Dermatologia Praktyczna, 2/2017

  • Ocena kliniczna wybranych emolientów w pielęgnacji suchej skóry
  • Dziedziczne neuropatie czuciowe i autonomiczne – patogeneza, klinika i leczenie. Część I: typy I i III
  • Objawy dermatologiczne w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
  • Aktualne wytyczne dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową. Część II: Choroby bakteryjne oraz grzybicze
  • Trądzik różowaty – różne oblicza popularnej dermatozy zapalnej
  • Mikrobiota w patogenezie stanu zapalnego w atopowym zapaleniu skóry
  • Olbrzymi nabyty włókniakorogowiec palców – opis przypadku
  • Rak płaskonabłonkowy w przebiegu przewlekłego owrzodzenia na podłożu obumierania tłuszczowatego
  • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
  • Podstawy prawne udzielenia świadczenia zdrowotnego bez zgody pacjenta

Wersja drukowana:

Cena: 22.00 PLN

Wersja eBook:

Cena: 22.00 PLN

Ocena kliniczna wybranych emolientów w pielęgnacji suchej skóry
Clinical evaluation of selected emollients in dry skin care
Dorota Karpowicz, Piotr Nowaczyk
 
Dziedziczne neuropatie czuciowe i autonomiczne – patogeneza, klinika i leczenie.
Część I: typy I i III
Hereditary sensory and autonomic neuropathies – pathogenesis, clinic and treatment.
Part I: types I and III
Franciszek Seneczko
 
Objawy dermatologiczne w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
Dermatological symptoms in inflammatory bowel disease
Marta Samborska, Ligia Brzezińska-Wcisło
 
Aktualne wytyczne dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową. Część II: Choroby bakteryjne oraz grzybicze
Current guidelines regarding sexually transmitted diseases. Part II: Bacterial and fungal diseases
Radomir Reszke, Adam Reich
 
Trądzik różowaty – różne oblicza popularnej dermatozy zapalnej
Rosacea – the changing faces of a popular disease
Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska, Ewa Trznadel-Grodzka, Andrzej Kaszuba
 
Mikrobiota w patogenezie stanu zapalnego w atopowym zapaleniu skóry
Microbiota in the pathogenesis of inflammation in atopic dermatitis
Mariusz Skrzypczyk, Magdalena Kozłowska, Ewa Trznadel-Grodzka, Joanna Krzysiek, Andrzej Kaszuba
 
Olbrzymi nabyty włókniakorogowiec palców – opis przypadku
Giant acquired digital fi brokeratoma – case raport
Dariusz Staszek
 
Rak płaskonabłonkowy w przebiegu przewlekłego owrzodzenia na podłożu obumierania tłuszczowatego
Squamous cell carcinoma arising in necrobiosis lipoidica associated with chronic
ulceration
Joanna Krzysiek, Zofia Gerlicz-Kowalczuk, Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska,
Katarzyna Tomaszewska, Andrzej Kaszuba
 
Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
Mirosława Kuchciak-Brancewicz
 
Podstawy prawne udzielenia świadczenia zdrowotnego bez zgody pacjenta
Rafał Patryn
 
Warto przeczytać
 
Program edukacyjny – Dermatologia Praktyczna

Ocena kliniczna wybranych emolientów w pielęgnacji suchej skóry
Clinical evaluation of selected emollients in dry skin care
Dorota Karpowicz, Piotr Nowaczyk
 
Streszczenie
Wprowadzenie: Z uwagi na niewielką liczbę dowodów dotyczących skuteczności działania dostępnych na polskim rynku emolientów przeprowadzono badanie porównawcze dwóch wybranych produktów emolientowych (Medicerum Atopical, balsam oraz A-derma Exomega DEFI, krem).
Cel: Zbadanie skuteczności działania wybranych produktów w zakresie poprawy nawilżania i redukcji TEWL z wykorzystaniem aparatury naukowej przy pojedynczej aplikacji produktów i długotrwałym stosowaniu jednego z produktów. Dodatkowo zebranie danych dotyczących jakości życia i tolerancji produktu w wyniku jego stosowania.
Materiały i metody: Badanie wykonywano na 30 probantach z klinicznymi objawami suchej skóry. Do pozyskiwania danych stosowano urządzenia analityczne firmy Courage-Khazaka electronic GmbH (Niemcy) i kwestionariusz DLQI. Do analizy statystycznej poszczególnych
danych wykorzystywano test t-Studenta, Shapiro-Wilka i Wilcoxona.
Wyniki: Medicerum Atopical, balsam oraz A-derma Exomega DEFI, krem przyczyniły się do znacznego zwiększenia stopnia nawilżenia naskórka oraz skutecznie chroniły przed nadmierną utratą wody i jego przesuszeniem. Produkt Medicerum Atopical, balsam poprawiał
jakość życia osób z suchą skórą i był bardzo dobrze tolerowany przy 2-tygodniowym regularnym stosowaniu.
Wnioski: Oba badane emolienty mogą być z powodzeniem używane przez osoby z objawami
suchej skóry, ze skłonnością do atopii.
Słowa kluczowe: emolienty, atopowe zapalenie skóry, AZS, nawilżanie, korneometria, TEWL, bariera naskórkowa, DLQI
 
Abstract
Introduction: Since there is a lack of hard proofs confirming efficacy of available on polish market emollients, comparative study of two emollient products (Medicerum Atopical, balm and A-derma Exomega DEFI, cream) was conducted.
Objective: Assessment of efficacy of tested products in terms of improvement of skin moisture and transepidermal water loss (TEWL) reduction, using scientific equipment, after single application of tested products or multiple applications of the test product. Additionally,
data on life quality and the test product tolerance was recorded.
Materials and methods: The study was conducted in 30 healthy subjects with clinical symptoms of dry skin. In order to collect information scientific equipment from Courage-Khazaka electronic GmbH (Germany) as well as DLQI form were utilized. For statistical evaluation Student-test, Shapiro-Wilk’s test and Wilcoxon’s test were used.
Results: Both Medicerum Atopical, balm and A-derma Exomega DEFI, cream significantly improved skin moisture and efficiently prevented from excessive water loss and epidermis drying. Medicerum Atopical, balm improved quality of life of subjects with dry skin and was very well tolerated during 2-week, regular usage.
Conclusions: Both tested products might be effectively used by people suffering from dry and sensitive skin with tendency to atopy.
Key words: emollients, atopic dermatitis, AD, moisturization, corneometry, TEWL, epidermal barrier, DLQI
 
 
 
Dziedziczne neuropatie czuciowe i autonomiczne – patogeneza, klinika i leczenie.
Część I: typy I i III
Hereditary sensory and autonomic neuropathies – pathogenesis, clinic and treatment.
Part I: types I and III
Franciszek Seneczko
 
Streszczenie
Należące do grupy chorób wrodzonych dziedziczne neuropatie czuciowe i autonomiczne, zróżnicowane genotypowo i fenotypowo, w różnym stopniu upośledzają funkcje somatosensoryczne – czuciowe i autonomiczne. W następstwie dochodzi do rozwoju wielu schorzeń, z zakresu różnych dziedzin medycyny, w tym dermatologii. Na podstawie markerów genetycznych i wzorów dziedziczenia, zaburzeń anatomicznych i neurofizjologicznych oraz zróżnicowanych objawów klinicznych, w obrębie wymienionych neuropatii wyróżnia się pięć typów (HSAN): I, II, III, IV i V. Spośród nich do najlepiej poznanych należą HSAN1 oraz HSAN3.
Słowa kluczowe: HSAN, HSAN1, HSAN3, rodzinna dysautonomia, neuropatia czuciowa, neuropatia obwodowa, niewrażliwość na ból, nawracające owrzodzenia, kompleks Elongator
 
Abstract
As a part of congenital diseases hereditary sensory and autonomic neuropathies, which are genotypically and phenotypically differentiated, in a various degree impair the somatosensory functions – sensory and autonomic. As a result, lots of diseases, from different fields of medicine among others dermatology, are developed. On the grounds of genetic markers and inheritance formulas, anatomic and neurophysiological disorders and differentiated clinical symptoms, within above mentioned neuropathies there are five types of (HSAN): I, II, III, IV and V. From among them, the most familiar are HSAN1 and HSAN3.
Key words: HSAN, HSAN1, HSAN3, familial dysautonomia, sensory neuropathy, peripheral
neuropathy, insensitivity to pain, recurrent ulcers, Elongator complex
 
 
Objawy dermatologiczne w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
Dermatological symptoms in inflammatory bowel disease
Marta Samborska, Ligia Brzezińska-Wcisło
 
Streszczenie
Pod terminem nieswoiste choroby zapalne jelit kryją się przede wszystkim wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz choroba Leśniowskiego-Crohna. Do dermatoz współwystępujących z nieswoistymi zapaleniami jelit zalicza się przede wszystkim: piodermię zgorzelinową, rumień guzowaty oraz łuszczycę. Ponadto możliwa jest skórna manifestacja samej choroby Leśniowskiego-Crohna, występuje ona jednak bardzo rzadko. Ze względu na zwiększającą się zachorowalnością na nieswoiste zapalenia jelit oraz częste współistnienie dermatoz z tymi jednostkami chorobowymi bardzo ważne są interdyscyplinarne podejście do pacjenta oraz ścisła współpraca gastroenterologów i dermatologów.
Słowa kluczowe: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, choroby dermatologiczne
 
Abstract
Under the term of inflammatory bowel disease lie primarily ulcerative colitis and Crohn’s disease. Dermatological diseases co-occurring with inflammatory bowel disease mainly include: pyoderma gangrenosum, erythema nodosum, and psoriasis. In addition, it is possible cutaneous manifestation of the same disease, Crohn’s disease, but it occurs very rarely. Due to the increasing incidence of inflammatory bowel disease and frequent coexistence with them, dermatological diseases, it is very important interdisciplinary approach to the patient and close cooperation gastroenterologists and dermatologists.
Key words: ulcerative colitis, Crohn’s disease, dermatological diseases
 
 
Aktualne wytyczne dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową. Część II: Choroby bakteryjne oraz grzybicze
Current guidelines regarding sexually transmitted diseases. Part II: Bacterial and fungal diseases
Radomir Reszke, Adam Reich
 
Streszczenie
Infekcje przenoszone drogą płciową (sexually transmitted infections – STI) towarzyszą ludzkości od wieków, stanowiąc ważny problem epidemiologiczny u osób zamieszkujących wszystkie kontynenty. Wśród licznych czynników etiologicznych najważniejsze bakterie wywołujące STI to: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae,
Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi oraz Klebsiella granulomatis, natomiast pośród grzybów największe znaczenie ma Candida albicans. W diagnostyce istotną rolę odgrywają dokładnie zebrany wywiad oraz badanie przedmiotowe, zaś rolę wspomagającą – badania mikroskopowe, hodowla, badania immunofluorescencyjne, serologiczne czy amplifikacji kwasów nukleinowych. W leczeniu zakażeń bakteryjnych stosuje się antybiotykoterapię systemową, natomiast w terapii schorzeń wywołanych przez grzyby – miejscowe oraz ogólne leki przeciwgrzybicze. W niniejszym artykule, na podstawie aktualnego piśmiennictwa, dokonano charakterystyki bakteryjnych i grzybiczych schorzeń przenoszonych drogą płciową ze szczególnym uwzględnieniem terapii według aktualnych zaleceń.
Słowa kluczowe: infekcje przenoszone drogą płciową, leczenie, bakterie, grzyby
 
Abstract
Sexually transmitted infections (STI) have been present in population for centuries, constituting major epidemiological problem in people inhabiting every continent. Among numerous etiological factors, major bacteria causing STI include Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi and Klebsiella granulomatis, whereas among fungi the most common STIs are caused by Candida albicans. Diagnosis is based upon detailed history taking, physical examination, with an additional role of microscopic examination, culture, immunofluorescence, serological examination and nucleic acid amplification tests. Treatment modalities encompass systemic antibiotics, whereas fungal diseases are managed with topical and systemic antifungals. Below, according to current literature, bacterial and fungal STI have been characterized, with a special emphasis on current treatment recommendations.
Key words: sexually transmitted infections, treatment, bacteria, fungi
 
Trądzik różowaty – różne oblicza popularnej dermatozy zapalnej
Rosacea – the changing faces of a popular disease
Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska, Ewa Trznadel-Grodzka, Andrzej Kaszuba
 
Streszczenie
Trądzik różowaty (rosacea) jest jedną z częstszych przewlekłych dermatoz zapalnych, występującą przeważnie u młodych kobiet. Zazwyczaj rozpoczyna się od napadowego rumienia twarzy, w późniejszym czasie może się rozwinąć stały rumień z grudkami i krostkami. Przyczyna choroby pozostaje nieznana. Określone czynniki środowiskowe, pokarmy, napoje sprzyjają wystąpieniu zmian lub pogarszają już obecne zmiany. Jest wiele metod terapeutycznych w trądziku różowatym – tradycyjnie stosuje się miejscowe i doustne antybiotyki (doksycyklinę, tetracyklinę, metronidazol), w ostatnich latach pojawiły się również miejscowe preparaty brymonidyny, iwermektyny, podaje się doustną izotretynoinę oraz wykorzystuje metody zabiegowe (najczęściej laseroterapię).
Słowa kluczowe: trądzik różowaty, izotretynoina, leczenie, laseroterapia
 
Abstract
Rosacea is a common chronic dermatoses, that affects mainly young women. Usually it begins with facial redness and flushing, later may develop into constant teleangiectasia with papules and pustules. The cause of rosacea remains unknown, but some factors are proved to worsen the condition of the affected skin area. There are numerous methods of treatment of rosacea – typically topical or oral antibiotics (doxycycline, tetracycline or metronidazole), there are also many emerging methods including topical brimonidine, ivermectine, oral isotretinoin or laserotherapy.
Key words: rosacea, acne rosacea, isotretynoine, treatment, laserotherapy
 
Mikrobiota w patogenezie stanu zapalnego w atopowym zapaleniu skóry
Microbiota in the pathogenesis of inflammation in atopic dermatitis
Mariusz Skrzypczyk, Magdalena Kozłowska, Ewa Trznadel-Grodzka, Joanna Krzysiek, Andrzej Kaszuba
 
Streszczenie
Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną przebiegającą z okresami zaostrzeń i remisji, charakteryzującą się występowaniem uporczywego świądu. Zarówno etiologia, jak i patogeneza mają niezwykle złożony charakter. Prewalencja schorzenia, zwłaszcza w populacjach zachodnich wysoko rozwiniętych, stale wzrasta. W Polsce według ostatnich badań AZS występuje u ok. 5% dzieci oraz u 3% populacji ludzi dorosłych.
Celem artykułu jest próba przedstawienia podstawowych procesów zapalnych obserwowanych w etiopatogenezie, z uwzględnieniem roli infekcji oraz składników mikrobiotycznych w AZS.
Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, stan zapalny, mikrobiom, mikrobiota, teoria higieniczna, bioróżnorodność
 
Abstract
Atopic dermatitis (AD) is a chronic inflammatory skin disorder with periods of remissions and exacerbations. It is characterized by the presence of very persistent pruritus. Both etiology
and pathogenesis are extremely complex. Prevalence of disease is steadily increasing particularly in highly developed population in Western countries. According to recent studies,
AD occurs in Poland in approx. 5% of children and 3% of the adult population. The purpose of this paper is to present the basic inflammatory processes observed in the etiology of disease, including the role of infection and microbiota components in atopic dermatitis.
Key words: atopic dermatitis, inflammation, microbiome, microbiota, hygiene theory,
biodiversity
 
 
Olbrzymi nabyty włókniakorogowiec palców – opis przypadku
Giant acquired digital fibrokeratoma – case raport
Dariusz Staszek
 
Streszczenie
Nabyty włókniakorogowiec palców jest łagodnym, pojedynczym guzem zwykle osiągającym rozmiary nieprzekraczające 1 cm. W pracy przedstawiono przypadek 45-letniego mężczyzny z olbrzymim guzem obejmującym palce III i IV lewej stopy.
Słowa kluczowe: nabyty włókniakorogowiec palców, łagodny guz
 
Abstract
Acquired digital fibrokeratoma is a benign solitary tumour, typically not greater than 1 cm. A case of a 45 year old male with a large tumour involving 3rd and 4th digit of his left foot is presented in this paper.
Key words: acquired digital fibrokeratoma, benign tumour
 
 
Rak płaskonabłonkowy w przebiegu przewlekłego owrzodzenia na podłożu obumierania tłuszczowatego
Squamous cell carcinoma arising in necrobiosis lipoidica associated with chronic
ulceration
Joanna Krzysiek, Zofia Gerlicz-Kowalczuk, Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska,
Katarzyna Tomaszewska, Andrzej Kaszuba
 
 
Streszczenie
Rak płaskonabłonkowy skóry (squamous cell carcinoma − SCC), nazywany również rakiem kolczystokomórkowym jest nowotworem złośliwym skóry, stanowiącym ok. 20% wszystkich
nieczerniakowych nowotworów skóry i powstaje z niekontrolowanego rozrostu keratynocytów. SCC najczęściej rozwija się ze stanów przedrakowych. Udowodnionymi czynnikami ryzyka wystąpienia tego nowotworu są: nadmierna ekspozycja na promieniowanie, miejscowe działanie środków chemicznych oraz lokalne drażnienie skóry czy przewlekłe stany zapalne. Etiopatogeneza transformacji nowotworowej w przewlekłych ranach pozostaje nadal przedmiotem badań. Autorzy przedstawiają przypadek brodawkującego SSC powstałego w przebiegu przewlekłego owrzodzenia na podłożu necrobiosis lipoidica.
Słowa kluczowe: rak płaskonabłonkowy, obumieranie tłuszczowate, owrzodzenie, transformacja nowotworowa
 
Abstract
Cutaneous squamous cell carcinoma also known as carcinoma planoepitheliale is a malignant
tumor of the incidence of 20% of all non-melanoma skin cancers. It derives from uncontrolled growth of keratinocytes. Risk factors for developing the disease include: exposure to radiation, chemicals and local irritation. It frequently arises in precancerous lesios, but also in previous existing chronic dermatoses. The etiopathogenesis of malignant transformation in chronic wounds still remains controversial and poorly understood. Herein, we present a case of squamoscell carcinoma developing from chronic ulcer with coexisting necrobiosis lipoidica.
Key words: cutaneous squamous cell carcinoma, necrobiosis lipoidica, ulcer, neoplastic
transformation
Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
Mirosława Kuchciak-Brancewicz
 
Streszczenie
Zapalenie tkanki podskórnej z zimna wiąże się z długotrwałą ekspozycją na zimno bez przemrożenia tkanek. Najczęściej dotyka niemowlęta i dzieci do 3. roku życia, występuje na policzkach i brodzie. Zmiany mają charakter czerwononiebieskich lub sinych, obrzękniętych guzków podskórnych.
Potówki powstają wskutek wzmożonego pocenia przy jednoczesnym zmniejszeniu lub utrudnieniu odpływu potu. Noworodki i niemowlęta są predysponowane do ich wystąpienia ze względu na niedojrzałość mechanizmów termoregulacyjnych oraz specyfikę zachowań dorosłych.
Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest chorobą przewlekłą, nawrotową, przebiegającą z uporczywym świądem, z którym trudno sobie poradzić. W pierwszej fazie choroby wydaje się on czysto fizykalny, później uaktywniają się różne mediatory chemiczne. Leczenie AZS zmierza do ograniczenia stanu zapalnego i przeciwświądowego.
Mokre opatrunki są stosowane dodatkowo w terapii atopowego zapalenia skóry. W efekcie wspólnego działania kremów lub maści leczniczych, emolientów i mokrych opatrunków zahamowaniu ulega odpowiedź zapalna i zmniejsza się świąd. Nie należy ich jednak stosować w przypadku nadkażeń skóry.
Słowa kluczowe: niemowlęta, zapalenie tkanki podskórnej z zimna, potówki, świąd w AZS, mokre opatrunki
 
Abstract
Cold panniculitis is an inflammation of the subcutaneous tissue/fat caused by prolonged exposure to cold without tissue freezing. Cold panniculitis usually affects infants and children under the age of three and appears on their cheeks and chin. Lesions take a form of red and blue or bruise-like, swollen subcutaneous nodules.
Miliaria occurs as a consequence of excessive sweating accompanied by sweat ducts occlusion. Newborns and infants are more prone to miliaria due to their immature thermoregulatory mechanisms and improper care patterns established by adults.
Atopic dermatitis is a chronic and recurrent disease characterized with concomitant persistent itching. Due to its persistence, pruritus is an unbearable condition. In the first stage of the disease, it seems to be a purely physical symptom. Later, many chemical mediators get activated. The whole treatment of atopic dermatitis involves reducing inflammation and itching.
Wet dressing are used as a supportive therapy of atopic dermatitis. Combined application of creams or ointments, emollients and wet dressing inhibits inflammatory response and reduces pruritus. However, the above agents should not be used in skin infections.
Key words: infants, cold panniculitis, miliaria, pruritus in atopic dermatitis, wet dressing