Dermatologia Praktyczna, 4/2016

  • Nieinterwencyjne badanie porównujące skuteczność i bezpieczeństwo leczenia trądziku pospolitego doustną izotretynoiną (lekiem Aknenormin) w dawce 0,5 mg/kg m.c. vs. 0,7 mg/kg m.c
  • Świerzb – problem wciąż aktualny?
  • Niefarmakologiczne metody redukcji zmian trądzikowych. Część I: Peelingi chemiczne 
  • Choroby skóry wywołane skojarzonym działaniem światła, związków fototoksycznych i fotoalergicznych
  • Choroba Hailey-Hailey – przegląd nowych opcji terapeutycznych 
  • Preparaty jednoskładnikowe w leczeniu trądziku zwykłego 
  • Terapia fotodynamiczna światłem dziennym przy użyciu aminolewulinianu metylu w kremie jest skuteczna i prawie bezbolesna w leczeniu rogowacenia słonecznego: kontrolowane, randomizowane, pojedynczo zaślepione badanie III fazy w Europie
  • Choroba Kyrlego – opis przypadku 
  • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi 
  • Wpływ ocen HTA na wydawane decyzje administracyjne o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

Wersja drukowana:

Cena: 22.00 PLN

Wersja eBook:

Cena: 22.00 PLN

Nieinterwencyjne badanie porównujące skuteczność i bezpieczeństwo leczenia trądziku pospolitego doustną izotretynoiną (lekiem Aknenormin) w dawce 0,5 mg/kg m.c. vs. 0,7 mg/kg m.c

Non-interventional study comparing the efficacy and safety of acne vulgaris treatment with oral isotretinoin (Aknenormin) in two doses 0.5 and 0.7 mg/kg body weight

Marek Ziarkiewicz

 

Świerzb – problem wciąż aktualny?

Scabies – still actual problem?

Anna Arska-Brot, Mirosława Rudnicka

 

Niefarmakologiczne metody redukcji zmian trądzikowych. Część I: Peelingi chemiczne

Non-pharmacological acne treatment. Part I: Chemical peels

Anna Szymańska, Anna Erkiert-Polguj, Helena Rotsztejn, Elżbieta Budzisz

 

Choroby skóry wywołane skojarzonym działaniem światła, związków fototoksycznych i fotoalergicznych

Skin diseases caused by combined effects of light, phototoxic and photoallergic compounds

Ewelina Biało-Wójcicka, Magdalena Ciupińska

 

Choroba Hailey-Hailey – przegląd nowych opcji terapeutycznych

Overview of new treatment approaches for Hailey-Hailey disease

Joanna Krzysiek, Zofia Gerlicz-Kowalczuk, Wojciech Bienias, Anna Szewczyk, Magdalena Kręgiel, Andrzej Kaszuba

 

Preparaty jednoskładnikowe w leczeniu trądziku zwykłego

One-component formulations in the treatment of acne vulgaris

Joanna Maj, Alina Jankowska-Konsur

 

Terapia fotodynamiczna światłem dziennym przy użyciu aminolewulinianu metylu w kremie jest skuteczna i prawie bezbolesna w leczeniu rogowacenia słonecznego: kontrolowane, randomizowane, pojedynczo zaślepione badanie III fazy w Europie

 

Tłumaczenie artykułu: Daylight photodynamic therapy with methyl aminolevulinate cream is effective and nearly painless in treating actinic keratoses: a randomised, investigator-blinded, controlled, phase III study throughout Europe

J-P. Lacour, C. UIlrich, Y. Gilaberte, V. Von Felbert, N. Basset-Seguin, B. Dreno, C. Girard, P. Redondo, C. Serra-Guillen, I. Synnerstad, M. Tarstedt, A. Tsianakas, A.W. Venema, N. Kelleners-Smeets, H. Adamski, B. Perez-Garcia, M.J. Gerritsen, S. Leclerc, N. Kerrouche, R-M. Szeimies

Komentarz: Wojciech Bienias

 

Choroba Kyrlego – opis przypadku

Kyrle’s disease – a case report

Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska, Agnieszka Wojciechowska, Zofia Gerlicz-Kowalczuk, Andrzej Kaszuba

 

Wspomnienie pośmiertne

Dr n. med. Maria Kowalska-Bubnow z Kielc (1923-2015)

Halina Brodecka-Klecha

 

Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi

Mirosława Kuchciak-Brancewicz

 

Wpływ ocen HTA na wydawane decyzje administracyjne o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Rafał Patryn, Anna Zagaja

 

Warto przeczytać

 

Program edukacyjny – Dermatologia Praktyczna

 

Nieinterwencyjne badanie porównujące skuteczność i bezpieczeństwo leczenia trądziku pospolitego doustną izotretynoiną (lekiem Aknenormin) w dawce 0,5 mg/kg m.c. vs. 0,7 mg/kg m.c
Non-interventional study comparing the efficacy and safety of acne vulgaris treatment with oral isotretinoin (Aknenormin) in two doses 0.5 and 0.7 mg/kg body weight
Marek Ziarkiewicz
 
Streszczenie
Wprowadzenie: Trądzik pospolity jest jedną z najczęstszych i najbardziej traumatyzujących chorób skóry. Od ponad 40 lat najskuteczniejszym lekiem jest izotretynoina. W praktyce stosowane są różne schematy dawkowania. Często występują objawy niepożądane, w szczególności suchość skóry i błon śluzowych, których nasilenie jest zależne od indywidualnie dobieranej dawki.
Cel badania: Ocena skuteczności i tolerancji leczenia przeciwtrądzikowego doustną izotretynoiną (Aknenormin) w dawce dobowej 0,7 mg/kg m.c. w porównaniu z dawką 0,5 mg/kg m.c.
Metodologia badania: Prospektywne, nieinterwencyjne badanie obserwacyjne, do którego włączono 52 pacjentów leczonych izotretynoiną z powodu trądziku pospolitego. Uczestnicy badania zostali podzieleni na 2 grupy: pierwsza grupa otrzymywała lek w dawce 0,7 mg/kg m.c. (27 osób) i druga – w dawce 0,5 mg/kg m.c. (25 osób).
Wyniki: Leczenie izotretynoiną okazało się wysoce skuteczne, u 100% pacjentów na końcowej wizycie stopień nasilenia trądziku mierzony skalą Hellgrena i Vincenta został oceniony na 1°. Ponad 98% osób było zadowolonych i bardzo zadowolonych z leczenia. Łączna ilość objawów niepożądanych zaobserwowanych przez pacjentów w obu grupach była zbliżona. Istotne różnice wystąpiły jedynie w ocenie złuszczania skóry na końcowej wizycie, objaw ten zdecydowanie częściej (59,3%) zgłaszono w grupie pacjentów przyjmujących lek w dawce 0,7 mg/kg m.c. odpowiednio w 20,0% dla przyjmujących dawkę 0,5 mg/kg m.c. Leczenie izotretynoiną znacząco poprawiało jakość życia chorych na trądzik. Pacjenci przyjmujący większą dawkę leku uzyskiwali niższe wyniki w skali CADI, co przekładało się na wyższą jakość życia.
Wnioski: Ogólna ocena skutków i poziomu zadowolenia z terapii zarówno pacjentów, jak i lekarzy po zakończeniu leczenia była bardzo wysoka. Stosowanie wyższej dawki izotretynoiny skraca czas terapii, lecz towarzyszy temu zwiększone nasilenie objawów niepożądanych, głównie złuszczanie skóry.
 
 
Abstract
Introduction: Acne vulgaris is one of the most common and psychologically challenging skin diseases. From over 40 years isotretinoin remains the most efficient treatment. There are many dosage schemes used in the clinical practice. Often during the isotretinoin treatment appeared side effects, most common are skin and mucous membrane dryness. Those side effects are dependent on the individually adjusted isotretinoin dosage.
Aim: Evaluation of the eff ectiveness and tolerability of the anti-acne oral isotretinoin treatment (Aknenormin) at a daily dose of 0.7 mg/kg b.w. compared to 0.5 mg/kg. b.w.
Methodology: A prospective, non-interventional observational study which included 52 patients with acne vulgaris treated with isotretinoin. The participants were divided into two groups, the first in which patients received the drug at the dose of 0.7 mg/kg b.w. (27 persons) and a second, which received the drug dose of 0.5 mg/kg b.w. (25 persons).
Results: Treatment with isotretinoin is highly effective. At final visit severity of acne measured according to scale Hellgren and Vincent was evaluated as 1° in 100% of patients. More than 98% of patients were satisfied and very satisfied with the treatment results. The total number of observed adverse reactions in patients in both groups was similar. Significant differences were observed only in the evaluation of peeling of the skin during the final visit, this symptom occurred significantly more often (59.3%) in patients taking the drug at the dose of 0.7 mg/kg b.w. respectively 20.0% for receiving the dose of 0.5 mg/kg b.w. Isotretinoin therapy significantly improved the quality of patients life. Patients receiving higher dose obtained lower results on the CADI scale, which translates into a higher quality of life.
Conclusions: General assessment of results and treatment satisfaction of both patients and doctors, at the end of treatment was very high. The use of higher dose of isotretinoin therapy reduces the period of treatment but is accompanied by an increased rate of side effects, in particular skin-peeling.
 
Słowa kluczowe: trądzik pospolity, izotretynoina, jakość życia, objawy niepożądane
Key words: acne vulgaris, isotretinoin, quality of life, side effects
 
 
 
 
Świerzb – problem wciąż aktualny?
Scabies – still actual problem?
Anna Arska-Brot, Mirosława Rudnicka
 
Streszczenie
Wprowadzenie: Świerzb to choroba zakaźna występująca na całym świecie. Szacuje się, że dotyczy ok. 300 mln osób rocznie. Czynnikiem etiologicznym jest świerzbowiec ludzki (Sarcoptes scabiei). Do zakażenia dochodzi często na drodze bezpośredniego kontaktu ze skórą chorego, zwykle podczas stosunku płciowego, rzadko za pośrednictwem zakażonych ubrań czy innych przedmiotów. Świerzb jest chorobą o dużej zakaźności, szczególnie łatwo rozprzestrzenia się wśród dzieci. Szerzeniu się zakażenia sprzyja niedostateczny poziom higieny osobistej, przeludnienie, ubóstwo, współistnienie innych schorzeń internistycznych i dermatologicznych.
Cel badania: Ocena czynników ryzyka zakażenia świerzbem oraz analiza problemów diagnostycznych i terapeutycznych dotyczących tej zakaźnej parazytozy.
Materiał i metody: Analizie poddano 66 pacjentów hospitalizowanych z powodu świerzbu na Oddziale Dermatologii i Alergologii w SPWSZ w Szczecinie w 2015 r., uwzględniając wiek chorych, płeć, miejsce zamieszkania. Szczególną uwagę zwrócono na trafność rozpoznania klinicznego lekarzy kierujących pacjentów do szpitala.
Wyniki: W badanej grupie chorych najwyższa częstotliwość występowania świerzbu była wśród niemowląt i starszych dzieci. Analiza ilościowa przypadków wykazała także nieznaczną przewagę statystyczną zachorowalności wśród kobiet w porównaniu z grupą mężczyzn. Okazało się, że świerzb był bardziej rozpowszechniony w obszarach zurbanizowanych. Znacznie więcej przypadków choroby odnotowano w okresie jesienno-zimowym niż w czasie wiosenno-letnim. Ważną informacją uzyskaną podczas zbierania wywiadu od pacjentów poddanych analizie był fakt, że czas od pojawienia się pierwszych zmian skórnych do dnia hospitalizacji wynosił średnio 3 miesiące. W badanej populacji chorych tylko u 41% było właściwie postawione rozpoznanie kliniczne przy skierowaniu pacjentów do szpitala, u pozostałych diagnoza była niewłaściwa lub sformułowana w sposób nieprecyzyjny.
Wnioski: Zakażenie świerzbem stanowi nadal duży problem we współczesnej medycynie. Tylko szybkie postawienie właściwego rozpoznania klinicznego oraz włączenie odpowiedniego leczenia zahamują postęp choroby i zapobiegną szerzeniu się zakażenia w środowisku.
 
 
Abstract
Introduction: Scabies is a contagious disease that occurs worldwide. It is estimated that it affects about 300 million people a year. The etiological agent is Sarcoptes scabiei. Infection usually occurs by direct contact through the skin of the patient, usually during sexual intercourse, only rarely through infected clothing or other objects. Scabies is a disease with high infectivity particularly easily spread among children. The spread of infection is conductive to an insufficient level of personal hygiene, overcrowding and poverty.
Aim: Assessment of risk factors of infective scabies and analysis of diagnostic and therapeutic problems concerning the infectious parasite.
Material and methods: We analyzed 66 patients hospitalized with scabies in the Department of Dermatology and Allergology at SPWSZ in Szczecin in 2015, taking into account the patients’ age, gender, place of residence and special attention was paid to the accuracy of clinical diagnosis by physicians sending patients to the hospital.
Results: In the study group the highest incidence of scabies was among children and infants. Quantitative analysis of the cases also showed a slight statistical dominance of scabies among female compared to the male group. It turned out that scabies was more prevalent in urban areas. Significantly more cases of the disease were recorded in autumn and winter than during the spring and summer. Important information obtained during the patients interview collection, was the fact that the time from the appearance of the first lesions until hospitalization was about an average of 3 months. In the study of patients population only 41% were correctly given a clinical diagnosis on admission to hospital, the remaining diagnosis was inappropriate or imprecise.
Conclusions: Scabies infection is a major problem in modern medicine. Only a quick and accurate clinical diagnosis and appropriate treatment inhibits the progression of the disease and prevents the spread of infection in the environment.
 
Słowa kluczowe: świerzb, świerzbowiec ludzki, profilaktyka przeciwświerzbowcowa,
różnicowanie świerzbu, leczenie świerzbu
Key words: scabies, Sarcoptes scabiei, prevention of scabies, differentiation of scabies, scabies treatment
 


Niefarmakologiczne metody redukcji zmian trądzikowych. Część I: Peelingi chemiczne
Non-pharmacological acne treatment. Part I: Chemical peels
Anna Szymańska, Anna Erkiert-Polguj, Helena Rotsztejn, Elżbieta Budzisz
 
Streszczenie
Trądzik pospolity jest jedną z najczęstszych chorób skóry. Standardowe postępowanie dermatologiczne obejmuje preparaty do stosowania doustnego i miejscowego. Tradycyjne leczenie preparatami zewnętrznymi nie zawsze jest wystarczające, a nie wszyscy chorzy podejmują leczenie ogólne. Ponadto część z nich nie jest usatysfakcjonowana uzyskiwanymi efektami i szuka dodatkowych metod. Z powyższych powodów zastosowanie znajdują inne metody postępowania, do których należą peelingi chemiczne. Na rynku można kupić wiele preparatów zawierających różne substancje czynne. W pracy omówiono dostępne wyniki badań wskazujące na skuteczność stosowania peelingów w redukcji zmian trądzikowych.
 
Abstract
Acne vulgaris is the most common dermatological disease. Dermatological treatment consists of topical and oral medications. The standard topical treatment is not efficient in each patient. Moreover each patient does not decide to take oral medications. Some patients are not satisfied with effects of treatment and look for other kinds of therapy. One of the option is chemical peel. There are many superficial chemical peels, which can be used in acne. Our article shows the results of clinical studies.
Słowa kluczowe: trądzik, leczenie, peelingi chemiczne
Key words: acne, treatment, chemical peels
 


Choroby skóry wywołane skojarzonym działaniem światła, związków fototoksycznych i fotoalergicznych
Skin diseases caused by combined effects of light, phototoxic and photoallergic compounds
Ewelina Biało-Wójcicka, Magdalena Ciupińska
 
Streszczenie
Przedstawiono przegląd zmian skórnych wywołanych skojarzonym działaniem światła i substancji fotouczulających prowadzących do powstania odczynów fotoalergicznych oraz fototoksycznych. Substancje te występują zarówno w lekach, kosmetykach, jak i w roślinach. Objawy mogą być rozległe lub ograniczone, wczesne rumieniowo-pęcherzowo-obrzękowe przypominające oparzenia słoneczne lub opóźnione pozostawiające długo trwałe przebarwienia, najczęściej zlokalizowane na odsłoniętych częściach ciała. Znajomość działania substancji fotouczulających na skórę w kontakcie ze światłem ma istotne znaczenie w praktyce lekarskiej, szczególnie w okresie letnim.
 
Abstract
Paper presents an overview of skin lesions caused by combined effects of light and photosensitizing substances leading to the formation of phototoxic and photoallergic reactions. These substances are present in drugs, cosmetics and plants. Symptoms may be extensive or limited, early erythematous-vesico-edema, like sunburn, or delayed, leaving long-term discoloration usually located on the exposed parts of the body. Knowledge of the action of the skin photosensitizing substances in contact with the light is of importance in medical practice, especially during the summer.
Słowa kluczowe: słońce, reakcje fotoalergiczne, reakcje fototoksyczne, leki, kosmetyki, rośliny
Key words: sunlight, phototoxicity, photoallergy, drugs, cosmetics, plants
 


Choroba Hailey-Hailey – przegląd nowych opcji terapeutycznych
Overview of new treatment approaches for Hailey-Hailey disease
Joanna Krzysiek, Zofia Gerlicz-Kowalczuk, Wojciech Bienias, Anna Szewczyk, Magdalena Kręgiel, Andrzej Kaszuba
 
Streszczenie
Choroba Hailey-Hailey to rzadka genodermatoza skórna, która często powoduje trudności diagnostyczno-terapeutyczne. Jest to choroba akantolityczna, przebiegająca z charakterystycznym obrazem klinicznym – nadżerkami, pęcherzykami i linijnymi pęknięciami w miejscach tarcia naskórka oraz w okolicach wyprzeniowych. Ustalenie właściwego rozpoznania może być stosunkowo łatwe, jeżeli zmiany zlokalizowane są w miejscach typowych dla tej choroby. Przebieg schorzenia jest jednak przewlekły i nawracający, powodując dyskomfort u pacjenta. Zalecenia w leczeniu schorzenia obejmują m.in. miejscowe glikokortykosteroidy, leki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, leki immunosupresyjne, retinoidy, inhibitory kalcyneuryny. Opisano liczne innowacyjne możliwości terapeutyczne, które można zastosować w opornych przypadkach, wówczas gdy konwencjonalna terapia nie przynosi efektów.
 
Abstract
Hailey-Hailey disease is a rare genodermatosis frequently causing diagnostic and therapeutic difficulties. It is an acantholytic disorder which clinically presents characteristic erosive lesions, vesicles and linear fissures at the sites of friction and intertriginous areas. Establishing the diagnosis can be relatively easy if lesions have a typical localization. The course of disease, however, is chronic and recurrent and can be very debilitating for patients. Treatment recommendations include topical corticosteroids, antibacterial and antifungal agents, immunosupresant drugs, retinoids, calcineurin inhibitors. In recalcitrant cases, when conventional treatment yield unsatisfactory results, several innovative therapeutic opitions have been reported to be effective.
Słowa kluczowe: choroba Hailey-Hailey, przegląd, leczenie
Key words: Hailey-Hailey disease, overview, treatment
 


Preparaty jednoskładnikowe w leczeniu trądziku zwykłego
One-component formulations in the treatment of acne vulgaris
Joanna Maj, Alina Jankowska-Konsur
Streszczenie
Trądzik zwykły jest jedną z najczęstszych chorób skóry spotykanych w praktyce dermatologicznej. Klinicznie choroba cechuje się występowaniem zmian skórnych o charakterze zaskórników, grudek, krost, a czasem nawet guzów i przetok, ustępujących z pozostawieniem blizn. W przeważającej części przypadków trądzik ma jednak przebieg łagodny i wymaga głównie leczenia miejscowego preparatami aplikowanymi na skórę. Wśród leków zewnętrznych stosuje się retinoidy, antybiotyki, nadtlenek benzoilu i kwas azelainowy. Farmaceutyki te charakteryzują się różnorodnym zakresem działania leczniczego, ale także niepożądanego. Leki do stosowania zewnętrznego mogą być aplikowane w monoterapii i w terapii naprzemiennej lub skojarzonej. Terapia skojarzona lub naprzemienna preparatami jednoskładnikowymi jest szczególnie korzystna ze względu na możliwość jej indywidualizacji w zależności od aktualnego stanu skóry i zwiększenia tolerancji na leczenie.
 
Abstract
Acne vulgaris is one of the most common skin diseases observed in dermatologic practice. Clinically, the disease is characterized by the presence of lesions such as comedones, papules, pustules and sometimes even nodules and fistulas resolving with scarring. In the majority of cases, acne is a mild disease and requires mainly topical treatment aplicated on the skin. The most common preparations used in the acne therapy are retinoids, antibiotics, benzoyl peroxide and azelaic acid. These pharmaceuticals are characterized by diverse range of both therapeutic and side effects. Drugs for external use can be applied in monotherapy, in alternate treatment or in combination. Combination or alternate therapies with one-component formulations are particularly beneficial because they increase the tolerability of the treatment and may adapt to the current skin condition.
Słowa kluczowe: trądzik zwykły, leczenie, erytromycyna, klindamycyna, retinoidy, nadtlenek benzoilu, kwas azelainowy
Key words: acne vulgaris, treatment, erythromycin, clindamycin, retinoids, benzoyl perxide, azelaic acid
 


Terapia fotodynamiczna światłem dziennym przy użyciu aminolewulinianu metylu
w kremie jest skuteczna i prawie bezbolesna w leczeniu rogowacenia słonecznego:
kontrolowane, randomizowane, pojedynczo zaślepione badanie III fazy w Europie
 
Tłumaczenie artykułu: Daylight photodynamic therapy with methyl aminolevulinate cream is effective and nearly painless in treating actinic keratoses: a randomised, investigator-blinded, controlled, phase III study throughout Europe
J-P. Lacour1, C. UIlrich, Y. Gilaberte, V. Von Felbert, N. Basset-Seguin, B. Dreno, C. Girard, P. Redondo, C. Serra-Guillen, I. Synnerstad, M. Tarstedt, A. Tsianakas, A.W. Venema, N. Kelleners-Smeets, H. Adamski, B. Perez-Garcia, M.J. Gerritsen, S. Leclerc, N. Kerrouche, R-M. Szeimies
Komentarz: Wojciech Bienias
 
Streszczenie
Wprowadzenie: Istnieje pilna potrzeba w zakresie leczenia rogowacenia słonecznego (actinic keratosis – AK). Ostatnie wieloośrodkowe, kontrolowane i randomizowane badanie III fazy nad rogowaceniem słonecznym u 100 pacjentów, przeprowadzone w Australii, wykazało dobrą skuteczność i bezpieczeństwo terapii fotodynamicznej światłem dziennym (DL-PDT) w porównaniu z konwencjonalną terapią fotodynamiczną (c-PDT).
Cele: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa DL-PDT w porównaniu z c-PDT w leczeniu łagodnego i/lub umiarkowanego wieloogniskowego rogowacenia słonecznego na skórze twarzy/głowy.
Metody: Wieloośrodkowe, kontrolowane, randomizowane, 12-tygodniowe, pojedynczo zaślepione badanie III fazy przeprowadzone na różnych szerokościach geograficznych Europy. Dorosłym pacjentom z AK po jednorazowej aplikacji aminolewulinianem metylu (MAL) z jednej strony twarzy naświetlano DL-PDT, natomiast po stronie przeciwnej zastosowano MAL c-PDT. Punkt końcowy skuteczności został określony jako całkowita odpowiedź zmiany oraz odpowiedź na DL-PDT nie gorsza w porównaniu z c-PDT w 12. tygodniu terapii. Kryteria punktu końcowego bezpieczeństwa uwzględniały zgłoszenie bólu przez pacjenta określanego w 11-stopniowej skali oraz wystąpienie działań niepożądanych. Na pierwszej i ostatniej wizycie lekarskiej przy użyciu kwestionariuszy oszacowano stopień satysfakcji pacjenta z terapii.
Wyniki: W 12. tygodniu badania całkowity odsetek odpowiedzi na leczenie metodą DL-PDT był podobny do c-PDT (odpowiednio 70% vs. 74%; przy 95% poziomie ufności (CI) [-9,5; 2,4] w analizie zgodnej z protokołem leczenia (PP) i w analizie zgodnej z zaplanowanym leczeniem (ITT). Wykazano ponadto skuteczność DL-PDT niezależnie od warunków atmosferycznych (słonecznie lub pochmurno). DL-PDT była niemal bezbolesna w porównaniu z c-PDT (odpowiednio 0,7 vs. 4,4; p < 0,001) oraz lepiej tolerowana i stanowiła wyższy poziom zadowolenia pacjentów poddanych tej metodzie.
Wnioski: DL-PDT w porównaniu z c-PDT była tak samo skuteczna, lepiej tolerowana i prawie bezbolesna z wysokim poziomem satysfakcji pacjentów. Ta forma terapii może być traktowana jako metoda z wyboru, aby sprostać oczekiwaniu chorych z łagodnym lub umiarkowanym AK twarzy bądź głowy.
 
 


Choroba Kyrlego – opis przypadku
Kyrle’s disease – a case report
Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska, Agnieszka Wojciechowska, Zofia Gerlicz-Kowalczuk, Andrzej Kaszuba
Streszczenie
Choroba Kyrlego jest nabytą dermatozą perforującą, która charakteryzuje się obecnością hiperkeratotycznych grudek i blaszek zlokalizowanych najczęściej na podudziach, ale zajmujących również kończyny górne i tułów. Najczęściej towarzyszy cukrzycy i niewydolności nerek wymagającej dializoterapii, zdarza się jednak, że występuje samodzielnie. Choroba Kyrlego jest zaliczana do nabytych dermatoz perforujących, w przebiegu których dochodzi do przeznaskórkowej eliminacji uszkodzonego materiału tkankowego. Opisuje się różne metody terapeutyczne: od miejscowych preparatów keratolitycznych (mocznik, kwas salicylowy), miejscowych i ogólnych retinoidów, poprzez naświetlania PUVA, do laseroterapii. W artykule przedstawiono przypadek 82-letniego pacjenta, u którego choroba Kyrlego pojawiła się bez współwystępujących schorzeń metabolicznych.
Abstract
Kyrle’s disease is an acquired perforating dermatosis, which presents as hyperkeratotic papules mainly on the calves, but also on the upper extremities and the trunk. Most commonly it is associated with diabetes mellitus or renal failure, but it exist also without any metabolic disorders. Kyrle’s disease is characterized by the transepithelial elimination of certain dermal material, this feature being common to all acquired perforating disorders. Various therapies have been reported – including keratolytics (salicylic acid and urea), topical and oral retinoids, followed by psoralen plus ultraviolet A radiation and laserotherapy. In this article, we present a case of 82-year-old male who developed Kyrle’s disease without any metabolic disorders.
Słowa kluczowe: dermatozy perforujące, niewydolność nerek, cukrzyca, retinoidy
Key words: perforating dermatosis, renal failure, diabetes, retinoids
 
 


Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
Mirosława Kuchciak-Brancewicz
Streszczenie
Plamica Henocha-Schönleina, zwana też plamicą hiperergiczną, jest najczęstszą postacią plamic występujących u dzieci. Większość małych pacjentów nie jest leczona w szpitalu. Hospitalizacji wymagają przypadki postępującego uszkodzenia nerek prowadzącego do niewydolności lub przebiegające z silnymi bólami brzucha.
Promieniowanie IR wywołuje przede wszystkim reakcje termiczne. U małych dzieci proces termoregulacji jest słabo wykształcony ze względu na niedojrzały jeszcze układ nerwowy, w związku z tym łatwo dochodzi do przegrzania i istnieje możliwość oparzenia skóry. Dlatego nie zaleca się opalania dzieci i wystawiania ich na bezpośrednie działanie słońca.
W wyprysku potnicowym dochodzi do rozwoju silnie swędzących, głęboko osadzonych pęcherzyków zapalnych na wewnętrznych powierzchniach dłoni oraz podeszwach stóp i/lub bocznych powierzchniach palców. Choroba jest stosunkowo rzadka u dzieci. W leczeniu stosuje się okłady, barwniki, kortykosteroidy miejscowe i emolienty. Jak wiadomo, stopy należą do miejsc wzmożonej potliwości. Niekiedy ta wzmożona potliwość występuje wśród młodzieży.
Okres nastoletni to czas kształtowania atrakcyjności seksualnej, zatem w szczególny sposób zwraca uwagę fetor stóp. Nieraz jest on wynikiem choroby, ale częściej zaniedbań higienicznych, dlatego oprócz właściwego leczenia zachodzi potrzeba częstej zmiany skarpet i obuwia.


Abstract
Henoch-Schönlein also called hyperergica purpura is the most common purpura occurring in children. Most children do not need hospital treatment. Hospitalization is required in case of progressive renal damage leading to renal failure or severe abdominal pain.
IR radiation causes thermal reactions primarily. In young children temperature control process is poorly developed dueto to still immature nervous system, it is easy to overheat with skin burns. Therefore it is not advisable to sunbathing children and exposing them to direct sunlight.
Dyshidrotic eczema occurs with itching deep embedded inflammatory vesicles on the palms and soles of the feet and/or side surfaces of the fingers. The disease is relatively rare in children. The treatment includes compresses, dyes, topical corticosteroids and emollient. Feet are the places with increased sweating. Sometimes this sweating affects young people.
Period teen is a special time shaping sexual attractiveness, and therefore ,,stink” of the feet may pay attention in a special way. Sometimes it\is the result of the disease, more often neglect of hygiene. In addition to proper treatment, pay attention to the need for frequent change socks and shoes.
Słowa kluczowe: dzieci, plamica Henocha-Schönleina, promieniowanie podczerwone, wyprysk potnicowy, nieprzyjemny zapach stóp
Key words: children, Henoch-Schönlein purpura, infrared radiation, dyshidrotic eczema, unpleasant foot odor