Dermatologia Praktyczna, 3/2018

  • Choroby skóry wywoływane patogenami przenoszonymi przez kleszcze. Część 1. Bakterie
  • The amastigote different cytomorphologic featuresseen in cutaneousleishmania
  • Mupirocyna w nakteryjnych zakażeniach skóry
  • Ryzyko choroby przyzębia u pacjentów z łuszczycą – przegląd piśmiennictwa
  • Co dermatolog powinien wiedzieć o zaburzeniach pozorowanych u dzieci?
  • Fatalne konsekwencje przedłużania włosów – opis przypadku łysienia mechanicznego po zabiegach fryzjerskich
  • Przedstawienie odpowiedzialności zawodowej lekarza, cz. 1

Wersja drukowana:

Cena: 22.00 PLN

Wersja eBook:

Cena: 22.00 PLN

Choroby skóry wywoływane patogenami przenoszonymi przez kleszcze. Część 1. Bakterie
Skin diseases caused by pathogens transmitted by ticks. Part 1. Bacteria
Franciszek Seneczko

The amastigote different cytomorphologic featuresseen in cutaneousleishmania
Mohammed Wael Daboul

Mupirocyna w nakteryjnych zakażeniach skóry
Mupirocin in bacterial skin infections
Roman J. Nowicki, Monika Sikorska

Ryzyko choroby przyzębia u pacjentów z łuszczycą – przegląd piśmiennictwa
The risk of periodontal disease among patients with psoriasis – systemic review
Małgorzata Andrzejewska, Anna Surdacka, Zygmunt Adamski

Co dermatolog powinien wiedzieć o zaburzeniach pozorowanych u dzieci?
What dermatologist should know about factitious disorders in children?
Aleksandra Kobusiewicz, Alicja Ograczyk-Piotrowska, Katarzyna Tomaszewska, Małgorzata Dominiak, Joanna Krzysiek, Anna Jędrowiak, Agnieszka Wojciechowska, Agata Bechtold, Andrzej Kaszuba, Anna Zalewska-Janowska

Fatalne konsekwencje przedłużania włosów – opis przypadku łysienia mechanicznego po zabiegach fryzjerskich
Unfortunate consequences of hair extension – traction alopecia following hairdressing treatment – case report
Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska, Adam Srebrzyński, Zofia Gerlicz-Kowalczuk, Anna Żuchowska, Aleksandra Rek, Joanna Krzysiek, Ewa Trznadel-Grodzka, Andrzej Kaszuba

Przedstawienie odpowiedzialności zawodowej lekarza, cz. 1
Rafał Patryn
Choroby skóry wywoływane patogenami przenoszonymi przez kleszcze. Część 1. Bakterie
Skin diseases caused by pathogens transmitted by ticks. Part 1. Bacteria
Franciszek Seneczko
 
 
Streszczenie
Kleszcze są obligatoryjnymi ektopasożytami kręgowców. Zajmują różne siedliska ekologiczne wielu regionów świata. W cyklu rozwojowym kleszczy występują kolejno cztery etapy: jaja, larwy, nimfy oraz osobniki dorosłe – wszystkie odżywiają się krwią, którą pobierają od różnych gospodarzy. W tym procesie mogą ulegać zakażeniu, stanowiąc zarówno rezerwuar zarazka, jak i jego wektor. Spośród organizmów wektorowych kleszcze są stawonogami przekazującymi największą liczbę i różnorodność rozmaitych patogenów zakażających ludzi i zwierzęta; są najczęstszymi wektorami patogenów w Europie. Przedłożona tu publikacja obejmuje przegląd aktualnego piśmiennictwa dotyczącego głównych chorób skóry o podłożu bakteryjnym – w których rozwoju kleszcze odgrywają zasadniczą lub możliwą rolę wektorową – takich jak: borelioza z Lyme, tularemia oraz zakażenia Bartonella spp.: choroba kociego pazura i bakteryjna naczyniakowatość.
Słowa kluczowe: choroba odkleszczowa, Borrelia burgdorferi, Francisella tularensis, Bartonella henselae, Bartonella quintana
 
 
Abstract
Ticks are obligatory ectoparasites of vertebrates. They live in diff erent ecological habitats in many regions of the world. In the ticks development cycle there are four stages: eggs, larvas, nymphs and adult individuals – they all feed on blood which is found on diff erent hosts. In this process they may get infected and become the reservoir of the germ or its vector. Among vector organisms, ticks are arthropods which transmit the biggest number and variety of diff erent pathogens infecting people and animals; they are the most often vectors of pathogens in Europe. This submitted publication covers the up-to-date literature about the main bacterial skin diseases, where ticks play the essential or possible vector role such as: Lyme borreliosis, tularemia and the infections of Bartonella spp.: cat scratch disease and bacillary angiomatosis.
Key words: tick-born disease, Borrelia burgdorferi, Francisella tularensis, Bartonella henselae, Bartonella quintana
 
The amastigote different cytomorphologic featuresseen in cutaneousleishmania
Mohammed Wael Daboul
Abstract
Although the specifi city of the microscopic method by identifying the LD bodies (Leishman-Donovan bodies) within the infected macrophage from the skin lesion was very high, its sensitivity (30%) remains limited. The authors worked on elevating the sensitivity of the microscopic method by not only identifying the LD bodies within the macrophage, but by checking the amastigote appearance in its diff erent cytomorphologies in both the intracellular macrophage and the extracellular fluid of the infected area. Our data showed that additional 20% sensitivity and more specifi city is gained by the microscopic method making the method more competitive with other procedures and to be considered as the gold standard method for such leishmaniasis diagnosis
Key words: amastigote, Leishmania, cutaneous Leishmania
 
Komentarz:
Joanna Krzysiek, Andrzej Kaszuba
 
Mupirocyna w nakteryjnych zakażeniach skóry
Mupirocin in bacterial skin infections
Roman J. Nowicki, Monika Sikorska
 
 
Streszczenie
Choroby skóry o podłożu bakteryjnym są jednymi z najczęstszych infekcji bakteryjnych na świecie. Główną terapią tych chorób są antybiotyki do stosowania miejscowego, które powinny charakteryzować się szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego, niskim ryzykiem indukcji lekooporności oraz niskim ryzykiem reakcji nadwrażliwości. Mupirocyna jest antybiotykiem o silnym działaniem bakteriobójczym w stosunku do gronkowców i paciorkowców, czyli patogenów odpowiedzialnych za rozwój najczęstszych infekcji skórnych. Obecnie mupirocyna jest stosowana na całym świecie do miejscowego leczenia bakteryjnych chorób skóry, głównie liszajca zakaźnego, zapalenia mieszków włosowych, czyraczności i wtórnych infekcji skóry oraz w celu dekolonizacji nosicielstwa gronkowca, w tym opornego na metycylinę S. aureus (MRSA).
Słowa kluczowe: zakażenia bakteryjne, gronkowiec złocisty, liszajec zakaźny, mupirocyna
 
 
Abstract
Bacterial skin diseases are one of the most common bacterial infections in the world. The main therapy for these diseases are antibiotics for topical use, which should have a broad spectrum of antibacterial activity, low risk of drug resistance induction and low risk of hypersensitivity reactions. Mupirocin is an antibiotic with a strong bactericidal action in relation to staphylococci and streptococci, and thus pathogens responsible for the development of the most common skin infections. Currently, mupirocin is used worldwide for the treatment of bacterial skin diseases, mainly contagious impetigo, folliculitis, furunculosis and secondary skin infections, and for the decolonization of a staphylococcus carrier, including methicillin resistant S. aureus (MRSA).
Key words: bacterial infections, Staphylococcus aureus, impetigo contagiosa, mupirocin
 
Ryzyko choroby przyzębia u pacjentów z łuszczycą – przegląd piśmiennictwa
The risk of periodontal disease among patients with psoriasis – systemic review
Małgorzata Andrzejewska, Anna Surdacka, Zygmunt Adamski
 
 
Streszczenie
Choroba przyzębia (periodontitis) to przewlekła choroba zapalna tkanek utrzymujących ząb w zębodole. Objawia się obrzękiem i krwawieniem dziąseł, obecnością kieszeni patologicznych oraz zanikiem wyrostka zębodołowego. Nieleczona prowadzi do utraty zębów, co znacząco pogarsza jakość życia chorego. Zarówno choroba przyzębia, jak i łuszczyca mają złożoną etiologię, ale udowodniono, że niektóre procesy uczestniczące w patogenezie nakładają się na siebie. Wykazano już powiązanie między chorobą przyzębia a innymi chorobami, dlatego istnieje hipoteza, że również łuszczyca predysponuje do wystąpienia periodontitis. Potwierdzenie tej hipotezy jest istotne ze względu na potrzebę edukowania chorych na łuszczycę pod kątem prawidłowej higieny jamy ustnej, co pozwoli zapobiegać rozwojowi choroby przyzębia i tym samym znacząco polepszy jakość ich życia.
Słowa kluczowe: zapalenie przyzębia, utrata zębów, higiena jamy ustnej, łuszczyca
 
 
Abstract
Periodontitis is a chronic infectious disease of the tooth-supporting tissues. Gingival bleeding, periodontal pocket formation and alveolar bone loss are the main symptoms. If not treated, may lead to teeth loss, what significantly worsens the quality of life. Both periodontitis and psoriasis are disorders of complex etiology and some inflammatory pathways are overlapping. Seeing that there is proven association of periodontitis with other comorbidities, there is hypothesis that psoriasis may lead to periodontitis. If this hypothesis confirms, it will be important to educate patients with psoriasis in the field of oral hygiene and in this manner improve their quality of life.
Key words: periodontitis, psoriasis, oral hygene, tooth loss
 
Co dermatolog powinien wiedzieć o zaburzeniach pozorowanych u dzieci?
What dermatologist should know about factitious disorders in children?
Aleksandra Kobusiewicz, Alicja Ograczyk-Piotrowska, Katarzyna Tomaszewska, Małgorzata Dominiak, Joanna Krzysiek, Anna Jędrowiak, Agnieszka Wojciechowska, Agata Bechtold, Andrzej Kaszuba, Anna Zalewska-Janowska
 
 
Streszczenie
Zaburzenia pozorowane w dermatologii należą do grupy samouszkodzeń. Istotą tych zaburzeń jest świadome i intencjonalne symulowanie objawów chorobowych przez pacjenta. Celem artykułu jest zaprezentowanie wiedzy na temat zaburzeń pozorowanych u dzieci, ich tła psychologicznego i metod terapeutycznych, które powinny być prowadzone we współpracy z psychiatrami i psychologami. Rola dermatologów jest niezastąpiona w leczeniu pacjentów dotkniętych chorobami z zakresu psychodermatologii.
Słowa kluczowe: zaburzenia pozorowane, dermatitis artefacta, psychodermatologia, dermatologia dziecięca
 
 
Abstract
Factitious disorders in dermatology belong to the group of self-infl icted skin lesions. The essence of the disorder is conscious and intentional simulation of disease symptoms by the patient. The aim of this paper is to provide dermatologist with extensive knowledge about factitious disorders in children in dermatology, their psychological background and methods of management which should be conducted in collaboration with mental health professionals. The role of dermatologists is essential in management of patients aff ected by both dermatological and mental disorders.
Key words: factitious disorders, dermatitis artefacta, psychodermatology, paediatric dermatology
 
Fatalne konsekwencje przedłużania włosów – opis przypadku łysienia mechanicznego po zabiegach fryzjerskich
Unfortunate consequences of hair extension – traction alopecia following hairdressing treatment – case report
Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska, Adam Srebrzyński, Zofia Gerlicz-Kowalczuk, Anna Żuchowska, Aleksandra Rek, Joanna Krzysiek, Ewa Trznadel-Grodzka, Andrzej Kaszuba
 
Streszczenie
Łysienie mechaniczne (traction alopecia – TA) to utrata włosów spowodowana przedłużającym się działaniem siły pociągającej włosy. Dotychczas najczęściej opisywane w kontekście czarnoskórych kobiet ze względu na tradycyjne uczesanie, obecnie dotyczy wszystkich grup etnicznych i społecznych. Łysienie mechaniczne początkowo jest stanem odwracalnym, jednak ostatecznie może doprowadzić do trwałego łysienia bliznowaciejącego, dlatego wcześnie ustalone rozpoznanie jest konieczne do uzyskania odrostu włosów. Prezentujemy przypadek 35-letniej kobiety, u której do łysienia doprowadziły kilkukrotnie powtarzane zabiegi przedłużania włosów.
Słowa kluczowe: łysienie mechaniczne, łysienie bliznowaciejące, trichoskopia, przeszczep włosów,
syntetyczne włosy
 
 
Abstract
Traction alopecia (TA) is a condition in which hair loss is caused by tensile forces applied to scalp hair. So far, most often described in the context of black women due to traditional hairdo, currently applies to all ethnic and social groups. Initially traction alopecia is a reversible condition but may lead to permanent scarring alopecia. Thus early diagnosis is essential to obtain hair regrowth. We present a case of a 35-year-old woman, who has been repeatedly treated with hair extensions, which caused traction alopecia.
Key words: traction alopecia, scarring alopecia, trichoscopy, hair transplantation, synthetic hair implantation
 
Przedstawienie odpowiedzialności zawodowej lekarza, cz. 1
Rafał Patryn