Dermatologia Praktyczna, 1/2016

  • Analiza stanu psychicznego pacjentów z łuszczycą plackowatą w odniesieniu do ciężkości choroby
  • Profilaktyka owrzodzeń goleni w przebiegu przewlekłej niewydolności żylnej w okresie C4
  • Atopowe zapalenie skóry typu niemowlęcego z punktu widzenia pediatry i dermatologa
  • Zmiany alergiczne w obrębie owłosionej skóry głowy
  • Kłykciny płaskie u 16-letniego pacjenta – opis przypadku
  • Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu róży nowotworowej piersi – opis przypadku
  • Oczny pemfigoid błon śluzowych – aspekty diagnostyczno-terapeutyczne dwuspecjalistycznego zagadnienia
  • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
  • E-zwolnienia lekarskie

 

Wersja drukowana:

Cena: 22.00 PLN

Wersja eBook:

Cena: 22.00 PLN

Analiza stanu psychicznego pacjentów z łuszczycą plackowatą w odniesieniu do ciężkości choroby

Analysis of psychological state of patients with plaque psoriasis with reference to

disease intensity

Joanna Wiśniewska, Monika Różewicka-Czabańska, Anna Stocka, Natalia Ossowska-Kreft, Sławomir Ertmański, Mariola Marchlewicz, Romuald Maleszka

 

Profilaktyka owrzodzeń goleni w przebiegu przewlekłej niewydolności żylnej w okresie C4

Prevention of leg ulcers caused by chronic venous insufficiency during C4 state

Andrzej Kaszuba, Marta Gawrońska

 

Atopowe zapalenie skóry typu niemowlęcego z punktu widzenia pediatry i dermatologa

Infantile type of atopic dermatitis – a pediatrician and dermatologist point of view

Mirosława Kuchciak-Brancewicz, Anna Jędrowiak, Andrzej Kaszuba

 

Zmiany alergiczne w obrębie owłosionej skóry głowy

Dermatitis of the scalp

Martyna Zbiciak-Nylec, Dominika Wcisło-Dziadecka, Anna Michalska-Bańkowska, Hubert Arasiewicz, Ligia Brzezińska-Wcisło

 

Kłykciny płaskie u 16-letniego pacjenta – opis przypadku

A case of report of 16-year-old patient with condylomata lata

Anna Arska-Brot, Mira Przetak-Gocół, Mirosława Rudnicka

 

Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu róży nowotworowej piersi – opis przypadku

Difficulties in diagnosing carcinoma erysipelas of the breast – case report

Jolanta Trojan

 

Oczny pemfigoid błon śluzowych – aspekty diagnostyczno-terapeutyczne dwuspecjalistycznego zagadnienia

Ocular mucous membrane pemphigoid − diagnostic and therapeutic aspects of

multidisciplinary issues

Magdalena Jałowska, Kinga Adamska, Wojciech Adamski, Marian Dmochowski, Ryszard Żaba, Magdalena Gordon, Konrad Grobelny, Zygmunt Adamski

 

Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi

Mirosława Kuchciak-Brancewicz

 

E-zwolnienia lekarskie

Przemysław Gogojewicz

 

Kalendarium 2016

 

Warto przeczytać

 

Program edukacyjny – Dermatologia Praktyczna

Analiza stanu psychicznego pacjentów z łuszczycą plackowatą w odniesieniu do ciężkości choroby
Analysis of psychological state of patients with plaque psoriasis with reference to disease intensity
Joanna Wiśniewska, Monika Różewicka-Czabańska, Anna Stocka, Natalia Ossowska-Kreft, Sławomir Ertmański, Mariola Marchlewicz, Romuald Maleszka
 
Streszczenie
Wprowadzenie: Spośród wielu czynników wyzwalających zmiany łuszczycowe należy wyszczególnić stres, który jest nieodzownym elementem życia codziennego, a także może być następstwem przewlekłego procesu chorobowego.
Cel pracy: Analiza stanu psychicznego pacjentów z łuszczycą plackowatą ze szczególnym uwzględnieniem: nastroju, lęku, depresji i poczucia stygmatyzacji w zależności od ciężkości choroby, a w szczególności jej nasilenia, rozległości i lokalizacji zmian chorobowych oraz czasu trwania objawów.
Materiał i metody: W badaniu uczestniczyło 100 dorosłych pacjentów ze zmianami łuszczycowymi o różnym nasileniu. Badanie kliniczne obejmowało ocenę skali PASI oraz NAPSI. Ocena stanu psychicznego opierała się na badaniach ankietowych: DLQI wskaźniku jakości życia zależnego od dolegliwości skórnych, kwestionariuszu samooceny STAI Spielbergera w polskiej adaptacji Strelaua, Tysarczyka i Wrześniewskiego, skali depresji Becka oraz 6-stopniowej skali A. Evers.
Wyniki: Badanie wykazało dodatnią korelację pomiędzy obniżeniem jakości życia chorych z łuszczycą a nasileniem objawów chorobowych. Czas trwania łuszczycy u pacjentów istotnie
wpływał na wskaźnik jakości życia zależny od dolegliwości skórnych, którego wartości ulegały fluktuacji w okresie choroby. Wśród pacjentów z łuszczycą największy wpływ na
obniżenie jakości życia, odczuwanie lęku, objawy depresji oraz poczucie odrzucenia społecznego miała lokalizacja zmian chorobowych w miejscach odsłoniętych.
Wnioski: Obraz kliniczny przewlekłej, nawrotowej oraz widocznej dla otoczenia choroby, jaką jest łuszczyca plackowata, nie pozostaje bez wpływu na psychikę chorych. Zmiany skórne w przebiegu łuszczycy mogą stanowić źródło napiętnowania społecznego, pojawienia się zaburzeń lękowych i objawów depresji, co nieodłącznie wiąże się z obniżeniem jakości życia pacjentów. Pacjenci z łuszczycą, oprócz specjalistycznego leczenia dermatologicznego,
niewątpliwie wymagają kierunkowej terapii psychologicznej.
 
Abstract
Introduction: Stress is certainly one among many triggering factors of psoriatic lesions. It is an indispensable component in everyday life and also may be a consequence of chronic pathological process.
Study aim: The aim of the study was analysis of psychological state of patients with plaque psoriasis with especial consideration of: mood, anxiety, depression and sense of social rejection depending on disease intensity obtaining: exacerbation, extension, localization of pathological changes and duration of symptoms.
Material and methods: One hundred adult patients with various intensity of psoriatic lesions participated in the investigation. Clinical examination included estimation of PASI and NAPSI scales. Assessment of psychological state was based on questionnaire examinations such as: DLQI – Dermatology Life Quality Index, Self-evaluation Questionnaire STAI by Spielberger in polish adaptation by Strelau, Tysarczyk and Wrześniewski, Beck Depression
Inventory and 6-item scale by A. Evers.
Results: Investigation revealed correlation between life quality reduction in patients with psoriasis and bigger exacerbation of pathological symptoms. Duration of disease significantly influenced Dermatology Life Quality Index which values fluctuated during the course of psoriasis. Among examined patients localization of skin lesions in exposed areas had the largest impact on life quality reduction, elevated levels of anxiety, more frequent occurrence of depression symptoms and sense of social rejection.
Conclusions: Clinical image of chronic, recurrent disease which is noticeable for individual’s environment has an influence on psyche of patients with plaque psoriasis. Psoriatic skin lesions may lead to social stigmatization, anxiety disorders and depression symptoms occurrence what intrinsically interrelates with life quality reduction in patients. Individuals with psoriasis apart from dermatological treatment undoubtedly require psychological therapy.
 
Słowa kluczowe: łuszczyca, psychodermatologia
Key words: psoriasis, psychodermatology
 
 
Profilaktyka owrzodzeń goleni w przebiegu przewlekłej niewydolności żylnej w okresie C4
Prevention of leg ulcers caused by chronic venous insufficiency during C4 state
Andrzej Kaszuba, Marta Gawrońska
 
 
Streszczenie
Terminem przewlekła niewydolność żylna – PNŻ (chronic venous insufficiency) określa się zaawansowane zaburzenia naczyń żylnych pod postacią: obrzęków, zmian skórnych przypisywanych chorobom żył oraz owrzodzeń żylnych goleni. Obecnie uważa się, że PNŻ jest chorobą o charakterze przewlekłego zapalenia, a jej prewalencja rośnie wraz z wiekiem. Profilaktyka owrzodzeń goleni, zarówno ze względów społecznych, jak i finansowych, jest niezmiernie istotna. Wśród najważniejszych zaleceń, omówionych w niniejszej publikacji, należy wymienić: zmianę stylu życia, stosowanie kompresjoterapii i farmakoterapii oraz leczenie chirurgiczne.
 
Abstract
The term chronic venous insufficiency – CVI (chronic venous insufficiency) is defined as advanced venous disorders in the form of: edema, skin changes associated with veins diseases and venous ulcers. It is believed that the CVI is a disease caused by chronic inflammation, and its prevalence increases with age. Prevention of leg ulcers, both for social reasons as well as financial, is extremely important. The most important, discussed in the following publications, recommendations include: lifestyle modification, use of compression therapy, pharmacotherapy, and surgery.
 
Słowa kluczowe: przewlekłe zaburzenia żylne, kompresjoterapia, farmakoterapia, leczenie
zabiegowe
Key words: chronic venous disorders, compression therapy, pharmacotherapy, surgical treatment
 
 
 
 
 
 
Atopowe zapalenie skóry typu niemowlęcego z punktu widzenia pediatry i dermatologa
Infantile type of atopic dermatitis – a pediatrician and dermatologist point of view
Mirosława Kuchciak-Brancewicz, Anna Jędrowiak, Andrzej Kaszuba
 
 
Streszczenie
Atopowe zapalenie skóry jest bardzo częstą dermatozą, występującą u dzieci. Charakteryzuje
się upośledzoną funkcją barierową skóry. Wymaga nie tylko leczenia, ale też profilaktyki, w której główną rolę odgrywają emolienty.
 
Abstract
Atopic dermatitis is very common dermatosis occuring in children. It is characterized by impaired barrier function of the skin. It requires not only treatment but also long-term prevention where emollients play the leading role.
 
Słowa kluczowe: dzieci, atopowe zapalenie skóry, leczenie i profilaktyka, rola emolientów
Key words: children, atopic dermatitis, treatment and prevention, role of emollients
 
Zmiany alergiczne w obrębie owłosionej skóry głowy
Dermatitis of the scalp
Martyna Zbiciak-Nylec, Dominika Wcisło-Dziadecka, Anna Michalska-Bańkowska, Hubert Arasiewicz, Ligia Brzezińska-Wcisło
 
Streszczenie
Do chorób alergicznych owłosionej skóry głowy należą przede wszystkim: alergiczne kontaktowe zapalenie owłosionej skóry głowy, atopowe zapalenie skóry głowy oraz łojotokowe zapalenie owłosionej skóry głowy. Łojotokowe zapalenie owłosionej skóry głowy jest częstą chorobą, która powoduje spore trudności terapeutyczne. Za leczenie z wyboru uznano stosowanie szamponu zawierającego cyklopiroksolaminę. Alternatywnie zaleca się szampon z ketokonazolem lub z pirytonianem cynku. W profilaktyce może być używany zarówno szampon z cyklopiroksolaminą, jak i ketokonazolem. Przy ciężkim i/lub nawrotowym przebiegu zaleca się dodatkowo terapię doustną itrakonazolem lub ketokonazolem. Możliwe jest również stosowane doustnie terbinafiny ze względu na jej przeciwzapalne działanie. W profilaktyce najbardziej skuteczny jest itrakonazol w dawce 200 mg/d podawany przez 2 dni każdego miesiąca.
W atopowym zapaleniu skóry głowy postępowanie terapeutyczne zależy od stopnia nasilenia zmian skórnych. Jako leczenie podstawowe wskazane jest systematyczne nawilżanie skóry oraz unikanie substancji drażniących. U każdego chorego można stosować leki przeciwhistaminowe i sedatywne. W leczeniu miejscowym zaleca się glikokortykosteroidy o najsłabszej skutecznej mocy, w terapii przerywanej.
W nasilonym kontaktowym wyprysku alergicznym wskazane jest stosowanie miejscowych GKS o łagodnej lub umiarkowanej sile działania. W okresie leczenia objawowego należy unikać stosowania detergentów oraz częstych kąpieli nasilających suchość skóry. Do wyprysku kontaktowego z podrażnienia predysponują zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne czynniki drażniące, m.in. zbyt częste mycie, leki odwadniające, niska wilgotność powietrza, centralne ogrzewanie. W leczeniu zaleca się unikanie czynników drażniących,
a w trudnych postaciach choroby glikokortykosteroidoterapię.
 
 
 
Abstract
Dermatitis of the scalp include: allergic contact dermatitis, atopic dermatitis and seborrheic dermatitis. Seborrheic dermatitis is a common disease with many therapeutic issues. First line treatment include shampoo containing ciclopirox. Alternatively we may use shampoo with ketoconazole or zinc pyrithione. In the severe or recurrent course it is recommended to add oral therapy with itraconazole or ketoconazole. There are also reports about oral terbinafi ne due to its anti-inflammatory action. As a prophylaxis of seborrheic dermatitis itraconazole seems to be most effective administered 200 mg/daily for two days each month.
In atopic dermatitis treatment depends on the severity of the lesions. As a primary treatment it is advisable to regular moisturizing of the skin and avoiding irritants. Antihistamines and sedatives are commonly used. Topical treatment includes glucocorticoids with the lowest effective potency in the intermittent course.
In severe allergic contact dermatitis it is advisable to use local glucocorticoids with mild to moderate potency. It is critical to avoid detergents and frequent bathing as it is increasing skin dryness.
Irritant contact dermatitis is exacerbated by internal or external irritant factors like too frequent washing, dewatering medications or low humidity. Treatment includes to avoid irritants and if necessary topical glucocorticoids.
 
Słowa kluczowe: łojotokowe zapalenie skóry, atopowe zapalenie skóry, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry
Key words: seborrheic dermatitis, atopic dermatitis, allergic contact dermatitis
 
 
Kłykciny płaskie u 16-letniego pacjenta – opis przypadku
A case of report of 16-year-old patient with condylomata lata
Anna Arska-Brot, Mira Przetak-Gocół, Mirosława Rudnicka
 
Streszczenie
W ostatnich latach obserwuje się zwiększenie zachorowalności na kiłę. Jest to przewlekła choroba zakaźna powodowana przez krętka bladego (Treponema pallidum). Do zakażenia kiłą dochodzi najczęściej podczas kontaktu seksualnego. Zakażenie może rozwijać się przez wiele lat, z występowaniem typowych objawów klinicznych lub okresami utajenia. Kłykciny płaskie są sączącymi grudkami charakterystycznymi dla kiły II okresu, zlokalizowanymi najczęściej w okolicy genitalnej. W każdym przypadku zmian w okolicy odbytu należy rozważyć konieczność wykonania badań serologicznych w kierunku kiły, zwłaszcza u mężczyzn o orientacji homoseksualnej. Leczeniem z wyboru nadal pozostaje penicylina.
 
Abstract
In the last few years rate of infection of syphilis has increased. Syphilis is a chronic infectious
disease caused by the spirochete bacterium (Treponema pallidum). The primary route of transmission is more often through sexual contact. The common symptoms might develop over few years or remain in a latency period. Condylomata lata are weeping papula specified for the secondary stage of syphilis, located mostly in the genital area. In the case of any dermatosis of anus, it should be confirmed by a serological test, especially among men who have sex with men. Penicillin is still the first-choice treatment of syphilis.
 
Słowa kluczowe: kiła, kłykciny płaskie, Treponema pallidum, STD
Key words: lues, condylomata lata, Treponema pallidum, STD
 
Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu róży nowotworowej piersi – opis przypadku
Difficulties in diagnosing carcinoma erysipelas of the breast – case report
Jolanta Trojan
 
 
 
Streszczenie
Róża nowotworowa jest odczynem zapalnym na szerzące się drogą limfatyczną przerzuty nowotworowe, zaliczana jest do zespołów paraneoplastycznych. Pojawiające się zapalenie wokół zajętych naczyń chłonnych manifestuje się jako rumieniowe plamy i blaszki, klinicznie przypominające różę. Okluzje skórnych naczyń chłonnych, jak również współistniejące zapalenie mogą powodować miejscowy obrzęk tkanek, ucieplenie, tkliwość. W artykule przedstawiono trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu róży nowotworowej u 40-letniej kobiety z historią przewodowego raka piersi.
 
Abstract
Carcinoma erysipelas (CE) is an inflammatory reaction caused by dermal lymphatic invasion
of a tumor metastasis. It is classified as a paraneoplastic syndrome. The inflamation around lymphatic vessels reveals diff use erythmatous maculas or plaques, clinically mimicked an erysipelas. The obstuction of the lymphatic vessels and coexisting inflamation may also cause edema, increased warmth and tenderness. Our case demonstrates difficulties in diagnosing carcinoma erysipelas of 40-years old patient with history of previously treated breast malignancy.
 
Słowa kluczowe: róża nowotworowa, rak piersi, przerzuty skórne, odczyn zapalny piersi
Key words: carcinoma erysipelas, breast carcinoma, cutaneous metastasis, inflammatory reaction
 
Oczny pemfigoid błon śluzowych – aspekty diagnostyczno-terapeutyczne dwuspecjalistycznego zagadnienia
Ocular mucous membrane pemphigoid − diagnostic and therapeutic aspects of
multidisciplinary issues
Magdalena Jałowska, Kinga Adamska, Wojciech Adamski, Marian Dmochowski, Ryszard Żaba, Magdalena Gordon, Konrad Grobelny, Zygmunt Adamski
 
Streszczenie
Pemfigoid błon śluzowych jest rzadką chorobą pęcherzową o podłożu autoimmunologicznym, dotyczącą przede wszystkim osób po 60. r.ż. Zmiany chorobowe mogą umiejscawiać się w jamie ustnej, spojówkach, błonie śluzowej jamy nosowej, gardle, przełyku, odbycie oraz narządach płciowych. Rzadziej zmiany zajmują również skórę, zwykle głowę i górną część tułowia. Rozpoznanie pemfigoidu błon śluzowych opiera się głównie na obrazie klinicznym i badaniu immunofluorescencyjnym. W pracy opisano przypadek 67-letniego mężczyzny z postacią oczną pemfigoidu bliznowaciejącego, u którego pojawiły się znaczne trudności w procesie diagnostycznym. Rozpoznanie postawiono dopiero po 4 latach trwania choroby.
 
Abstract
Mucous membrane pemphigoid (MMP) is a rare bullous autoimmune-related disorder which affects mainly people over 60 years old. Lesions may be located in the mouth, conjunctiva, the mucous membrane of the nasal cavity, pharynx, esophagus, anus and genitals. More rarely lesions also take the skin, usually the head and trunk. The diagnosis of mucous membrane pemphigoid is mainly based on the clinical picture and immunofluorescent study. A difficult-to-diagnose case of a 67 year old man who developed cicatricial pemphigoid has been reported. The diagnosis was only after 4 years of illness.
 
Słowa kluczowe: pemfigoid błon śluzowych, bliznowacenie, pemfigoid bliznowaciejący, ślepota, rozpoznanie, leczenie
Key words: mucous membrane pemphigoid, pemphigoid cicatricans, blindness, recognition, treatment
 
Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
Mirosława Kuchciak-Brancewicz
 
Streszczenie
Liszajec zakaźny jest chorobą skóry o etiologii bakteryjnej, a jego przechorowanie nie pozostawia trwałej odporności. Możliwe są wielokrotne zachorowania (zwłaszcza przy nosicielstwie w jamie nosowo-gardłowej), dlatego przy kolejnym epizodzie należy pobrać wymaz na posiew i określić wrażliwość na antybiotyki dla włączenia celowanej antybiotykoterapii. Kłykciny kończyste zwane inaczej brodawkami płciowymi są wywołane infekcją wirusem brodawczaka ludzkiego. Wśród dostępnych metod leczenia kłykcin kończystych należy wymienić: stosowanie podofiliny i podofilotoksyny, kwasu trójchlorooctowego, imikwimodu, interferonu, krioterapię, wykonywanie zabiegów laserem CO2 oraz metody chirurgiczne, m.in. elektrokoagulację. Twardzina skórna to zlokalizowane stwardnienie dotyczące wyłącznie skóry, tworzące w okresie czynnym choroby wyraźnie odgraniczone woskowożółte lub barwy porcelanowej ogniska otoczone sinofioletową obwódką. Ustępuje z pozostawieniem przebarwień lub odbarwień i zaników. W związku z brakiem produkcji potu i łoju w obszarze objętym procesem chorobowym w fazie nieaktywnej, należy nawilżać/natłuszczać skórę w obrębie nieczynnych zmian chorobowych.
W przebiegu infekcji wirusowych, zwłaszcza górnych dróg oddechowych, często na skórze ciała dzieci pojawiają się różne wysypki. W obrębie skóry występują różnego rodzaju wysypki płonico-, odro- i różyczkopodobne. Aby odróżnić schorzenia, należy przypomnieć sobie, jak przebiega konkretna choroba wieku dziecięcego, do której przyrównuje się zmiany m.in. różyczki.
 
Abstract
Impetigo is a bacterial skin disease and exposure to this illness in the past doesn’t guarantee permanent immunity. Reinfections are possible (especially in carrier state of nasopharynx), which is why the next episode should swab for culture and determine antibiotic sensitivity for the targeted antibiotic therapy. Condyloma acuminatum also known as genital warts are caused by human papilloma virus. Among the available treatments for warts include podophyllin and podophyllotoxin, trichloroacetic acid, imiquimod, interferon therapy, cryotherapy, performing CO2 laser treatments and surgical techniques, among others, electrocoagulation. Scleroderma is a localized hardening only of the skin, forming in the active period of the disease clearly separeted waxy-yellow or porcelain-white lesions surrounded by lilac ring. It subsides with leaving discoloration and atrophy. Due to absence of a sweat and sebum production in inactive phase of lesions skin should be moisturized/ lubricated. In the course of viral infections, particularly in upper respiratory tract diff erent rashes appear often on the children skin. On the skin there are various kinds of scarlet fever like, measles like and rubella like rashes. To distinguish the disease, we must remind ourselves course of a childchood disease which we compare, among others, with lesions in rubella.
 
Słowa kluczowe: dzieci, posiew bakteryjny, kłykciny kończyste, twardzina ograniczona,
różyczka
Key words: children, bacteriological culture, condyloma acuminatum, limited morphea, rubella