Dermatologia Praktyczna, 6/2019

 • Porównanie skuteczności fali uderzeniowej i masażu bańką chińską w terapii antycellulitowej
 • Poziom stresu psychicznego u pacjentów chorujących na liszaj płaski błony śluzowej jamy ustnej
 • Doświadczenia z zastosowania połączenia kalcypotriolu i betametazonu w postaci piany w miejscowym leczeniu pacjentów z niepowodzeniem terapeutycznym po innych terapiach
 • Metody stosowane w leczeniu blizn potrądzikowych
 • Brodawki – łatwo je „złapać”, ale jak się ich pozbyć?
 • Zewnętrzne zastosowanie witaminy A i E w dermatologii
 • Współistnienie łuszczycy zwyczajnej i kiły wczesnej objawowej u młodego mężczyzny – opis przypadku
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
 • Ochrona danych osobowych pacjentów. Zasady prawne
 • Warto przeczytać
 • Program edukacyjny – Dermatologia Praktyczna

Wersja drukowana:

Cena: 22.00 PLN

Wersja eBook:

Cena: 22.00 PLN

Porównanie skuteczności fali uderzeniowej i masażu bańką chińską w terapii antycellulitowej
Efficacy comparison of shock wave and Chinese bubble for anti-cellulite therapy
Anna Zabiszak, Maria Urbańska, Iwona Micek, Anna Kroma, Agnieszka Seraszek-Jaros,
Ewa Pelant, Gerard Nowak, Justyna Gornowicz-Porowska


Poziom stresu psychicznego u pacjentów chorujących na liszaj płaski błony śluzowej jamy ustnej
The level of mental stress in patients suffering from oral lichen planus
Michalina Szymczak-Paluch, Sebastian Kłosek


Doświadczenia z zastosowania połączenia kalcypotriolu i betametazonu w postaci piany w miejscowym leczeniu pacjentów z niepowodzeniem terapeutycznym po innych terapiach
Clinical experience with combination of calcipotriol and betamethasone foam in topical treatment of recalcitrant skin psoriatic lesions
Agnieszka Osmola-Mańkowska, Anna Malewska-Woźniak, Marta Dobrzyńska, Ewa Teresiak-Mikołajczak, Zygmunt Adamski


Metody stosowane w leczeniu blizn potrądzikowych
Methods used in acne scars treatment
Julia Sworowska, Natalia Welc, Magdalena Jałowska, Zygmunt Adamski


Brodawki – łatwo je „złapać”, ale jak się ich pozbyć?
Warts – easy to „catch” them, but how to get rid of them?
Aleksandra Lesiak, Magdalena Ciążyńska


Zewnętrzne zastosowanie witaminy A i E w dermatologii
Topical use of vitamins A and E in dermatology
Karolina Olek-Hrab, Zygmunt Adamski


Współistnienie łuszczycy zwyczajnej i kiły wczesnej objawowej u młodego mężczyzny – opis przypadku
Comorbidity of psoriasis vulgaris and early symptomatic syphilis in a young man – case report
Marta Pyrko, Ewa Wojdała


Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
Mirosława Kuchciak-Brancewicz


Ochrona danych osobowych pacjentów. Zasady prawne
Rafał Patryn, Agnieszka Nieradko


Warto przeczytać


Program edukacyjny – Dermatologia Praktyczna

Porównanie skuteczności fali uderzeniowej i masażu bańką chińską w terapii antycellulitowej

Efficacy comparison of shock wave and Chinese bubble for anti-cellulite therapy
Anna Zabiszak, Maria Urbańska, Iwona Micek, Anna Kroma, Agnieszka Seraszek-Jaros,
Ewa Pelant, Gerard Nowak, Justyna Gornowicz-Porowska

Streszczenie
Cellulit to nieprawidłowe rozmieszczenie tkanki tłuszczowej oraz obrzękowo-włókniste zmiany tkanki podskórnej, objawiające się na powierzchni skóry wgłębieniami i guzkami, kształtem przypominającymi skórkę pomarańczową. Zmiany występują najczęściej w okolicy ud, pośladków i ramion, co stanowi dla kobiet istotny problem estetyczny. W ostatnich latach wzrosła popularność zabiegów antycellulitowych wykonywanych za pomocą specjalistycznych urządzeń. W badaniach przedstawiono dwie nieinwazyjne metody redukcji cellulitu: masaż bańką chińską w połączeniu ze szczotkowaniem ciała oraz falę uderzeniową. Porównano ich wpływ na jakość skóry oraz subiektywną ocenę probantek. Po zabiegach z falą uderzeniową otrzymano: obwód ud – średnia poprawa u 73,33% badanych osób o 1,54 cm; TEWL ud – średnia poprawa u 93,33% badanych osób o 3,9 g/godz./m2; TEWL pośladków – średnia poprawa u 86,66% badanych osób o 3,2 g/godz./m2. Po zabiegach z bańką chińską otrzymano: obwód ud – średnia poprawa u 72,7% osób o 1,1 cm; TEWL ud – średnia poprawa u 81,8% badanych osób o 6 g/godz./m2; TEWL pośladków – średnia poprawa u 90,9% badanych osób o 5,48 g/godz./m2. Zarówno fala uderzeniowa, jak i bańka chińska pozwalają znacznie poprawić jakość skóry objętej cellulitem.
Słowa kluczowe: cellulit, bańka chińska, fala uderzeniowa

Abstract
Cellulite is an abnormal distribution of adipose tissue and edema-fibrous changes of the subcutaneous tissue, manifested on the skin surface with pits and nodules resembling an orange peel. Changes usually occur in the area of the thighs, buttocks and arms, which is a significant aesthetic problem for women. In recent years, the popularity of anti-cellulite treatments performed using specialized devices has increased. The research presents two non-invasive methods of cellulite reduction: Chinese cupping massage combined with body brushing and shock wave. Their effects on skin quality and subjective evaluation of test subjects were compared. After the shock wave procedures: thigh circumference average improvement in 73.33% of examined people by 1.54 cm; TEWL thigh average improvement in 93.33% of people surveyed by 3.9 g/h/m2; TEWL buttocks average improvement in 86.66% of subjects by 3.2 g/h/m2. After the Chinese cupping procedures, thigh circumference was obtained - average improvement in 72.7% of people by 1.1 cm; TEWL thigh average improvement in 81.8% of respondents by 6 g/h/m2; TEWL buttocks average improvement in 90.9% of subjects by 5.48 g/h/m2. Both the shock wave and the Chinese bubble can significantly improve the quality of cellulite skin.
Key words: cellulite, Chinese bubble, shock wave

 

Poziom stresu psychicznego u pacjentów chorujących na liszaj płaski błony śluzowej jamy ustnej

The level of mental stress in patients suffering from oral lichen planus
Michalina Szymczak-Paluch, Sebastian Kłosek

Streszczenie
 
Wstęp: W granicach zdolności adaptacyjnych stres zwiększa aktywność i wydolność organizmu. Jego pozytywny wpływ przestaje być widoczny, kiedy staje się zjawiskiem przewlekłym, które w efekcie doprowadza do obniżenia odporności oraz rozwijania się zaburzeń psychosomatycznych. Błona śluzowa jamy ustnej jest okolicą, w której można zaobserwować zmiany w stanie zdrowia całego organizmu. Wiele chorób systemowych, zaburzeń ogólnoustrojowych oraz psychicznych może ograniczać swoje objawy jedynie do okolicy błony śluzowej jamy ustnej. Zaburzenia psychiczne, do których zaliczają się depresja, podwyższony poziom stresu psychicznego i lęku, mogą odgrywać znaczącą rolę w wystąpieniu, przebiegu i powodzeniu leczenia części ze zmian obserwowanych w jamie ustnej. Wśród zaburzeń, które mogą występować w tym miejscu i są kojarzone z działaniem przewlekłych bodźców stresowych, lękiem i depresją, wymienia się przede wszystkim liszaj płaski błony śluzowej jamy ustnej.

Cel: Określenie poziomu odczuwanego stresu psychicznego w przebiegu liszaja płaskiego błony śluzowej jamy ustnej oraz możliwej korelacji pomiędzy poziomem odczuwanego stresu i objawami subiektywnymi zgłaszanymi przez pacjentów.

Materiał i metody: Badaniem objęto 62 pacjentów, zamieszkałych w województwie łódzkim. Kryterium kwalifikacji uczestników było zdiagnozowanie liszaja płaskiego błony śluzowej jamy ustnej na podstawie badania podmiotowego, przedmiotowego oraz histopatologicznego wycinka ze zmian chorobowych. U wszystkich pacjentów przeprowadzono test poziomu odczuwanego stresu psychicznego w okresie miesiąca poprzedzającego rozpoznanie choroby z zastosowaniem testu PSS-10 i poziomu odczuwanego bólu błony śluzowej jamy ustnej w skali VAS. Dane przeanalizowano z pomocą programu Statistica 13 (p < 0,05).

Wyniki: Ogólnie spośród badanych 62 pacjentów: 51 osób stanowiły kobiety, a 11 mężczyźni. Podwyższony poziom odczuwanego stresu psychicznego występował u 48 osób: 43 kobiet i 5 mężczyzn, co stanowiło 77,42% badanych z OLP. Poziom stresu na poziomie średnim zanotowano u 18 osób, a wysokim u 30 osób, brak obciążenia stresem psychicznym występował u 14 osób. Wyższy poziom stresu psychicznego korelował dodatnio z natężeniem odczuwanego bólu błony śluzowej jamy ustnej.

Wnioski: Częstość występowania podwyższonego poziomu stresu psychicznego w przebiegu liszaja płaskiego błony śluzowej jamy ustnej w zbadanej grupie wynosi 77,42%. Zmiany tego typu są częstsze u kobiet niż u mężczyzn i ma to związek predylekcją OLP do płci żeńskiej. Zaobserwowano dodatnią korelację pomiędzy poziomem odczuwanego przez pacjentów bólu błony śluzowej jamy ustnej a poziomem stresu psychicznego w przebiegu OLP. Nie zaobserwowano korelacji pomiędzy częstością sięgania po używki przez pacjentów chorujących na OLP, a poziomem stresu psychicznego. Konieczne są dalsze badania nad ewentualną zależnością między liszajem płaskim błony śluzowej jamy ustnej a innymi parametrami wpływającymi na przebieg choroby.
 
Słowa kluczowe: liszaj płaski, przewlekły stres psychiczny, PSS-10, skala VAS, badanie histopatologiczne

Abstract
 
Introduction: Within the limits of adaptability, stress increases the activity and endurance of the body. Its positive impact stops to be visible when it becomes a chronic phenomenon, which in turn leads to a decrease of immunity and the development of psychosomatic disorders. The oral mucosa is an area where changes in the state of health of the whole organism can be observed. Many systemic disease and psychiatric disorders can limit their symptoms only to the area of the oral mucosa. Mental disorders, which include depression, increased levels of mental stress and anxiety may play a significant role in the onset, course and success of treatment of some of the lesions observed in the mouth. Among the disorders that may occur in the oral cavity and are associated with the effects of chronic stress stimuli, anxiety and depression include oral lichen planus.

Aim: To determine the level of mental stress felt in the course of oral lichen planus and the possible correlation between the level of perceived stress and subjective symptoms reported by patients.

Material and methods: The study included 62 patients, residing in the Lodz region. The criterion for the qualification of the participants for the study was the diagnosis of oral lichen planus based on the subjective and physical examination and histopathological examination. All patients were tested for the level of perceived mental stress in the month preceding the diagnosis using the PSS-10 test and the level of perceived pain of oral mucosa on the VAS scale. Data were analyzed with the Statistica 13 program (p < 0.05).

Results: Overall, out of 62 patients studied: 51 were women and 11 were male. Elevated levels of perceived mental stress occurred in 48 people: 43 women and 5 men, 77.42% of respondents with OLP. The level of stress is moderate in 18 people and high in 30 people, lack of stress load occurred in 14 people. Higher levels of mental stress positively correlated with higher levels of oral mucosa pain.

Conclusions: The incidence of elevated levels of mental stress in the course of oral lichen planus in the examined group is 77.42%. OLP lesions are more common in women than in men and this is due to OLP predilection to female. A positive correlation was observed between the level of oral mucosa pain experienced by patients and the level of mental stress in the course of OLP. No correlation was observed between the frequency of using drugs by OLP patients and the level of mental stress. More research is needed into the possible relationship between oral lichen planus and other parameters affecting the course of the disease.

Key words: lichen planus, chronic psychological stress, PSS-10, VAS scale, histopathology

 

Doświadczenia z zastosowania połączenia kalcypotriolu i betametazonu w postaci piany w miejscowym leczeniu pacjentów z niepowodzeniem terapeutycznym po innych terapiach

Clinical experience with combination of calcipotriol and betamethasone foam in topical treatment of recalcitrant skin psoriatic lesions
Agnieszka Osmola-Mańkowska, Anna Malewska-Woźniak, Marta Dobrzyńska, Ewa Teresiak-Mikołajczak, Zygmunt Adamski

 
Streszczenie
Łuszczyca jest ogólnoustrojową, przewlekłą, zapalną chorobą z manifestacjami skórnymi, uwarunkowaną genetycznie o nieprzewidywalnym przebiegu. U ok. 60% chorych przebieg choroby jest łagodny i stabilny z obecnością zmian w miejscach predylekcyjnych. Jednak u pozostałych pacjentów może być on cięższy z zajęciem większych okolic skóry. W przypadkach łuszczycy o przebiegu łagodnym, wystarczające może być zastosowanie leków miejscowych usuwających łuskę i hamujących nadmierną proliferację naskórka. W przebiegu umiarkowanym do ciężkiego stosuje się fototerapię lub leki ogólne, takie jak: metotreksat, cyklosporynę, retinoidy oraz leki biologiczne. W cięższych postaciach choroby mimo leczenia ogólnoustrojowego nadal zaleca się skojarzenie z terapią miejscową. Polskie Towarzystwo Dermatologiczne (PTD) w leczeniu miejscowym łuszczycy zaleca: środki keratolityczne, cygnolinę, pochodne witaminy D3 w monoterapii lub połączenie kalcypotriolu z betametazonem, glikokortykosteroidy (GKS), retinoid, dziegcie, a także preparaty wspomagające, takie jak emolienty. Za szczególnie rekomendowany uznaje się preparat złożony, zawierający kalcypotriol i betametazon (Cal/BD) w postaci maści, żelu oraz nowego podłoża – piany. Przedstawiono 3 przypadki pacjentów leczonych lekiem złożonym zawierającym kalcypotriol i betametazon w pianie.
Słowa kluczowe: łuszczyca, kalcypotriol, betametazon, leczenie miejscowe

Abstract
Psoriasis is now defined as systemic, chronic, inflammatory disease with skin manifestations and genetic background. It is characterized by unpredictable course. Approximately 60% of patients present mild and stable course of disease with psoriatic plaques localized in predilectic sites. However some patients may present severe course of psoriasis with signifi cant skin involvement. In case of mild course of disease topical keratolytic and antiproliferating agents are recommended. Phototherapy, systemic treatment with methotrexate, cyclosporine, acitretin or biologic drugs should be considered in severe types of disease. It is recommended to use systemic treatment simultaneously with the topical treatment especially in more severe course of psoriasis. Polish Dermatologic Society recommends as topical treatment: keratolytic agents, cignolin, vitamin D derivatives (calcypotriol) in monotherapy as well as in combination with betamethasone, glicocorticosteroids, retinoids, tars and emollients. Particularly, combination of calcypotriol and betamethasone (CAL/BD) in ointment, gel and in new vehicle – foam. We present 3 cases of psoriatic patients treated with new form of CAL/BD in our Dermatology Department.
Key words: psoriasis, calcypotriol, betamethasone, topical treatment

 

Metody stosowane w leczeniu blizn potrądzikowych

Methods used in acne scars treatment
Julia Sworowska, Natalia Welc, Magdalena Jałowska, Zygmunt Adamski

Streszczenie
Trądzik pospolity to najczęstsza choroba skóry wieku młodzieńczego, spotykana u niemal 100% osób pomiędzy 11. a 30. r.ż., przy czym u 15% chorych przebiega ciężko jako postać zapalna, często pozostawiająca przebarwienia oraz blizny. Wyróżnia się blizny potrądzikowe typu icepick, rolling oraz boxcar. Celem pracy był przegląd dostępnych metod stosowanych w leczeniu blizn potrądzikowych z użyciem i bez użycia energii. Blizny typu rolling były leczone satysfakcjonująco przy zastosowaniu metody podcięć, natomiast blizny typu icepick dobrze reagują na leczenie za pomocą peelingów chemicznych. Zastosowanie lasera CO2 okazało się skuteczniejsze w przypadku leczenia blizn typu rolling i box car niż blizn typu icepick. Efektywność poszczególnych zabiegów różni się w zależności od rodzaju blizn pacjenta. Łączenie ze sobą różnych metod może przynieść lepsze rezultaty niż stosowanie pojedynczej metody.
Słowa kluczowe: trądzik, blizny, leczenie

Abstract
Acne vulgaris the most common juvenile skin disease that aff ects almost 100% of people between 11 and 30 years old, with 15% of patients suffering from inflammation, often leading to discoloration and scars. There are three types of post acne scars: icepick, rolling and boxcar. The aim of the study was to review the methods used in acne scars treatment with and without using energy. Rolling scars were treated satisfactorily using subcision, where as icepick scars respond well to treatment with chemical peelings. The use of CO2 lasers has proved to be more eff ective for treating rolling and boxcar scars than icepick scars. The effectiveness of the procedures varies depending on the type of patient’s scars. Combining different methods can bring better results than using individual methods. There are no other guidelines proposed for the treatment of acne scars, so therapy should be chosen individually.
Key words: acne, scars, treatment

 

Brodawki – łatwo je „złapać”, ale jak się ich pozbyć?

Warts – easy to „catch” them, but how to get rid of them?
Aleksandra Lesiak, Magdalena Ciążyńska

 
Streszczenie
 
Brodawki zwykłe (verrucae vulgares), brodawki podeszwowe (verrucae plantares) i brodawki płaskie (verrucae planae) są często spotykanymi, łagodnymi zmianami skóry wywołanymi przez wirusy brodawczaka ludzkiego (human papillomaviruses – HPV). Na zarażenie nimi szczególnie narażone są dzieci, zwłaszcza z atopowym zapaleniem skóry oraz osoby z chorobami przebiegającymi z obniżeniem odporności. Zmiany te rozprzestrzeniają się bardzo szybko poprzez bezpośredni kontakt ze skórą lub pośrednio poprzez styczność z zanieczyszczonymi powierzchniami, wykazując ponadto tendencję do częstych nawrotów. Biorąc pod uwagę, że nawet co dziesiąty człowiek zarażony jest wirusem brodawczaka, zmiany te stanowią istotny problem kosmetyczny i zdrowotny, z jakim boryka się znaczna część społeczeństwa, szczególnie gdy obejmują one eksponowane lokalizacje ciała, takie jak np. dłonie.

Leczenie brodawek skóry polega na zastosowaniu metod opartych na technikach wymrażania, usunięciu chirurgicznym zmian oraz zastosowaniu miejscowych preparatów zawierających m.in. kwas salicylowy oraz 5-fluorouracyl. Pomimo znacznej rangi problemu nadal nie istnieje jeden złoty środek, który spowodowałby wyleczenie zmian u wszystkich pacjentów. Dlatego bardzo powszechne jest szukanie i stosowanie wielu terapii skojarzonych w celu uzyskania wyższych wskaźników wyleczeń. Biorąc pod uwagę dostępne dane literaturowe oraz własne doświadczenia, najskuteczniejszym zalecanym schematem postępowania w przypadku brodawek wirusowych jest połączenie zabiegów wymrażania z preparatami zawierającymi kwas salicylowy oraz 5-fluorouracyl.

W pracy dokonano przeglądu informacji dotyczących metod leczenia brodawek skóry ze szczególnym uwzględnieniem powszechnie stosowanych terapii miejscowych kwasem salicylowym i 5-fluorouracylem oraz metod skojarzonych.

Słowa kluczowe: brodawka, wirus brodawczaka ludzkiego, kwas salicylowy, 5-fluorouracyl, krioterapia

Abstract

Common warts (verrucae vulgares), plantar warts (verrucae plantares) and flat warts (verrucae planae) are common benign skin lesions caused by human papilloma viruses (HPV). Children and adults with immunodefi ciency diseases and atopic dermatitis are particularly vulnerable to these viruses. These changes spread very quickly through direct contact with the skin or indirectly through contact with contaminated surfaces, showing a tendency to frequent relapses. Considering the fact that even every tenth person is infected with the papilloma virus, these changes are a significant cosmetic and health problem that a significant part of society is facing, especially when they involve such exposed body locations, such as hands.

Treatment of skin warts involves the use of methods based on freezing techniques, surgical removal of lesions and the use of topical preparations containing e.g. salicylic acid and 5-fluorouracil. Despite the considerable importance of the problem, there is still no single golden mean that would heal the lesions in all patients. That is why it is very common to look for and use many combined therapies to obtain higher cure rates. Considering the available literature data and our own experience, the most effective recommended scheme for dealing with viral warts is a combination of freezing treatments with preparations containing salicylic acid and 5-fluorouracil.

The paper reviews information on skin wart treatment methods and indications and contraindications for their use, with particular emphasis on commonly local used salicylic acid and 5-fluorouracil therapy and combined methods.

Key words: wart, human papilloma virus, salicylic acid, 5-fluorouracyl, cryotherapy

 

Zewnętrzne zastosowanie witaminy A i E w dermatologii

Topical use of vitamins A and E in dermatology
Karolina Olek-Hrab, Zygmunt Adamski

 
Streszczenie
We współczesnych czasach obserwuje się dążenie do poprawy wyglądu, zwracanie uwagi na zdrowe odżywianie, unikanie produktów modyfikowanych, walkę z zanieczyszczeniem środowiska. W ten trend wpisuje się również zainteresowanie kosmetykami, które coraz częściej powinny być naturalne i przyjazne dla środowiska. Mają one pomóc w walce ze stresem oksydacyjnym. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się witaminy, które znalazły zastosowanie w kosmetykach. Ze względu na ich wszechstronne funkcje posiadają wielokierunkowe działanie. Mogą być używane jako emolienty, regulatory procesów keratynizacji, antyutleniacze, środki nawilżające, filtry UV oraz substancje przeciwdziałające powstawaniu szkodliwych związków. Witaminy A i E można również łączyć z innymi substancjami, takimi jak mocznik, ichtiol jasny, tormentiol, krem borny czy cholesterol, zwiększając tym samym wskazania do stosowania zarówno jako pielęgnację, jak i leczenie wybranych dermatoz.
Słowa kluczowe: witaminy, skóra, stres oksydacyjny

Abstract
In modern times, we observe striving to improve the appearance, paying attention to healthy eating, avoiding modified products, and combating environmental pollution. Attention is also paid to cosmetics used, which are increasingly supposed to be natural and environmentally friendly. These cosmetics are to help in the fight against oxidative stress.
Vitamins that have been used in cosmetics are very popular. Due to their versatile functions, they have multidirectional operation. They can be used as emollients, regulators of keratinization processes, antioxidants, moisturizers, UV filters and substances preventing the formation of harmful compounds. Vitamins A and E can also be combined with other substances such as urea, light ichthyol, tormentiol, boric cream or cholesterol, thus increasing the indications for use as both care and treatment of selected dermatoses.
Key words: vitamins, skin, oxidative stress

 

Współistnienie łuszczycy zwyczajnej i kiły wczesnej objawowej u młodego mężczyzny – opis przypadku

Comorbidity of psoriasis vulgaris and early symptomatic syphilis in a young man – case report
Marta Pyrko, Ewa Wojdała

 
Streszczenie
Łuszczyca zwyczajna jest przewlekłą, nawracającą, zapalną chorobą skóry. Jednym z czynników, które mogą prowokować wysiew lub nasilać zmiany skórne w przebiegu łuszczycy, są infekcje. Kiła jest chorobą infekcyjną, przenoszoną drogą płciową wywołaną przez bakterię spiralną T. pallidum. Zarówno w kile, jak i w łuszczycy zwyczajnej mogą występować liczne rozsiane zmiany skórne. Wykwity mogą być zlokalizowane nie zawsze w typowych miejscach i mieć zmienne nasilenie. Obie choroby dotyczą ludzi zarówno w młodym, jak i w starszym wieku; możliwe jest również ich współistnienie. W takiej sytuacji przebieg tych chorób może być nietypowy. Oba schorzenia wymagają innego leczenia. Kluczowe jest przeprowadzenie prawidłowej diagnostyki. W procesie diagnostycznym wymagane jest niekiedy wykonanie badania histopatologicznego. Dla rozpoznania kiły konieczne jest zrobienie testów serologicznych.
Słowa kluczowe: kiła, łuszczyca zwyczajna, diagnostyka, PASI, VDRL

Abstract
Psoriasis vulgaris is a chronic, recurrent, inflammatory skin disease. One of the triggers of induce psoriasis or aggravation of skin lesions may be infection. Syphilis is a sexually transmitted infectious disease, caused by spiral bacteria T. pallidum. Both syphilis and psoriasis vulgaris can have numerous diffuse skin lesions. These lesions may sometimes occur in atypical places and may have a changing intensity. Both diseases affect people and both may occur in young or old age. They may also coexist. If they occur at the same time, the course of illnesses may be atypical. Both diseases require different treatment, with proper diagnosis being the crucial step. During the diagnosis stage, it may be necessary to perform histopathological tests. For syphilis is necessarily to take serological tests.
Key words: syphilis, psoriasis vulgaris, diagnostics, PASI, VDRL

 

Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi

Mirosława Kuchciak-Brancewicz

 
Streszczenie
Atopowe zapalenie skóry jest bardzo częstą dermatozą występującą u dzieci. Wyprysk sutków jest jednym z kryteriów mniejszych Hanifina i Rajki. Wymaga nie tylko leczenia, lecz także długotrwałej profilaktyki, w której wiodącą rolę odgrywają emolienty.
Okres noworodkowy sprzyja wystąpieniu potówek. Jednocześnie może rozwinąć się łojotokowe zapalenie skóry. Należy wyeliminować czynniki prowadzące do powstania potówek oraz zastosować delikatne leczenie przeciwzapalne.
Jedną z postaci atopowego zapalenia skóry jest wyprysk dłoni i stóp. Jest schorzeniem przewlekłym i nawracającym. Wymaga on odpowiedniego leczenia i profilaktyki.
Słowa kluczowe: dzieci, atopowe zapalenie skóry, wyprysk sutków, potówki, łojotokowe zapalenie skóry, wyprysk dłoni i stóp, leczenie i profilaktyka

Abstract
Atopic dermatitis is very common dermatosis occurs in children. Eczema of the nipples is one of the smaller criteria of Hanifin and Rajka. It requires not only treatment but also long-term prevention, in which the emollients play the leading role.
The newborn period is conducive to the occurrence of prickly heat. At the same time seborrheic dermatitis may develop. The factors that lead to prosecution should be eliminated and apply gentle anti-inflammatory treatment.
Eczema of the hands and feet is one form of atopic dermatitis. It is a chronic and recurrent disease. It requires appropriate treatment and prevention.
Key words: children, atopic dermatitis, eczema of the nipples, heat rash, seborrheic dermatitis, hand and foot eczema, treatment and prevention