Dermatologia Praktyczna, 3/2021

 • Objawy skórne u chorych z COVID-19
 • Ciężkie skórne reakcje niepożądane związane ze stosowaniem leków ‒ etiopatogeneza, cechy kliniczne i leczenie. Część 4. Uogólniona pęcherzowa utrwalona wysypka polekowa (GBFDE)
 • Przerost gruczołów łojowych
 • Świerzb i jego odrębności w wieku niemowlęcym i u dzieci starszych
 • Olbrzymie kłykciny kończyste zlokalizowane w okolicy pozagenitalnej. Opis przypadku i przegląd leczenia
 • Znamię „halo”. Ciekawe czy niepokojące? Opis przypadku
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
 • Aktualności naukowe
 • Rozkład objawów choroby w czasie u pacjenta z COVID-19. Czy szczepienie przeciwko grypie sezonowej ma wpływ na przebieg infekcji SARS-CoV-2?
 • Dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta
 • Warto przeczytać
 • Program edukacyjny – Dermatologia Praktyczna

Wersja drukowana:

Cena: 27.00 PLN

Wersja eBook:

Cena: 27.00 PLN

Prace przeglądowe

Objawy skórne u chorych z COVID-19
Michał Seneczko, Franciszek Seneczko

Ciężkie skórne reakcje niepożądane związane ze stosowaniem leków ‒ etiopatogeneza, cechy kliniczne i leczenie. Część 4. Uogólniona pęcherzowa utrwalona wysypka polekowa (GBFDE)
Franciszek Seneczko, Michał Seneczko

Przerost gruczołów łojowych
Małgorzata Dominiak, Ewa Trznadel-Grodzka, Andrzej Kaszuba, Joanna Narbutt

Świerzb i jego odrębności w wieku niemowlęcym i u dzieci starszych
Mirosława Kuchciak-Brancewicz, Magdalena Szczegielniak

Opisy przypadków

Olbrzymie kłykciny kończyste zlokalizowane w okolicy pozagenitalnej. Opis przypadku i przegląd leczenia
Aleksandra Kitowska, Piotr Brzeziński, Justyna Słomka, Monika Groszewska, Mariana Karwan, Józef Jasonek, Mieczysława Karcz

Znamię „halo”. Ciekawe czy niepokojące? Opis przypadku
Anna Pogorzelska-Antkowiak

Pytania do specjalisty

Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
Mirosława Kuchciak-Brancewicz

Aktualności naukowe
Paulina Szczepanik-Kułak

Doniesienia naukowe

Rozkład objawów choroby w czasie u pacjenta z COVID-19. Czy szczepienie przeciwko grypie sezonowej ma wpływ na przebieg infekcji SARS-CoV-2?
Piotr Brzezinski, Martini Lorenzo

Dział porad prawnych
Dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta
Sylwia Kiełbasa

Warto przeczytać
Program edukacyjny – Dermatologia Praktyczna

Objawy skórne u chorych z COVID-19

Cutaneous sign in COVID-19 patients
Michał Seneczko, Franciszek Seneczko
 
Streszczenie
Koronawirusy są jednymi z największych pod względem długości genomu i rozmiaru wirionu otoczkowymi wirusami RNA. Dotychczas zidentyfi kowano 7 ludzkich koronawirusów, spośród których 4 (HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43 i HCoV-HKU1) charakteryzują się niską patogennością, natomiast 3 kolejne (SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2) cechuje patogenność wysoka, manifestująca się klinicznie jako zespół ostrej niewydolności oddechowej.
SARS-CoV-2 został zidentyfikowany pod koniec grudnia 2019 r. w chińskiej prowincji Wuhan i w ciągu niespełna 6 miesięcy rozprzestrzenił się na prawie wszystkie kraje świata, wywołując stan zagrożenia pandemicznego. Poza zakażeniem ogólnoustrojowym, głównie dotyczącym układu oddechowego, występują także rozmaite objawy skórne. Omówiono je, uwzględniając klasyfi kację wyróżniającą 2 główne grupy oraz 6 głównych wzorców klinicznych.
Słowa kluczowe: COVID-19, SARS-CoV-2, pokrzywka, zmiany akralne podobne do odmrożenia, wysypka plamisto-grudkowa
 
Abstract
Coronaviruses are one of the largest enveloped RNA viruses in terms of genome length and virion size. So far, 7 human coronaviruses have been identified, 4 of which (HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43 i HCoV-HKU1) are of low pathogenicity, while 3 others (SARS-CoV, MERS-CoV i SARSCoV-2) are characterized by high pathogenicity, clinically manifested as acute respiratory distress syndrome.
SARS-CoV-2 was identified at the end of December 2019 in the Chinese province of Wuhan and in less than 6 months it spread to almost all countries of the world, creating a pandemic threat. Apart from systemic infection, mainly related to the respiratory system, there are also various skin symptoms. Cutaneous manifestations are discussed taking into account the classifi cation into 2 main groups and 6 major clinical patterns.
Key words: COVID-19, SARS-CoV-2, urticaria, chilblain-like eruption, maculopapular rash
 

Ciężkie skórne reakcje niepożądane związane ze stosowaniem leków – etiopatogeneza, cechy kliniczne i leczenie. Część 4. Uogólniona pęcherzowa utrwalona wysypka polekowa (GBFDE)

Severe cutaneous adverse reactions related to the use of drugs – ethiopathogenesis, clinical features and treatment. Part 4. Generalized bullous fixed drug eruption (GBFDE)
Franciszek Seneczko, Michał Seneczko

Streszczenie
Uogólniona pęcherzowa utrwalona wysypka polekowa jest rzadkim wariantem trwałej wysypki polekowej, stanowiącej około 10% wszystkich niepożądanych skórnych reakcji polekowych. Wśród leków wywołujących uogólnioną pęcherzową utrwaloną wysypkę polekową najczęściej wymienia się antybiotyki, głównie z grupy cefalosporyn i penicylin, następnie sulfonamidy oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne. Choroba wymaga różnicowania z zespołem Stevensa-Johnsona/toksyczną nekrolizą naskórka, w porównaniu do którego charakteryzuje się krótszym okresem utajonym i mniejszym zajęciem błon śluzowych. W leczeniu znajdują zastosowanie kortykosteroidy, cyklosporyna oraz immunoglobuliny dożylnie.
W pracy omówiono uogólnioną pęcherzową utrwaloną wysypkę polekową – jej patogenezę, rozpoznanie i leczenie.
Słowa kluczowe: uogólniona pęcherzowa utrwalona wysypka polekowa, trwała wysypka polekowa, zespół Stevensa-Johnsona/toksyczna nekroliza naskórka, reakcja na lek z eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi, ostra uogólniona osutka krostkowa

Abstract
Generalized bullous fixed drug eruption is a rare variant of fixed drug eruption, accounting for approximately 10% of all adverse drug reactions. Among the drugs causing generalized bullous fixed drug eruption, the most common are antibiotics, mainly cephalosporins and penicillins, then sulfonamides and non-steroidal anti-inflammatory drugs. The disease requires a differentiation from Stevens-Johnson/toxic epidermal necrolysis, compared to which it is characterized by a shorter latent period and less mucosal involvement. The treatment includes corticosteroids, cyclosporine and intravenous immunoglobulins.
The paper discusses generalized bullous fixed drug eruption – pathogenesis, diagnosis and treatment.
Key words: generalized bullous fixed drug eruption, fixed drug eruption, Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis, drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms, acute generalized exanthematous pustulosis
 

Przerost gruczołów łojowych

Sebaceous hyperplasia
Małgorzata Dominiak, Ewa Trznadel-Grodzka, Andrzej Kaszuba, Joanna Narbutt

Streszczenie
Przerost gruczołów łojowych stanowi łagodną proliferację gruczołów łojowych lokalizującą się głównie na twarzy. Występuje przede wszystkim u osób starszych oraz często u pacjentów otrzymujących długotrwale cyklosporynę. W leczeniu przerostu gruczołów łojowych opisano stosowanie: elektrokoagulacji, metod chirurgicznych, krioterapii, doustnej izotretynoiny, metod laserowych oraz terapii fotodynamicznej.
Słowa kluczowe: gruczoł łojowy, zmiany skórne twarzy, łagodny przerost
 
Abstract
Sebaceous gland hyperplasia is a benign cutaneous proliferation of the sebaceous glands which occurs predominantly on the face. It aff ects mainly the elderly group and frequently appears in individuals receiving long-term ciclosporin. A variety of treatment methods have been previously described including electrodessication, surgery, cryotherapy, oral isotretinoin, lasers, and topical photodynamic therapy.
Key words: sebaceous gland, facial lesions, benign proliferation


Świerzb i jego odrębności w wieku niemowlęcym i u dzieci starszych

Scabies and its peculiarities in infancy and in older children
Mirosława Kuchciak-Brancewicz, Magdalena Szczegielniak

Streszczenie
Świerzb jest chorobą zakaźną wywołaną przez roztocze. Zakażenie następuje drogą bezpośredniego
kontaktu, rzadziej przez zainfekowane przedmioty. Chorobą tą zarazić się może każdy. Świerzb naśladuje wiele chorób i nie zawsze łatwo go rozpoznać. Rozwój zmian chorobowych jest wywołany przez migrację pasożytów w naskórku, a także wynika z reakcji nadwrażliwości typu IV, uruchomionej przez antygeny świerzbowca. Dominującym objawem podmiotowym jest świąd nasilający się w porze nocnej.
Słowa kluczowe: dzieci, świerzb, cykl rozwojowy, świąd, swoiste i nieswoiste zmiany skórne

Abstract
Scabies is an infectious disease caused by mites. Scabies is transmitted by direct contact, less commonly by infected objects. Anyone can become infected with scabies. Scabies mimics many diseases and is not always easy to recognize. The development of the lesions is triggered by the migration of parasites in the epidermis and also results from a type IV hypersensitivity reaction triggered by scabies antigens. The predominant symptom is pruritus, which increases at night.
Key words: children, scabies, life cycle, pruritus, specifi c and non-specific skin lesions

Olbrzymie kłykciny kończyste zlokalizowane w okolicy pozagenitalnej. Opis przypadku i przegląd leczenia

Giant condyloma acuminatum located in the extragenital region. Case report and review of therapy
Aleksandra Kitowska, Piotr Brzeziński, Justyna Słomka, Monika Groszewska, Mariana Karwan, Józef Jasonek, Mieczysława Karcz

Streszczenie
Olbrzymie kłykciny kończyste (giant condyloma acuminatum) są rzadką jednostką chorobową, zwykle związaną z zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6 i 11. Najczęściej dotknięte obszary to prącie, odbyt i otaczające struktury. Opcje leczenia są ograniczone ze względu na dużą podstawę, miejsca wystąpienia i łatwe nawroty. Opisujemy przypadek pacjenta z kalafi orowatymi tworami w okolicy pachwiny prawej, trwającymi od 4 lat. Na podstawie klinicznego obrazu i badań laboratoryjnych ustalono rozpoznanie olbrzymich kłykcin kończystych o rzadkiej anogenitalnej lokalizacji.
Słowa kluczowe: olbrzymie kłykciny kończyste, okolica pachwinowa, HPV, zmiany pozogenitalne

Abstract
Giant condyloma acuminatum (GCA) is a rare disease, usually associated with infection by human papillomavirus (HPV) types 6 and 11. The most frequently aff ected areas are the penis, anus, and surrounding structures. Treatment options are limited, due to its large base, sites of onset, and easy recurrence. We report a case of a patient with caulifl ower formations in the area of the right groin, lasting for 4 years. Based on the clinical picture and laboratory tests, the diagnosis was made of giant condylomas with a rare anogenital localization.
Key words: giant condyloma acuminata, inguinal region, HPV, extragenital lesions
 

Znamię „halo”. Ciekawe czy niepokojące? Opis przypadku

Halo nevus. Interesting or disturbing? Case study
Anna Pogorzelska-Antkowiak

Streszczenie
Znamię „halo” jest rzadko spotykaną, łagodną formą znamienia melanocytowego. Dotyczy szczególnie dzieci i młodych dorosłych. Rzadko występuje pojedynczo, najczęściej lokalizując się na skórze tułowia. Występowanie znamienia typu „halo” w populacji szacuje się na ok. 1%. Klinicznie charakteryzuje się ono występowaniem dookoła znamienia białej obwódki.
W badaniu dermoskopowym obserwuje się białą, homogenną obwódkę otaczającą ciemną część znamienia, złożoną w najczęściej z globul. Obraz spod mikroskopu konfokalnego in vivo często jest bardzo niepokojący i nie daje podstaw do wykluczenia czerniaka. Opisany przypadek potwierdza konieczność usunięcia chirurgicznego znamienia typu „halo” w każdym przypadku pojedynczej zmiany u osoby dorosłej.
Słowa kluczowe: znamię „halo”, znamię barwnikowe, dermoskopia, mikroskopia konfokalna in vivo, czerniak

Abstract
Halo nevi are uncommon benign melanocytic lesions occurring especially among adolescents. They are mostly multiple and located on the skin of the trunk. The incidence of halo nevi in the entire population is about 1%. Clinical examination often shows a disturbing white ring around the nevus. Dermoscopic examination in most cases reveals whitish halo and globules in the center of the lesion. Reflectance confocal microscopy features of halo nevi can lead to melanoma diagnosis, therefore the presence of solitary halo nevus in adult patient should provoke surgical excision and final diagnosis based on histopathological examination. Presented case confirms the necessity of a surgical excision of solitary Sutton’s nevus in adult patient.
Key words: halo nevus, melanocytic nevus, dermoscopy, in vivo confocal microscopy, melanoma
 
 

Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi

Mirosława Kuchciak-Brancewicz

Streszczenie
Kontaktowy wyprysk alergiczny jest reakcją antygen-przeciwciało opóźnioną, zależną od IV mechanizmu alergicznego zwanego komórkowym. Rozpoznania dokonuje się na podstawie obrazu klinicznego i towarzyszącego świądu. W leczeniu stosuje się kortykosteroidy miejscowe, rzadziej systemowe, a także leki przeciwświądowe.
Potówki to zmiany, które powstają w następstwie wzmożonego pocenia przy jednoczesnym zmniejszeniu lub utrudnieniu odpływu potu. W większości postępowanie polega na usunięciu przyczyn wywołujących nadmierne pocenie oraz utrudnienie parowania, nieraz miejscowego leczenia dermatologicznego.
Twardzina ograniczona to zlokalizowane stwardnienie dotyczące wyłącznie skóry. Ustępuje wraz z pozostawieniem przebarwień lub odbarwień i zaników wyrażających się ścieńczeniem naskórka. Z powodu braku przydatków wymaga nawilżania/natłuszczania skóry.
Wyprysk opryszczkowy to rozsiana postać pierwotnego zakażenia wirusem opryszczki. Przebiega często z wysoką temperaturą, zaburzeniem równowagi wodno-elektrolitowej i nadkażeniami bakteryjnymi i zwłaszcza u małych dzieci, kontaktowy wyprysk alergiczny, potówki, zanik skóry, wyprysk opryszczkowy, nawykowe oblizywanie warg u dzieci jest wskazaniem do hospitalizacji.
Nawykowe oblizywanie warg jest powodem rozwoju kontaktowego zapalenia skóry. Leczenie obejmuje likwidację stanu zapalnego, odbudowę bariery skórno-naskórkowej i likwidację nawyku.
Słowa kluczowe: kontaktowy wyprysk alergiczny, potówki, zanik skóry, wyprysk opryszczkowy, nawykowe oblizywanie warg

Abstract
Contact allergic eczema is a delayed, dependent, antigen-antibody reaction from the IV allergic mechanism called cellular. The diagnosis is made on the basis of the clinical picture and the accompanying pruritus. Topical corticosteroids, less often systemic corticosteroids, and antipruritic drugs are used in the treatment.
Sweat is changes that arise as a result of increased sweating while reducing or obstructing sweat outflow. The majority of the procedure is to remove the causes of excessive sweating and evaporation problems, sometimes local dermatological treatment.
Limited scleroderma is a localized sclerosis aff ecting only the skin. It disappears with discoloration or discoloration and atrophies expressed in the thinning of the epidermis. Due to the lack of appendages, it requires moisturizing/lubricating the skin.
Herpetic eczema is a disseminated form of primary infection with the herpes virus. It is often associated with high temperature, water and electrolyte imbalance and bacterial superinfections, and especially in young children, contact allergic eczema, heat rash, skin atrophy, herpetic eczema, habitual licking of the lips of children is an indication for hospitalization.
Habitual lip licking causes contact dermatitis to develop. Treatment includes elimination of inflammation, reconstruction of the skin-epidermal barrier and elimination of the habit.
Key words: contact allergic eczema, heat rash, skin atrophy, herpetic eczema, habitual lip licking