Dermatologia Praktyczna, 6/2016

  • Krostkowica dłoni i podeszew – trudności diagnostyczne
  • Zespół Nicolau – niepożądana reakcja polekowa
  • Niefarmakologiczne metody redukcji zmian trądzikowych. Część II: Leczenie światłem
  • Choroby włosów u dzieci
  • Atopowe zapalenie skóry – dermatoza predysponująca do wyprysku opryszczkowego
  • Podejrzenie zespołu Sweeta – trudności diagnostyczne
  • Niewydolność nerek i niedokrwistość u chorego na łuszczycę leczonego przewlekle przez 17 lat metotreksatem – opis przypadku
  • Sprawozdanie z VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Stowarzyszenia Dermatologów Wojskowych
  • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi 
  • Recepta w praktyce

Wersja drukowana:

Cena: 22.00 PLN

Wersja eBook:

Cena: 22.00 PLN

Krostkowica dłoni i podeszew – trudności diagnostyczne

Pustulosis palmoplantaris – diagnostic difficulties

Violetta Ratajczak-Stefańska, Romuald Maleszka, Katarzyna Karpińska-Kaczmarczyk, Elżbieta Urasińska

 

Zespół Nicolau – niepożądana reakcja polekowa

Nicolau syndrome – adverse drug-induced reaction

Franciszek Seneczko

 

Niefarmakologiczne metody redukcji zmian trądzikowych. Część II: Leczenie światłem

Non-pharmacological acne treatment. Part II: Light-based therapies

Anna Erkiert-Polguj, Anna Szymańska, Kamila Zduńska, Adam Halbina, Elżbieta Budzisz, Helena Rotsztejn

 

Choroby włosów u dzieci

Hair diseases in children

Katarzyna Adamczyk, Marta Samborska, Ligia Brzezińska-Wcisło

 

Atopowe zapalenie skóry – dermatoza predysponująca do wyprysku opryszczkowego

Atopic dermatitis – dermatosis predisposing to eczema herpeticum

Anna Browicz, Magdalena Jałowska, Ryszard Żaba, Dorota Jenerowicz, Zygmunt Adamski

 

Podejrzenie zespołu Sweeta – trudności diagnostyczne

Sweet’s syndrome suspicion – diagnostic difficulties

Katarzyna Tomaszewska, Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska, Magdalena Kręgiel, Marcin Noweta, Anna Zalewska-Janowska, Alina Knopik-Dąbrowicz, Andrzej Kaszuba

 

Niewydolność nerek i niedokrwistość u chorego na łuszczycę leczonego przewlekle przez 17 lat metotreksatem – opis przypadku

Kidney failure and anemia in a psoriasis patient treated chronically for 17 years with methotrexate – case report

Joanna Kapoła-Czyż, Anna Neneman, Natalia Dublan, Zygmunt Adamski

 

Sprawozdanie z VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Stowarzyszenia Dermatologów Wojskowych

Adam Borzęcki

 

Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi

Mirosława Kuchciak-Brancewicz

 

Recepta w praktyce

Przemysław Gogojewicz

 

 

Krostkowica dłoni i podeszew – trudności diagnostyczne
Pustulosis palmoplantaris – diagnostic difficulties
Violetta Ratajczak-Stefańska, Romuald Maleszka, Katarzyna Karpińska-Kaczmarczyk, Elżbieta Urasińska
 
Streszczenie
Wprowadzenie: Krostkowica dłoni i podeszew (łac. pustulosis palmoplantaris – PPP) jest stanem klinicznym charakteryzującym się występowaniem jałowych krost w skórze dłoni i podeszew. Ważnym składnikiem diagnostyki wykonywanej przy klinicznym podejrzeniu PPP jest badanie histopatologiczne zmienionej skóry.
Cel: Ocena przydatności diagnostycznej wybranych elementów obrazu histopatologicznego bioptatów zmienionej skóry podeszew pobranych od pacjentów z klinicznym podejrzeniem PPP w zestawieniu z danymi klinicznymi.
Materiał i metody: Badaniu poddano wybrane dane z historii chorób oraz obrazy histopatologiczne zmienionej skóry podeszew w materiale pobranym od 60 pacjentów z klinicznym podejrzeniem PPP.
Wyniki: Analizując dane z wywiadu, badania klinicznego i badań dodatkowych, z istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupą chorych z rozpoznaniem PPP (19 chorych, 31,7% bioptatów skóry z krostami) i z non-PPP (41 pacjentów, 68,3% bioptatów skóry bez krost) stwierdzono dodatnią korelację między paleniem papierosów a występowaniem PPP (p = 0,03). W preparatach uzyskanych od pacjentów z rozpoznaniem non-PPP znamiennie statystycznie częściej w stosunku do bioptatów od chorych z PPP widoczne były: stan gąbczasty naskórka (p = 0,002) o większej rozległości (p = 0,01) i tworzenie się pęcherzyków śródnaskórkowych (p = 0,03). W naciekach komórkowych w warstwie brodawkowatej skóry właściwej w wycinkach pobranych od pacjentów z PPP w stosunku do bioptatów od chorych z non-PPP stwierdzono istotnie statystycznie częstsze występowanie eozynofilów (p = 0,04) i neutrofilów (p = 0,009).
Wniosek: W różnicowaniu zmian chorobowych na dłoniach i podeszwach o nieznanej etiopatogenezie i podobnym, zmieniającym się dynamicznie obrazie klinicznym analiza obrazu histopatologicznego biopsji zmienionej skóry, oparta na porównaniu wytypowanego zestawu cech morfologicznych w odniesieniu do danych z przebiegu procesu chorobowego, może znacząco poprawić poziom wnioskowania diagnostycznego.
Słowa kluczowe: krostkowica dłoni i podeszew, łuszczyca, wyprysk potnicowy
 
 
Abstract
Introduction: Pustulosis palmoplantaris (PPP) is a clinical condition characterised by the presence of sterile pustules in the skin of the palms and soles. An important component of the diagnostics performed for the clinical suspicion of PPP is the histopathological examination of the altered skin.
Aim: Diagnostic evaluation of selected items of the image of histopathological biopsies of the altered skin of the soles, taken from patients with clinical suspected PPP in comparison with clinical data.
Material and methods: The study involved selected data from medical history and histopathological images of altered skin of the soles, taken from 60 patients with clinically suspected PPP.
Results: By analysing data from the interview, clinical and supplementary studies, with statistically significant differences between patients diagnosed with PPP (19 patients, 31.7% of the biopsies with pustules) and non-PPP (41 patients, 68.3% of biopsied without pustules) a positive correlation was found between cigarette smoking and PPP occurrence (p = 0.03). In the specimens diagnosed with non-PPP significantly statistically more often compared to biopsies taken from patients with PPP, a state of spongy epidermis (p = 0.002) to a significantly greater extent (p = 0.01) and a formation of intra-epidermal vesicles (p = 0.03) were reported. In cellular infiltrates of the papillary layer of the dermis in specimens taken from patients with PPP compared to patients with non-PPP, a higher prevalence of eosinophils (p = 0.04) and neutrophils (p = 0.009) was registered.
Conclusion: In diversification of the lesions on the palms of the hands and soles of unknown
etiopathogenesis and similar, dynamically changing clinical histopathological image analysis of the biopsy of the altered skin, based on a comparison of the referred set of morphological features in correlation with data taken from the course of disease can significantly improve the level of diagnostic inference.
Key words: pustulosis palmoplantaris, psoriasis, pompholyx
 


Zespół Nicolau – niepożądana reakcja polekowa
Nicolau syndrome – adverse drug-induced reaction
Franciszek Seneczko
 
Streszczenie
Zespół Nicolau należy do powikłań rozwijających się w następstwie stosowania niektórych leków. Typowe dla zespołu zmiany skórne zostały opisane po raz pierwszy w 1924 r. przez Freudentala i w 1925 r. przez Nicolau. Jest to powikłanie nieczęste. Może wystąpić po iniekcjach domięśniowych, rzadziej dożylnych, podskórnych i dostawowych. Objawy kliniczne rozwijają się po upływie kilku minut lub godzin od podania leku. Do wczesnych objawów patognomonicznych występujących w miejscu podania leku należą silny ból, przebarwienia skóry oraz sinoczerwone plamy, niekiedy o charakterze sinicy groniastej (livedo racemosa). W dalszym przebiegu może dochodzić do martwicy skóry i tkanek podskórnych. W większości przypadków rokowanie jest pomyślne, jednak pozostają blizny zanikowe. W jednej trzeciej przypadków dochodzi do powikłań neurologicznych w postaci lokalnej niedoczulicy lub porażenia. Możliwe są także utrata kończyny lub nawet zejście śmiertelne. W artykule dokonano przeglądu aktualnego piśmiennictwa dotyczącego patogenezy, objawów klinicznych oraz postępowania leczniczego dotyczącego zespołu Nicolau.
Słowa kluczowe: zespół Nicolau, iniekcje domięśniowe, penicylina benzatynowa, niesteroidowe leki przeciwzapalne, kwas hialuronowy, reakcje skórne, jałowa martwica
 
Abstract
The Nicolau syndrome belongs to the complications developing as a result of using some medications. Typical of this syndrome skin changes were described for the first time in 1924 by Freudenthal and in 1925 by Nicolau. It is a rare complication. It may appear after intramuscular injections, very seldom after intravenous, subdermal and intra-articular injections. Clinical manifestations develop a few minutes or hours after applying the medication. The early pathognomonic symptoms are the following: severe pain, discolourations and livid red spots of livedo racemosa character. In the further course it may lead to the necrosis of skin and subcutaneous tissues. In most cases the prognosis is favourable, but some atrophic scars remain. In one third of cases there are some neurological complications in the form of topical hypoesthesia or paralysis. The limb loss or lethal outcome is also possible. In this work thematic literature about the pathogenesis, clinical manifestations and procedures in the treatment of Nicolau syndrome have been overviewed.
Key words: Nicolau syndrome, intramuscular injections, benzathine penicillin, non-steroidal antiinflammatory drug, hyaluronic acid, skin reactions, avascular necrosis
 
 
Niefarmakologiczne metody redukcji zmian trądzikowych. Część II: Leczenie światłem
Non-pharmacological acne treatment. Part II: Light-based therapies
Anna Erkiert-Polguj, Anna Szymańska, Kamila Zduńska, Adam Halbina, Elżbieta Budzisz, Helena Rotsztejn
 
Streszczenie
Trądzik pospolity jest jedną z najczęstszych chorób skóry. Standardowe postępowanie dermatologiczne obejmuje preparaty do stosowania doustnego i miejscowego. Typowe leczenie preparatami zewnętrznymi nie zawsze jest wystarczające, a nie wszyscy chorzy podejmują leczenie ogólne. Ponadto część z nich nie jest usatysfakcjonowana uzyskiwanymi efektami i szuka dodatkowych opcji. W drugiej części pracy omówiono możliwość zastosowania zabiegów z wykorzystaniem różnych źródeł światła oraz terapii fotodynamicznej w redukcji zmian trądzikowych.
Słowa kluczowe: trądzik, leczenie, lasery, IPL, terapia fotodynamiczna
 
Abstract
Acne vulgaris is the most common dermatological disease. Dermatological treatment consists of topical and oral medications. The standard topical treatment is not efficient in each patient. Moreover each patient does not decide to take oral medications. Some patients are not satisfied with effects of treatment and look for other kinds of therapy. In the second part of the work the authors describe light-based and photodynamic therapies in acne prone skin.
Key words: acne, treatment, lasers, IPL, photodynamic therapy
 
 
Choroby włosów u dzieci
Hair diseases in children
Katarzyna Adamczyk, Marta Samborska, Ligia Brzezińska-Wcisło
 
Streszczenie
Choroby włosów, szczególnie te prowadzące do ich utraty, budzą niepokój u dzieci i ich rodziców oraz stanowią częstą przyczynę zasięgania porady dermatologa. Z powodu obszernej diagnostyki różnicowej, którą należy rozważyć w toku postępowania diagnostycznego, choroby włosów stanowią wyzwanie dla lekarzy. Pomimo że zaburzenia owłosienia mogą dotykać wszystkich pacjentów, przyczyny leżące u podłoża tych schorzeń różnią się w zależności od wieku. U dzieci najczęstszą przyczynę utraty włosów stanowią infekcje grzybicze, obecnie rzadziej spotykane w grupie dorosłych, oraz łysienie plackowate. Z drugiej strony łysienie bliznowaciejące w populacji pediatrycznej stanowi rzadkość. Ponadto diagnostyka, leczenie oraz podejście do młodego pacjenta wymagają odpowiedniego dostosowania do jego wieku. Choroby włosów, przez swój wpływ na wygląd zewnętrzny, mogą skutkować trwałymi zaburzeniami natury psychiatrycznej. W artykule przedstawiono najczęstsze choroby włosów i skóry owłosionej głowy u dzieci, w tym łysienie niebliznowaciejące o podłożu zapalnym (łysienie plackowate oraz infekcje grzybicze), łysienie anagenowe i telogenowe oraz utratę włosów wywołaną czynnikami traumatyzującymi. W artykule omówiono ponadto rzadziej obserwowane, genetycznie uwarunkowane choroby włosów przebiegające z łysieniem.
Słowa kluczowe: dzieci, łysienie, zaburzenia struktury włosów
 
  
Abstract
Hair pathology, especially hair loss, is a common matter of concern both to children and to their parents in dermatology clinics. Hair and scalp diseases can be caused by a number of conditions, including congenital diseases, what makes it a diagnostic challenge for physicians. Despite of the fact that hair disorders may affect all patients, young and old, causes are different depending of patients age. In children the most common cause of hair loss is a fungal infection, which less often occurs in adults. On the other hand androgenic alopecia and scarring alopecia are rare in pediatric group. Also diagnostics and treatment of children differ from adults. Hair problems in childhood are often associated with permanent psychological consequences – it can impact young patients emotionally and socially. This paper presents most common hair and scalp diseases, including scarring and non-scarring alopecia, genodermatoses and hair-shaft defects.
Key words: children, alopecia, hair-shaft disorder
 


Atopowe zapalenie skóry – dermatoza predysponująca do wyprysku opryszczkowego
Atopic dermatitis – dermatosis predisposing to eczema herpeticum
Anna Browicz, Magdalena Jałowska, Ryszard Żaba, Dorota Jenerowicz, Zygmunt Adamski
 
Streszczenie
Atopowe zapalenie skóry (AZS) to jedna z najczęstszych dermatoz predysponujących do rozwoju wyprysku opryszczkowego wywołanego przez wirusy opryszczki pospolitej (Herpes simplex virus – HSV). Zasadniczą przyczyną warunkującą powstanie tego schorzenia jest uszkodzenie bariery naskórkowej, umożliwiające zwiększone wnikanie wirusów. Ponadto w przebiegu atopowego zapalenia skóry dochodzi do zmniejszonej rekrutacji – produkujących przeciwwirusowe interferony – plazmocytoidalnych komórek dendrytycznych do skóry. W artykule przedstawiono przypadek 23-letniego mężczyzny, u którego stosowano miejscowe glikokortykosteroidy w celu leczenia zmian skórnych w przebiegu AZS. Po 4 dniach terapii u pacjenta rozwinęły się liczne zmiany pęcherzykowo-krostkowe, a następnie nadżerkowe w obrębie skóry twarzy. Na podstawie obrazu klinicznego rozpoznano wyprysk opryszczkowy i włączono terapię acyklowirem w iniekcjach dożylnych. Uzyskano szybką poprawę kliniczną w obrębie zmian skórnych.
Słowa kluczowe: wyprysk opryszczkowy, atopowe zapalenie skóry
 
Abstract
Atopic dermatitis is one of the most common dermatoses that predispose to the development of eczema herpeticum caused by HSV. The main cause of this illness development is an impaired skin barrier that allows increased penetration of viruses. In the course of atopic dermatitis the recruitment to the skin of the PDCs, producing antiviral interferons, is impaired. The article shows the case of a 23 year old male patient treated with topical GCs for the skin lesions in AD course. After 4 days treatment, the patient developed plenty of vesicular-pustular lesions, and afterward erosions within skin of the face. Based on clinical picture the eczema herpeticum was diagnosed and intravenous acyclovir treatment has been prescribed. The quick clinical improvement within the skin lesions was achieved.
Key words: atopic dermatitis, eczema herpeticum
 
  
 
Podejrzenie zespołu Sweeta – trudności diagnostyczne
Sweet’s syndrome suspicion – diagnostic difficulties
Katarzyna Tomaszewska, Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska, Magdalena Kręgiel, Marcin Noweta, Anna Zalewska-Janowska, Alina Knopik-Dąbrowicz, Andrzej Kaszuba
 
Streszczenie
Zespół Sweeta (ostra gorączkowa dermatoza neutrofilowa) należy do kręgu dermatoz neutrofilowych. Charakteryzuje się nagłym wystąpieniem zróżnicowanych zmian skórnych, poczynając od typowych soczystych grudek, rumieniowych plam do ognisk krostkowych. Wystąpienie zmian skórnych zwykle poprzedzone jest wysoką gorączką, bólami stawowo-mięśniowymi i ogólnym złym samopoczuciem. W badaniach laboratoryjnych obserwuje się podwyższone parametry stanu zapalnego oraz leukocytozę z przewagą neutrofilów (70-90%). W niniejszym artykule przedstawiono przypadek 24-letniego pacjenta, którego obserwowano w kierunku zespołu Sweeta.
Słowa kluczowe: zespół Sweeta, studium przypadku, kryteria diagnostyczne
 
Abstract
Sweet’s syndrome (acute febrile neutrophilic dermatosis) is classified as a neutrophilic dermatosis. It is characterized by sudden onset of polymorphic skin lesions such as the typical juicy papules, erythematous papules or pustules. The occurrence of skin changes usually is preceded by a high fever, arthralgia, and general malaise. In laboratory studies increased levels of infl ammation markers and leukocytosis with a predominance of neutrophils (70-  90%) are observed. We present a case of a 24-year-old patient who was considered to have Sweet’s syndrome.
Key words: Sweet’s syndrome, case study, diagnostic criteria
 


Niewydolność nerek i niedokrwistość u chorego na łuszczycę leczonego przewlekle przez 17 lat metotreksatem – opis przypadku
Kidney failure and anemia in a psoriasis patient treated chronically for 17 years with methotrexate – case report
Joanna Kapoła-Czyż, Anna Neneman, Natalia Dublan, Zygmunt Adamski
 
Streszczenie
Metotreksat (MTX) jako najdłużej stosowany lek w klasycznej systemowej terapii łuszczycy, a także podstawowy lek modyfikujący przebieg choroby w łuszczycowym zapaleniu stawów został dokładnie przebadany pod kątem bezpieczeństwa i efektywności leczenia. Wykazano m. in. jego dobrą tolerancję oraz skuteczność leczenia przez wielokierunkowy wpływ na patomechanizmy procesu chorobowego w łuszczycy. W artykule opisano przypadek 61-letniego mężczyzny, u którego zdecydowano się na całkowite zaprzestanie leczenia metotreksatem po 17 latach ciągłego stosowania, z uwagi na niewyjaśnioną przyczynę łagodnej niedokrwistości, a także wzrost stężenia kreatyniny w kontrolnych wynikach badań laboratoryjnych.
Słowa kluczowe: metotreksat, łuszczyca plackowata, łuszczycowe zapalenie stawów, działania niepożądane
 
Abstract
Methotrexate (MTX) is the most common treatment option in systemic therapy of psoriasis and the first line of disease-modifying drugs in psoriatic arthritis with the longest range of medical data. MTX has been well studied for security as well as for effectiveness in psoriasis treatment. Good patient tolerance and high effectiveness has been established as MTX influences different parts of the pathogenesis of psoriasis. We present 61-year-old man with 17 years history of MTX intake for psoriasis who developed mild anemia and increased level of creatinine in blood revealed in follow-up laboratory tests that contributed to withdraw this therapy.
Key words: methotrexate, plaque psoriasis, psoriatic arthritis, side effects
 


Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
Mirosława Kuchciak-Brancewicz
 
Streszczenie
Dziecięca dermatoza dłoni i stóp często występuje w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prawdopodobnie związana jest z powtarzalnością cykli nawilgocenia skóry i jej wysychania. W większości przypadków rozpoznanie nie budzi wątpliwości. W leczeniu stosuje się miejscowe glikokortykosteroidy i emolienty. Pluskwa domowa kąsa skórę w miejscach odsłoniętych. W czasie jednego posiłku kłuje kilka razy wzdłuż naczynia krwionośnego, dlatego układ zmian jest linijny. W miejscu ukłucia powstają silnie swędzące, obrzękowe grudki. Zmiany niekiedy należy różnicować z linijnymi zmianami po kontakcie z meduzą. W okresie zimy najczęściej powstają u dzieci zmiany okołoustne spowodowane nawykowym oblizywaniem warg. Są one charakterystyczne i ustępują w wyniku leczenia przeciwzapalnego oraz nawilżająco-natłuszczającego. Koilonychia to zmiana paznokci polegająca na wklęśnięciu płytki. U noworodków są to na ogół zmiany przemijające, chociaż należy rozważyć występowanie rodzinne. U dzieci starszych trzeba wziąć pod uwagę zmiany pourazowe i niedoborowe.
Słowa kluczowe: dzieci, dziecięca dermatoza dłoni i stóp, pluskwa, nawykowe oblizywanie warg, koilonychia
 
Abstract
Juvenile hands and feet dermatosis often occurs in preschool and school age. Propably it is connected with the repeted cycles of skin moisture and drying. In most the diagnosis is not in doubt. The treatment includes topical corticosteroids and emollients. Bedbugs bites the skin in exposed locations. During one meal bites several times along the blood vessel system that is why lesions are linear. In place of bite appear strongly itchy and edematous papules. Sometimes it should be differentiated with linear lesions after contact with jellyfish. During the winter the most common lesions in children are perioral due to habitual lips licking. They are typical and disappear in a result of treatment with anti-inflammatory and moisturizing/lipid repleneshing. Koilonychia refers to concave in shape nails. In newborns this abnormality is usually transient although it should consider running in family. In older children should consider lesions after injuries and malnutrition.
Key words: children, juvenile hands and plantar dermatosis, bedbug, lip-licking habit, koilonychia