antibodies against its own cells. The changes are multiform. Classic places of appearance of lesions are elbows, knees, scapula area, buttocks. The multiform nature of skin lesions is not conducive to a certain diagnosis, therefore it should be differentiated from several disease entities. Additional tests may be a confirmation.

Red follicle dandruff is a rare, chronic, inflammatory and proliferative skin disease. It is characterized by significant exfoliation, peri-follicular inflammation and follicular keratosis. Atopic dermatitis develops on the basis of a genetically determined defect in the filaggrin protein, which determines skin dryness under the influence of environmental factors. Thus, the first and basic symptom will be dry skin, followed by the formation of erythematous-exfoliating foci.

Due to the mechanics of movement, the skin of the eyelids is a very thin fold. It often dries up in atopic dermatitis and causes infl ammatory changes. They also occur in the process of friction caused by the rubbing of eyes typical of childhood when young children are asleep and after crying. Therefore, the skin of the eyes requires appropriate anti-inflammatory treatment and emollientation.

Onycholysis is the separation of the nail plate from the placenta. In children, it most often occurs as a result of an injury, sometimes in the course of dermatological or systemic diseases. As a rule, it does not require treatment. The underlying diseases require treatment.

Słowa kluczowe: młodzieńcza dermatoza dłoni i stóp, opryszczkowate zapalenie skóry, łupież czerwony mieszkowy, zapalenie skóry powiek, onycholiza

Key words: juvenile dermatosis of hands and feet, herpetiform dermatitis, red follicular dandruff, dermatitis of the eyelids, onycholysis