Dermatologia Praktyczna, 3/2019

  • Mezenchymalne komórki macierzyste w dermatologii. Część 2. Wybrane genodermatozy
  • Choroby skóry wywołane przez nicienie, tasiemce i przywry
  • Rzadkie przyczyny owrzodzeń podudzi
  • Furoinian mometazonu krem o formule „olej w wodzie” – zastosowanie w dermatologii
  • Ziarnica weneryczna pachwin
  • Naczyniaki wczesnodziecięce – zadziwiające anomalie okresu rozwojowego
  • Ocena jakości życia u pacjentów chorych na łuszczycę
  • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi

Wersja drukowana:

Cena: 22.00 PLN

Wersja eBook:

Cena: 22.00 PLN

Mezenchymalne komórki macierzyste w dermatologii. Część 2. Wybrane genodermatozy
Mesenchymal stem cells in dermatology. Part 2. Selected genodermatoses
Franciszek Seneczko
 
Choroby skóry wywołane przez nicienie, tasiemce i przywry
Skin diseases caused by nematodes, cestodes and trematodes
Michał Szczepanek, Aleksandra Buczek, Katarzyna Adamczyk, Ligia Brzezińska-Wcisło
 
Rzadkie przyczyny owrzodzeń podudzi
Rare causes of leg ulceration
Igor A. Bednarski, Paweł Kolano, Joanna Narbutt, Aleksandra Lesiak
 
Furoinian mometazonu krem o formule „olej w wodzie” – zastosowanie w dermatologii
Mometasone furoate cream in the new “oil-in-water” formulation – application in dermatology
Marta Gawrońska, Joanna Narbutt
 
Ziarnica weneryczna pachwin
Lymphogranuloma venereum
Aleksandra Kobusiewicz, Wojciech Bienias, Katarzyna Tomaszewska, Andrzej Kaszuba, Anna Zalewska-Janowska, Joanna Narbutt
 
Naczyniaki wczesnodziecięce – zadziwiające anomalie okresu rozwojowego
Infantile hemangiomas – intriguing anomalies of childhood
Katarzyna Galica, Aneta Gruchała, Katarzyna Tomaszewska, Elżbieta Sałacińska-Łoś, Joanna Narbutt, Katarzyna Taran
 
Ocena jakości życia u pacjentów chorych na łuszczycę
Quality of life among psoriasis patients
Anna Karpińska-Mirecka, Adam Reich, Dorota Krasowska
 
Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
Mirosława Kuchciak-Brancewicz

Mezenchymalne komórki macierzyste w dermatologii. Część 2. Wybrane genodermatozy

Mesenchymal stem cells in dermatology. Part 2. Selected genodermatoses
Franciszek Seneczko
 
Streszczenie
Aktualnie wzrasta zainteresowanie komórkami macierzystymi do celów leczenia wielu chorób dermatologicznych. W pierwszej części pracy dokonano przeglądu wyników badań eksperymentalnych i klinicznych dotyczących prób leczenia mezenchymalnymi komórkami macierzystymi chorób autoimmunologicznych: tocznia rumieniowatego układowego, twardziny układowej, zespołu Sjögrena i zapalenia skórno-mięśniowego. Część drugą pracy poświęcono leczeniu wybranych genodermatoz: pęcherzowego oddzielania się naskórka oraz wrodzonego wadliwego rogowacenia naskórka.
Słowa kluczowe: mezenchymalne komórki macierzyste, indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste, terapia genowa, pęcherzowe oddzielanie się naskórka, wrodzone wadliwe rogowacenie naskórka
 
Abstract
Currently, interest in stem cells is growing for the treating many dermatological diseases. In the first part of the work, the results of experimental and clinical studies on the treatment of mesenchymal stem cells of autoimmune diseases were reviewed: systemic lupus erythematosus, systemic sclerosis, Sjögren’s syndrome and dermatomyositis. Part two of the work is devoted to the treatment of selected genodermatoses: epidermolysis bullosa and dyskeratosis congenita.
Key words: mesenchymal stem cells, induced pluripotent cells, gene therapy, epidermolysis bullosa, dyskeratosis congenita
 

Choroby skóry wywołane przez nicienie, tasiemce i przywry

Skin diseases caused by nematodes, cestodes and trematodes
Michał Szczepanek, Aleksandra Buczek, Katarzyna Adamczyk, Ligia Brzezińska-Wcisło
 
Streszczenie
Rozwój turystyki i migracji powoduje, że choroby wywołane przez robaki, występujące zazwyczaj w klimacie tropikalnym i subtropikalnym, mogą zostać przywleczone do krajów, gdzie te schorzenia nie są obecne. Niektóre robaki pasożytnicze, np. owsica, glistnica czy tasiemczyce, występują powszechnie na świecie. W tej pracy przedstawiono wybrane choroby wywołane przez nicienie, płazińce i przywry wywołujące objawy skórne.
Słowa kluczowe: owsica, glistnica, larwa skórna wędrująca, schistosomoza, wągrzyca
 
Abstract
The development of tourism and migration is the reason that diseases caused by worms usually found in tropical and subtropical climates can be dragged to countries where these diseases do not occur. Some parasitic worms, for example, enterobiasis, ascariasis or taeniasis are common in the world. This paper presents selected diseases caused by nematodes, tapeworms and flukes that cause skin symptoms.
Key words: enterobiasis, ascariasis, cutaneous larva migrans, schistosomiasis, cysticercosis
 

Rzadkie przyczyny owrzodzeń podudzi

Rare causes of leg ulceration
Igor A. Bednarski, Paweł Kolano, Joanna Narbutt, Aleksandra Lesiak
 
Streszczenie
Owrzodzenia podudzi są jednym z najczęstszych problemów medycznych w praktyce dermatologicznej. Ich główną przyczyną jest przewlekła niewydolność żylna (PNŻ), dotykająca w populacji polskiej ok. 38% mężczyzn i 51% kobiet oraz odpowiadająca za ok. 65% wszystkich owrzodzeń. Oprócz PNŻ istnieją także inne przyczyny owrzodzeń podudzi, które powinny zostać wzięte pod uwagę podczas diagnostyki różnicowej: owrzodzenie neuropatyczne, powstające na tle tętniczym, wtórne do układowych chorób tkanki łącznej czy też spowodowane innymi, jeszcze rzadszymi przyczynami. Niniejsza praca ma na celu omówienie rzadkich przyczyn rozwoju owrzodzeń podudzi.
Słowa kluczowe: owrzodzenia, piodermia, choroby tkanki łącznej, przewlekła niewydolność
żylna
 
Abstract
Venous leg ulcers are one of the most common medical problems in dermatological practice. The most common cause of leg ulcers is chronic venous insufficiency which is affecting approximately 38% of men and 51% of women in the Polish population and is responsible for approximately 65% of all diagnoses of leg ulcers. In addition to chronic venous insufficiency, there are other causes of leg ulcers, which should be taken into account during differential diagnosis: neuropathic and arterial ulcerations, systemic connective tissue diseases or other, even less frequent causes. The aim of the study is to discuss rare causes of leg ulcer.
Key words: ulcerations, pyodermia, connective tissue diseases, chronic venous insufficiency
 

Furoinian mometazonu krem o formule „olej w wodzie” – zastosowanie w dermatologii

Mometasone furoate cream in the new “oil-in-water” formulation – application in dermatology
Marta Gawrońska, Joanna Narbutt
 
Streszczenie
Furoinian mometazonu jest silnym miejscowym glikokortykosteroidem (według klasyfikacji europejskiej należy do klasy III) o działaniu przeciwzapalnym, antyproliferacyjnym, immunosupresyjnym oraz wazokonstrykcyjnym. Znalazł zastosowanie w leczeniu licznych dermatologicznych jednostek chorobowych odpowiadających na terapię miejscowymi glikortykosteroidami. Wykazuje szybki początek działania, wysoką skuteczność oraz ma bardzo korzystny indeks terapeutyczny. Dzięki zastosowaniu nowej formulacji typu „olej w wodzie” krem ma lepsze właściwości kosmetyczne (nie klei się, nie brudzi i jest pozbawiony nieprzyjemnego zapachu) od analogicznych preparatów o formule „woda w oleju”. Poprawa wygody jego stosowania wpływa z kolei na lepsze przestrzeganie zaleceń lekarskich dotyczących aplikacji preparatu oraz współpracę lekarz-pacjent.
Słowa kluczowe: furoinian mometazonu, mechanizm działania, terapia
 
Abstract
Mometasone furoate is a potent topical glucocorticosteroid (according to European classification belongs to a class III), which has antiinfl ammatory, antiproliferative, immunosuppressiveand vasoconstructive properties. He found application in the treatment of numerous dermatological diseases responding to local glucocorticoid therapy. It shows a rapid onset of action, high efficacy and has a very beneficial therapeutic index. Thanks to the new “oil-in-water” formulation, the cream has better cosmetic properties (does not stick, does not get dirty and does not have an unpleasant smell) from analogous preparations with the formula “water in oil”. The improvement of the convenience of its use, affects the better compliance with the medical recommendations on the application of the preparation and the doctor-patient compliance.
Key words: mometasone furoate, mechanism of action, therapy
 

Ziarnica weneryczna pachwin

Lymphogranuloma venereum
Aleksandra Kobusiewicz, Wojciech Bienias, Katarzyna Tomaszewska, Andrzej Kaszuba, Anna Zalewska-Janowska, Joanna Narbutt
 
Streszczenie
Ziarnica weneryczna pachwin jest chorobą przenoszoną drogą płciową i jest wywołana przez Chlamydia trachomatis, serotypy L1-3. Przebieg choroby jest kilkuetapowy: rozpoczyna się od objawu pierwotnego, przechodzi w zapalenie węzłów chłonnych (bubo) i może prowadzić do późnych powikłań, takich jak słoniowacizna narządów płciowych. Schorzenie dobrze toleruje leczenie doksycykliną. Obserwuje się wzrost liczby zachorowań na zespół odbytniczo-odbytowy wśród homoseksualistów na terenie Europy i USA. Leczenie powinno obejmować partnerów seksualnych.
Słowa kluczowe: choroba weneryczna, chlamydia, doksycyklina
 
Abstract
Lymphogranuloma venerum is a sexually transmitted disease and is caused by Chlamydia trachomatis L1-3 serotypes. The disease is divided in three phases: starts from the primary symptom, through limphadenopathy (bubo) and may lead to late complications such as genital elephantiasis. The disease responds well to doxycycline. Incidents of the anorectal syndrome among men having sex with men (MSM) in Europe are increasingly described in the literature.
Key words: sexually transmitted disease, chlamydia, doxycycline
 

Naczyniaki wczesnodziecięce – zadziwiające anomalie okresu rozwojowego

Infantile hemangiomas – intriguing anomalies of childhood
Katarzyna Galica, Aneta Gruchała, Katarzyna Tomaszewska, Elżbieta Sałacińska-Łoś, Joanna Narbutt, Katarzyna Taran
 
Streszczenie
Naczyniaki wczesnodziecięce są najczęstszymi łagodnymi nowotworami wieku rozwojowego, pojawiają się w okresie noworodkowym lub wczesnoniemowlęcym. Istnieje wiele czynników ryzyka wystąpienia tej anomalii naczyniowej, jak m.in. niska masa urodzeniowa noworodka oraz ciąża mnoga i ciąża powikłana. Zmiany te charakteryzują się wzrostem szybszym niż wzrost dziecka. W biologii naczyniaków wczesnodziecięcych zwraca uwagę obecność dwóch faz – proliferacji i inwolucji oraz fenomen spontanicznej lub indukowanej propranololem – regresji. Około 10% tych zmian przez swoje znaczne rozmiary, powikłany przebieg lub niekorzystną lokalizację stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci i wymaga leczenia specjalistycznego. W terapii stosowane są preparaty miejscowe z propranololem, tymololem, kortykosteroidami oraz doogniskowe podania kortykosteroidów lub metody zabiegowe, które obejmują laseroterapię, embolizację i wycięcie zmiany. Obecnie lekiem z wyboru w terapii ogólnej naczyniaków wczesnodziecięcych jest nieselektywny betabloker – propranolol. Ten lek jest dobrze tolerowany i stosunkowo bezpieczny, należy jednak pamiętać o przeciwwskazaniach do tej terapii oraz o możliwości wystąpienia działań niepożądanych, które wynikają z nieselektywnego działania tego leku na receptory adrenergiczne β-1 i β-2. Efekty leczenia propranololem są zadowalające u większości pacjentów, jednakże mechanizm działania tego leku nadal nie jest w pełni poznany.
Słowa kluczowe: propranolol, naczyniak wczesnodziecięcy, leczenie naczyniaków wczesnodziecięcych, IHs
 
Abstract
Infantile hemangiomas are the most common benign tumours of childhood which appear in the neonatal or early infancy period and grow fasterthan the child. Significant risk factors include prematurity, low birthweight, multiple gestation and a positive family history of hemangiomas. In the biology of infantile hemangiomas are found the two phases proliferation and involution, and a phenomenon of spontanic regression, spontanic or evoked by propranolol. Approximately 10% of these lesions can cause serious complications and require treatment. Therapeutic options include pharmacologic (topical or systemic), surgical, or laser interventions. Topical drugs (propranolol, timolol) are best for small, superficial, and localized infantile hemangiomas. Systemic therapy is reserved for larger lesions and those with more aggressive growth with a non-selective beta blocker, propranolol as the first-line therapy. Propranolol is a well-tolerated and relatively safe drug, however, contraindications for this therapy and the possibility of side effects connected with the non-selective action of propranolol on adrenergic β-1 and β-2 receptors should be taken into consideration. The eff ects of propranolol treatment in infantile heamangiomas are satisfactory in the majority of pediatric patients, however the mechanism of its action is not fully understood.
Key words: propranolol, infantile hemangioma, treatment of infantile hemangiomas, IHs
 

Ocena jakości życia u pacjentów chorych na łuszczycę

Quality of life among psoriasis patients
Anna Karpińska-Mirecka, Adam Reich, Dorota Krasowska
 
Streszczenie
Łuszczyca jest przewlekłą, zapalną chorobą skóry. Mimo stosowania coraz to nowszych metod leczenia, w tym innowacyjnych drobnocząsteczkowych leków ogólnych czy leków biologicznych, nadal pozostaje chorobą nieuleczalną, z którą pacjenci muszą się zmagać każdego dnia. Oprócz aspektu fizycznego schorzenie w dużym stopniu oddziałuje także na sferę psychiczną oraz na funkcjonowanie w społeczeństwie. W celu szerszej analizy wpływu łuszczycy na dobrostan psychofizyczny pacjentów opracowano wiele narzędzi do oceny jakości ich życia warunkowanej zdrowiem. W niniejszej pracy podsumowano najważniejsze aspekty wpływu łuszczycy na dobrostan osób na nią chorujących.
Słowa kluczowe: łuszczyca, zaburzenia psychiczne, stygmatyzacja, skale psychologiczne
 
Abstract
Psoriasis is a chronic, inflammatory skin disease. Despite a number of new methods of treatment of psoriasis that have become available very recently such as small molecules and biologic therapies, psoriasis still remains an incurable disease with which the patients have to deal every day. Apart from the physical aspect of the illness, psoriasis also has a tremandous impact on psyche and functioning of a patient in a society. A variety of health-related quality of life questionnaires have been developed to better characterize the influence of psoriasis on patients’ well-being. In the current review, the most important aspects of the psoriasis in relation to patient well-being have been summarized.
Key words: psoriasis, mental disorders, stigmatization, psychological scales
 

Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi

Mirosława Kuchciak-Brancewicz
 
Streszczenie
Gdy w okolicy okołoodbytniczej pojawi się zaczerwienie, ból czy pieczenie, a nieraz świąd, można podejrzewać zwykłe wyprzenia. Stan ten sprzyja nadkażeniom drożdżakowym i bakteryjnym. W leczeniu należy zastosować leki o działaniu przeciwzapalnym, przeciwgrzybiczym albo przeciwbakteryjnym. Dobrą opcją jest użycie wodnego roztworu gencjany. Bliznowce to rodzaj zgrubiałych, przerośniętych i uniesionych blizn. Mogą powstawać z różnego rodzaju uszkodzeń skóry. W leczeniu używa się kortykosteroidów podawanych doogniskowo, krioterapii i laseroterapii. Dysfunkcja bariery naskórkowej w atopowym zapaleniu skóry ułatwia penetrację czynników infekcyjnych, stanowiąc wrota zakażenia m.in. dla wirusa mięczaka zakaźnego. Zdarza się, że wykwity umiejscowią się na powiekach. Wydaje się, że najlepszą opcją terapeutyczną będzie skierowanie dziecka do okulisty, który w znieczuleniu miejscowym usunie wykwity. Można też skierować małego pacjenta na oddział dermatologii dziecięcej. Rumień trwały polekowy jest jednym z działań niepożądanych leków. Wśród leków stosowanych w pediatrii rumień trwały polekowy najczęściej wywoływany jest przez trimetoprym-sulfametoksazol, kolejno leki przeciwbólowe/przeciwgorączkowe oraz antybiotyki. W postępowaniu najważniejsze jest odstawienie wywołującego leku.
Słowa kluczowe: dzieci, wyprzenia, okolica okołoodbytnicza, keloidy, powieki, mięczak zakaźny, rumień trwały polekowy
 
Abstract
When redness, pain, burning sensation or sometimes pruritus arise in the perianal area, a intertrigo may be suspected. This condition favors yeast and bacterial superinfections. That is why, anti-inflammatory, antifungal or antibacterial should be used for the treatment. A good option is to use an aqueous gentian solution. Keloids are a type of thickened, overgrown and raised scars. They can arise from various types of skin damage. Cortical corticosteroids, cryotherapy and laser therapy are used in the treatment. Dysfunction of the epidermal barrier in atopic dermatitis facilitates the penetration of infectious agents, being the Gateway to infection, e.g. for molluscum contagiosum virus. It happens that the skin changes locate on the eyelids. It seems that the best therapeutic option will be to refer the child to an ophthalmologist who will remove the skim changes under local anesthesia. You can also refer your child to a paediatric dermatology department. Fixed drug eruption is one of the drug-induced reactions. Among pediatric medications, fixed drug eruption is mostly triggered by trimethoprim, sulfamethoxazole, analgesics/antipyretics and antibiotics. The most important procedure is discontinuing the initiating drug.
Key words: children, intertrigo, perianal area, keloids, molluscum contagiosum, fixed drug eruption