Dermatologia Praktyczna, 3/2016

  • Ocena skuteczności emolientów z linii Cetaphil w leczeniu suchości skóry
  • Helicobacter pylori w dermatologii. Część II: Choroby skóry mediowane immunologicznie 
  • Zastosowanie cyklopiroksu w leczeniu grzybic powierzchownych 
  • Różnicowanie osutek w przebiegu chorób zakaźnych wieku dziecięcego i innych chorób wirusowych
  • Laser ekscymerowy 308 nm w leczeniu bielactwa – studium trzech przypadków klinicznych 
  • Opis przypadku łuszczycy pospolitej u sióstr – domniemana rola czynników genetycznych, zakaźnych oraz stresu w powstawaniu choroby 
  • Sprawozdanie z XXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego we Wrocławiu 
  • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi 
  • Reklama w gabinecie lekarskim

Wersja drukowana:

Cena: 22.00 PLN

Wersja eBook:

Cena: 22.00 PLN

Ocena skuteczności emolientów z linii Cetaphil w leczeniu suchości skóry

Evaluation of the effectiveness of emollients line Cetaphil for the treatment of dry skin

Katarzyna Tabara, Magdalena Kręgiel, Andrzej Kaszuba

 

Helicobacter pylori w dermatologii. Część II: Choroby skóry mediowane immunologicznie

Helicobacter pylori in dermatology. Part II: Immune-mediated skin diseases

Franciszek Seneczko

 

Zastosowanie cyklopiroksu w leczeniu grzybic powierzchownych

Ciclopirox for the treatment of superficial fungal infections: a review

Zygmunt Adamski, Monika Łęcka, Marta Hasse-Cieślińska

 

Różnicowanie osutek w przebiegu chorób zakaźnych wieku dziecięcego i innych chorób wirusowych

Differential diagnosis of infections diseases and other viral-infection releated skin rash

Mirosława Kuchciak-Brancewicz, Aleksandra Kańtoch, Katarzyna Tabara, Andrzej Kaszuba

 

Laser ekscymerowy 308 nm w leczeniu bielactwa – studium trzech przypadków klinicznych

Treatment of vitiligo with the 308 nm excimer laser – three cases

Zofia Gerlicz-Kowalczuk, Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska, Anna Płatkowska, Alicja Ograczyk, Katarzyna Tomaszewska, Andrzej Kaszuba

 

Opis przypadku łuszczycy pospolitej u sióstr – domniemana rola czynników genetycznych, zakaźnych oraz stresu w powstawaniu choroby

A case study of psoriasis vulgaris in a pair of sisters – the alleged role of genetic,

infectious and stress related factors

Aleksandra Kosmala, Dorota Jenerowicz, Zygmunt Adamski

 

Sprawozdanie z XXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego we Wrocławiu

 

Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi

Mirosława Kuchciak-Brancewicz

 

Reklama w gabinecie lekarskim

Przemysław Gogojewicz

 

Warto przeczytać

 

Program edukacyjny – Dermatologia Praktyczna

Ocena skuteczności emolientów z linii Cetaphil w leczeniu suchości skóry
Evaluation of the effectiveness of emollients line Cetaphil for the treatment of dry skin
Katarzyna Tabara, Magdalena Kręgiel, Andrzej Kaszuba
 
Streszczenie
Wprowadzenie. Emolienty są to preparaty do stosowania zewnętrznego o właściwościach nawilżających, natłuszczających i uelastyczniających skórę. Głównym zadaniem emolientów jest odbudowa uszkodzonej bariery naskórkowej i przywrócenie jej funkcji. Efekt ten jest osiągany przy udziale trzech różnych mechanizmów: efektu okluzji, wiązania i utrzymywania wody w obrębie warstwy rogowej oraz przez dostarczenie składników lipidowych czy białkowych, których brakuje w zmienionej chorobowo warstwie rogowej. Testowane preparaty z linii Cetaphil można podzielić na dedykowowane zarówno osobom dorosłym: typu rinse-off Cetaphil EM do mycia i typu leave-on − Cetaphil MD Dermoprotektor, Cetaphil DA Ultra, Cethapil PS, jak i dzieciom: typu rinse-off Cetaphil Restoraderm do mycia i typu leave-on Cetaphil Restoraderm balsam. Wymienione powyżej produkty dzięki bogatemu i właściwie skomponowanemu składowi działają na wszystkie trzy mechanizmy potrzebne do prawidłowej odbudowy bariery naskórkowej.
Cel badania. Ocena tolerancji i bezpieczeństwa stosowania oraz właściwości pielęgnacyjnych emolientów marki Cetaphil.
Materiał i metody. Do otwartego badania aplikacyjnego włączono 70 pacjentów, w tym 15 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 18 lat i 55 osób dorosłych w wieku 19-56 lat. Badanych podzielono na 5 grup w zależności od wieku i przyczyny zaburzenia funkcjonowania bariery naskórkowej. Oceniono skuteczności preparatów w czasie 3 wizyt kontrolnych – po tygodniu, dwóch i czterech tygodniach od rozpoczęcia badania. Analizę wykonywał lekarz dermatolog oraz pacjent. Pacjenci oceniali dodatkowo wygodę stosowania preparatu, łatwość aplikacji, stopień nawilżenia skóry oraz konsystencję produktu.
Wyniki. We wszystkich grupach pacjentów w ocenie lekarza zaobserwowano poprawę. W ocenie uczestników badania lub ich opiekunów także nastąpiła znacząca poprawa we wszystkich grupach. Na podstawie wyników stwierdzono, że testowane produkty były skuteczne (tj. prawidłowo oczyszczały skórę i regenerowały uszkodzoną barierę naskórkową) i dobrze tolerowane zarówno przez dorosłych, jak i dzieci. Właściwości kosmetyczne badanych preparatów większość pacjentów oceniła jako bardzo dobre lub dobre.
Wnioski. Uzyskane wyniki potwierdzają zasadność stosowania terapii emolientowej w pielęgnacji skóry pacjentów z zaburzeniami bariery naskórkowej. Preparaty Cetaphil mają dużą skuteczność w terapii zarówno chorób zapalnych skóry, tj. atopowe zapalenie skóry i łuszczyca, jak i w przebiegu innych zaburzeń przebiegających z uszkodzeniem bariery naskórkowej i suchością.
Abstract
Introduction. Emollients are topical agents with moisturizing, lubricating and smoothing properties. The most important action of emollients is restoring the disturbed epidermal barrier. This effect is achieved by three mechanisms: occlusive properties, attraction and keeping the water within the stratum corneum and supplying the physiological lipids and peptides, that lack in the disturbed epidermis. Tested Cetaphil products can be divided into: proper for adults and children rinse-off Cetaphil EM; leave-on Cetaphil MD Dermoprotektor, Cetaphil DA Ultra, Cethapil PS and proper for children rinse-off Cetaphil Restoraderm, leave-on Cetaphil Restoraderm. All of these products thanks to its rich composition affect all three mechanisms needed for proper reconstruction of the epidermal barrier.
Aim of the study. The aim of the study was to assess the tolerability and safety of Cetaphil emollients.
Material and methods. 70 patients was included to open application study, 15 children aged from 6 months to 18 years and 55 adults aged 19-56 years. The subjects were divided into 5 groups according to age and the reason of abnormal functioning of the epidermal barrier. Evaluation of the effectiveness of the products was made during the control visits in 1st, 2nd, and 4th week after baseline. Evaluation was made by dermatologist and was also patient’s self assesment. Patients was filling the form about convenience of using the product, ease of application, the degree of hydration of the skin and the consistency of the product.
Results. During investigators assesment patients in all groups conducted an improvement in skin condition. According to the selfassesment of the participants or their caregivers improvement was also significant in all groups. Based on the results of the study we found that the tested products were effective (ie. their correctly cleared the skin and regenerate damaged epidermal barrier) and were well tolerated by both adults and children. Cosmetic formulations of products was assessed by participants as very good or good.
Conclusions. The results strongly support the theory of using emollients in skin care of patients with disorders of the epidermal barrier. Formulations of Cetaphil products guarantee their extremely high effectiveness in the treatment of both inflammatory skin diseases such as atopic dermatitis and psoriasis, as well as other disorders with epidermal barrier disfunction and dryness.
 
Słowa kluczowe: emolienty, uszkodzona bariera naskórkowa, Cetaphil
Key words: emollients, impaired epidermal barrier, Cetaphil
 
Helicobacter pylori w dermatologii. Część II: Choroby skóry mediowane immunologicznie
Helicobacter pylori in dermatology. Part II: Immune-mediated skin diseases
Franciszek Seneczko
 
Streszczenie
Kontynuując przegląd piśmiennictwa dotyczącego udziału zakażenia Helicobacter pylori w rozwoju chorób skóry, przedstawiono poglądy dotyczące wpływu zakażenia omawianym patogenem na etiopatogenezę oraz przebieg kliniczny chorób skóry mediowanych immunologicznie, takich jak łuszczyca, łysienie plackowate, choroba Behçeta oraz pokrzywka przewlekła.
Abstract
Continuing the review of the thematic literature about the participation of Helicobacter pylori infection in the development of skin disease, the influence of this pathogen infection on the ethiopathogenesis and the clinical course of immune-mediated diseases such as psoriasis, alopecia areata, Behçet’s disease and chronic urticaria has been currently discussed.
 
Słowa kluczowe: Helicobacter pylori, zakażenie, skóra, łuszczyca, łysienie plackowate, choroba Behçeta, pokrzywka przewlekła
Key words: Helicobacter pylori, infection, skin, psoriasis, alopecia areata, Behçet’s disease, chronic urticaria
 
Zastosowanie cyklopiroksu w leczeniu grzybic powierzchownych
Ciclopirox for the treatment of superficial fungal infections: a review
Zygmunt Adamski, Monika Łęcka, Marta Hasse-Cieślińska
 
Streszczenie
Cyklopiroks to lek syntetyczny o szerokim spektrum działania przeciwgrzybiczego, który wykazuje także właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Mechanizm działania opiera się na zwiększaniu przepuszczalności błon komórkowych grzybów i zaburzaniu transportu niezbędnych substancji odżywczych. Wskazania do leczenia cyklopiroksem obejmują takie powierzchowne infekcje grzybicze, jak grzybice skóry gładkiej i owłosionej, grzybice stóp oraz paznokci, a także łupież pstry, łojotokowe zapalenie skóry i powierzchowne postacie kandydozy.
 
Abstract
Ciclopirox is a synthetic broad-spectrum antifungal medication that also has antibacterial and anti-inflammatory properties. Its main mode of action is based on increasing the permeability of cell membranes of fungi and the impairment of transport of essential nutrients. Ciclopirox is indicated for the treatment of superficial fungal infections of the hair, skin and nails a well as, pityriasis versicolor, seborrheic dermatitis, and cutaneous candidiasis.

Słowa kluczowe: cyklopiroks, grzybica, grzybice powierzchowne, łojotokowe zapalenie skóry
Key words: ciclopirox, tinea, superficial fungal infections, seborrheic dermatitis
 


Różnicowanie osutek w przebiegu chorób zakaźnych wieku dziecięcego i innych chorób wirusowych
Differential diagnosis of infections diseases and other viral-infection releated skin rash
Mirosława Kuchciak-Brancewicz, Aleksandra Kańtoch, Katarzyna Tabara, Andrzej Kaszuba
 
Streszczenie
W przebiegu różnych chorób zakaźnych (wirusowych, bakteryjnych, grzybiczych), a także w związku z wykonanymi ostatnio szczepieniami oraz przyjmowanymi lekami na skórze pojawiają się osutki. Wczesne badanie skóry pozwala na odróżnienie infekcji wirusowych (zwykle zachodzi potrzeba leczenia jedynie objawowego) od infekcji bakteryjnych (wymagane jest podanie antybiotyków), także od osutek polekowych (gdzie podstawą jest odstawienie leku wywołującego). Z tego powodu należy przypomnieć obraz kliniczny poszczególnych chorób.
 
Abstract
In the course of various infectious diseases (viral, bacterial, fungal), recent vaccinations and administration of medications, rashes appear on the body. Early differentiation enables to distinguish viral infections (which usually require symptomatic treatment) from bacterial infections (where administration of antibiotics is required) and from drug-induced rashes (where it is recommended to stop taking the trigger), therefore it is necessary to remind the clinical picture of specific diseases.
 
Słowa kluczowe: dzieci, choroby zakaźne, choroby wirusowe, osutki
Key words: children, infectious diseases, viral diseases, exanthemas
 
 
Laser ekscymerowy 308 nm w leczeniu bielactwa – studium trzech przypadków klinicznych
Treatment of vitiligo with the 308 nm excimer laser – three cases
Zofia Gerlicz-Kowalczuk, Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska, Anna Płatkowska, Alicja Ograczyk, Katarzyna Tomaszewska, Andrzej Kaszuba
 
Streszczenie
Bielactwo (vitiligo) jest najbardziej powszechnym zaburzeniem pigmentacji skóry. Występuje z równą częstością u kobiet i mężczyzn. Etiologia schorzenia jest złożona, lecz najważniejszą rolę odgrywają szeroko pojęte czynniki genetyczne, immuno- i autoimmunologiczne. Klinicznie bielactwo objawia się miejscowym bądź też uogólnionym odbarwieniem skóry, co odpowiada degradacji melanocytów w warstwie podstawnej naskórka. Według najnowszych wytycznych European Dermatology Forum w terapii vitiligo zaleca się leczenie miejscowe w postaci glikokortykosteroidów bądź inhibitorów kalcyneuryny (leczenie pierwszego rzutu), fototerapię NB-UVB, fotochemioterapię PUVA, systemowe leczenie glikokortykosteroidami (leczenie drugiego rzutu) oraz interwencje chirurgiczne (przeszczepy skóry, melanocytów) u wybranych pacjentów. W terapii bielactwa jako leczenie drugiej linii zaleca się fototerapię UVB, w tym laser ekscymerowy 308 nm. W niniejszym artykule omówiono trzy przypadki leczenia bielactwa laserem ekscymerowym 308 nm.
 
Abstract
Vitiligo is the most common skin pigmentation disorder. It was found to be equally prevalent among both men and women. The aetiology is complex, however, it seems that genetic factors, immune- and autoimmune, play the key role. Clinically, vitiligo manifests with local or general depigmentation, which refl ects melanocyte degradation in basal layer of the epidermis. For vitiligo treatment, the European Dermatology Forum guideline recommends local treatment with the use of glucocorticosteroids or calcineurin inhibitors (the first choice treatment), phototherapy NB-UVB, photochemotherapy PUVA, systemic treatment with glucocorticosteroids (a second choice treatment) and surgical procedures (skin, melanocyte transplantation) in the selected patients. Phototherapy UVB, including treatment with the 308 nm excimer laser are recommended in vitiligo therapy as a second-line treatment. Herein we present three cases of a patients with vitiligo treated with 308-nm excimer laser.
 
Słowa kluczowe: bielactwo, laser ekscymerowy, fototerapia, leczenie
Key words: vitiligo, excimer laser, phototherapy, treatment
 
Opis przypadku łuszczycy pospolitej u sióstr – domniemana rola czynników genetycznych, zakaźnych oraz stresu w powstawaniu choroby
A case study of psoriasis vulgaris in a pair of sisters – the alleged role of genetic, infectious and stress related factors
Aleksandra Kosmala, Dorota Jenerowicz, Zygmunt Adamski
 
Streszczenie
Wprowadzenie. Łuszczyca (psoriasis) jest przewlekłą, zapalną chorobą skóry o nie w pełni poznanej etiologii. Cechuje się zwiększoną proliferacją naskórka, co klinicznie objawia się obecnością złuszczających się, rumieniowych wykwitów, ustępujących bez pozostawienia śladu blizn. Istnieje wiele czynników predysponujących do wystąpienia łuszczycy, wśród nich wymienia się czynniki środowiskowe, takie jak leki, infekcje oraz stres fizyczny i psychiczny. Łuszczyca zalicza się także do chorób kompleksowych o wieloczynnikowym modelu dziedziczenia. Sposób dziedziczenia łuszczycy nie jest w pełni wyjaśniony, widoczne są także różnice dla poszczególnych odmian klinicznych. Istotnych informacji na temat genetycznego uwarunkowania łuszczycy dostarczają badania bliźniąt, wykazujące znamiennie większą zgodność występowania łuszczycy u bliźniąt monozygotycznych w porównaniu z dwuzygotycznymi. Zgodność ta u bliźniąt monozygotycznych wynosi ok. 75% i potwierdza wpływ innych niż genetyczne czynników predysponujących do wystąpienia choroby.
Opis przypadku. Autorzy przedstawiają przypadek dwóch sióstr ze zdiagnozowaną łuszczycą, u których zauważalne jest współwystępowanie czynników genetycznych, paciorkowcowej infekcji gardła oraz stresu emocjonalnego. U młodszej, 6-letniej dziewczynki, po przebytej anginie pojawiły się zmiany odpowiadające początkowo łuszczycy kropelkowatej (psoriasis guttata). U 10-letniej pacjentki zmiany skórne o podobnym charakterze wystąpiły później bez uchwytnego czynnika spustowego.
Wnioski. Prezentowany przypadek sióstr jest istotnym przykładem współwystępowania czynników predysponujących do pojawienia się objawów łuszczycy, co może być istotne z praktycznego punktu widzenia w rutynowej praktyce dermatologicznej.
 
Abstract
Introduction. Psoriasis is a chronic, inflammatory skin disease of unknown etiology. It is characterized by increased proliferation of the epidermis, which is clinically manifested by the presence of a scaly, erythematous rash, which disappears without leaving a trace in periods of remission. There are many factors which predispose the occurrence of psoriasis. Among them are environmental factors such as drugs, infections as well as physical and mental stress. Psoriasis is considered a complex disease of multifactorial inheritance model. The inheritance of psoriasis is not fully understood and it varies among different clinical subtypes. Relevant information regarding the role of genetic factors in psoriasis is provided by twin studies. These studies showed a significantly greater concordance of psoriasis in monozygotic twins as compared to dizygotic twins. The concordance in monozygotic twins is approximately 75% and confirms the influence of factors other than genetic, which predispose to the disease.
Case report. The authors present a case of two sisters recently diagnosed with psoriasis in whom the coexistence of genetic factors combined with a streptococcal throat infection and emotional stress is noted. Initially, after a throat infection, the younger, 6-year-old sister began to exhibit changes corresponding to fine papular psoriasis (psoriasis guttata). In the 10-year-old sister, lesions of a similar character appeared later without discernable cause.
Conclusion. The presented case is a relevant example of the co-existence of predisposing factors in relation to the onset of psoriasis, which may be relevant, from a practical point of view, in clinical dermatology.
 
Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
Mirosława Kuchciak-Brancewicz
 
Streszczenie
Wśród malformacji naczyniowych, jakie występują na twarzy, spotyka się znamię naczyniowe płaskie. Każda obecność naczyniaka płaskiego w obrębie skóry twarzy u najmłodszych dzieci powinna być sygnałem dla lekarza, aby objąć małego pacjenta obserwacją i przeprowadzić badania w kierunku rozpoznania zespołu Sturge’a-Webera. Reakcje na ukąszenia owadów przebiegają za pośrednictwem mechanizmów immunologicznych i nieimmunologicznych. Na odczyny po ukąszeniach można zastosować miejscowe kortykosteroidy pod warunkiem właściwego doboru leku, dawki i czasu stosowania. W etiopatogenezie AZS istotną rolę odgrywają alergeny pokarmowe. Alergia na białka mleka krowiego jest narastającym problemem zarówno dla matek, jak i lekarzy. Rozpoznanie alergii ustala się głównie na podstawie precyzyjnie zebranego wywiadu, testów skórnych, stężenia specyficznych przeciwciał w klasie IgE, a także testu karencji i prowokacji. Jedynym skutecznym sposobem leczeniem alergii na pokarm jest dieta eliminacyjna. W obrębie owłosionej skóry głowy u dzieci można zaobserwować objawy ropnia i grzybicy głębokiej występującej w postaci kerionu. Szczególnie istotne jest wykonanie badania mikologicznego u dzieci z guzami zapalnymi skóry głowy, gdyż zdarza się często, że są one rozpoznane jako ropnie i leczone chirurgicznie, co powoduje otworzenie wrót zakażenia dla bakterii, znaczne wydłużenie terapii, powstanie blizn i trwałe wyłysienie.
 
 
Abstract
Among the vascular malformations that occur on the face we can encount fl at haemangioma. Any presence of flat haemangioma on child’s face should be a signal for the doctor to include patient observation and research in the Sturge-Weber syndrome. Reactions to insect stings run through immune and non-immune mechanisms. For reactions to bites topical corticosteroids may be applied, provided proper selection of a drug, the dose and duration of use. Food allergens play an important role in atopic dermatitis etiopathogenesis. Allergy to cow’s milk protein is a increasing problem, both for mothers and doctors. Diagnosis of allergy is made by precisely history taking, skin prick tests, the concentration of specific IgE antibodies, and provocation test. The only effective treatment for food allergies is elimination diet. Abscess and deep fungal infection with kerion may occur on children’s scalp. It is particularly important to carry out mycological tests in children with inflammatory skin tumors of the head, because they are often recognized as abscesses and treated surgically which increases risk of bacterial infections, duration of treatment, formation of scars and permanent hair loss.
 
Słowa kluczowe: dzieci, malformacje naczyniowe, ukąszenia przez owady, uczulenie na białko mleka krowiego a atopowe zapalenie skóry, ropień, kerion
Key words: children, vascular malformations, insect bites, allergy to cow’s milk protein, atopic dermatitis, abscess, kerion